Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OM KOOS

Beste neven en nichten!

Voordat wij de nieuwe raadsels geven, zullen eerst de oplossingen bekend gemaakt worden van de raadsels der opgaven 369 tot en met 372.

OPGAVE 369

Jongeren:

1. Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord.

2. Mesa, de koning der Moabieten. (Gesem, Moria, Obed, Enak, niet, n).

3. Abraham. (Abi, Joram, Samaria, Achas, Ram).

Ouderen:

1. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst. (azijn, Filadelfia, zomer, venijn, Hanna, geste, bast, h).

2. En Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

3. De oogst is voorbijgegaan, de zomer is ten einde. (Zenas, Rome, goedertieren, Sidon, Boas, voogdij, geit).

OPGAVE 370

Jongeren:1. Jonath elem rehokim (Psakn 56 : 1). (Jona, Krith, Eha, emmer, ho). 2. En hij deed dat recht was in de ogen des Heeren (2 Kon. 22 : 2). 3. Manasse (Dan, Hanna, Johanna, Nisan, Asa).

Ouderen:

1. En zijn zoon Josafat werd koning in zijn plaats. (Zera, Azaria, Oost, West, konijn, Zefanja, ijl, opening, nijd, n).

2. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

3. Maiicha, de moeder des konings Asa. (2 Kron. 15 - . 16). (Achan, Naaman, ds, Sodom, reiger, eek).

OPGAVE 371

Jongeren:

1. Een lied hammaaloth. (Mahalaleël, hinde mot).

2. En Noach begon een akkerman te zijn.

3. Benaja. (Balak, Ester, Nehemia, AduUam, Jozua, Ahazia).

Ouderen:

1. Men kan de topaas van Morenland haar niet gelijk waarderen (Job. 28 : 19). (Paradijs, Ararat, negen, Mohammed,

wreed, koran, lente, koning, vaan, I). 2. Hoor toch en ik zal spreken, ik zal U vragen en onderricht Gij mij. (Job 42 : 4).

3. Ramoth en Gabisch of Gabis. (Job 28 : 18).

OPGAVE 372

Jongeren:

1. Zalig zijn de ogen, die zien hetgeen gij ziet.

2. Saraï (Asa, Dan, Ira, Bar, Sin).

3. Ur der Chaldeeën. (Lea, Hur, ceder, Nd).

Ouderen:

1. En zo de dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. (Zoar, Herodes, negen, tien, zenuwen, neger, blode, verdriet, wonder, koon, de.)

2. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heeren geopenbaard? (Joh. 12 : 38).

3. Michal - f Febe.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 377

Jongeren:1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. a. Jozef en Maria gingen met het Kindeke Jezus naar Egypte, want Herodes wüde het doden. b. Ik zie de mensen als bomen wandelen. c. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. d. Zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is het de dag den zaligheid. e. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. f. In welke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen. g. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. h. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden, i. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. j. De Heere heeft alle dingen het aanzijn gegeven. k. Doch de eerstgeborenen der mensen zult gij ganselijk lossen. 1. En Ik zal u zegenen en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

2. Vul de ontbrekende woorden in: a. Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? (Romeinen). b. En sloegen hem voor de rechterstoel en Gallic trok zich van deze dingen aan (Handelingen). c. Wat is dit, dat gij den volke doet? (Exodus). d. En uw zaad wezen als het stof der aai-d» (Genesis). e. Zweer ganselijk niet; noch de hemel, omdat hij is de troon Gods (Mattheüs). f. In den beginne schiep de hemel en de aarde. g. Want het is , degenen, die eens verlicht geweest zijn (Hebreen), h. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij (Hebr.). Welke tekst vormen de ingevulde woorden?

3. Maak uit ACHIS - f ARZA de naam van een priester van de dagorde van Abia.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit Numeri bestaat uit 64 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 29 1 53 6 14 32 21 is de plaats, waar Filippus v."Oonde. 5 3 31 58 52 62 is de plaats, waarover Seméber koning was (Genesis vóór hoofdstuk 20). 12 54, 30, 22, 42 is de plaats, waar Paulus in een gezicht een Macedonisch man zag. 27 63 48 49 36 37 57 47 62 was de residentie van Salomo. 60 16 45 56 4 is een metaal, in het Oude Testament genoemd. 19 50 64 is eveneens een metaal uit het Oude Testament. 23 34 20 39 41 is een getal. 26 25 40 33 is een getal, dat één groter is dan het vorige. 51 18 61 59 8 10 is het deel der aarde, waar het zeer watai is. 15 38 55 11 is de grondstof voor de bereiding van linnen. 43 28 43 21 17 is een voedings-en genotmiddel. 7 9 24 35 13 2 betekent venten langs de huizen.

46 en 44 moet men raden. 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit één der eerste tien hoofdstukken van het boek Jesaja. a. En het zal geschieden te dien dage, dat iemand een koetje in het leven zal behouden hebben. b. En al dit volk zal het gewaarworden, Efraïm en de inwoner van Samaria.

c. En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere. d. En Hij zal doortrekken in Juda, Hij zal het overstromen en daar doorgaan.. e. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. f. En dat gij wandelt in alle Zijn wegen en Zijn geboden houdt. g. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? h. Van u is één uitgegaan, die kwaad denkt tegen de Heere. i. Hoe groot, hoe vreeslijk zijt G' alom.

Uit Uw verheven heiligdom, j. En de volkeren, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, k. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niets zien, noch horen, noch weten, hebt gij geprezen. 3. Gegeven is het volgende:10 3 13 5 15 is de naam van iemand, die van het verbannene genomen had en daarom gedood werd. 1 2 12 4 14 is de naam van een profeet in de dagen van Jotham, Achas en Jehiskia. 8 6 9 18 komt voor in een veestal. 7 17 16 9 11 is een krijgsmacht. Welke naam met toenaam vormen deze gegevens?

De oplossingen dezer raadsels nog NIET inzenden.

Tenslotte nog een kort antwoord op een vraag van Johan B. te L. Hij heeft namelijk onlangs in een boek de naam van een zekere Ds. Holtius gelezen en zou gaarne willen weten wie dat was en wanneer hij leefde. Als antwoord moge dienen, dat hier zeer waarschijnlijk bedoeld wordt Ds. N. Holtius, die in 1693 te Voorthuizen geboren werd. Na de latijnse school te Arnhem bezocht te hebben, studeerde hij te Leiden in de theologie. In 1716 werd hij te Koudekeik in Zuid-Holland als predikant bevestigd. Hoewel hij en de bekende Dr. Comrie aanvankelijk niet zuUce goede vrienden zijn geweest, veranderde dit in 1752 geheel. Van dit ogenblik af waren zij met elkander door hechte vriendschapsbanden verbonden en voerden zij gezamenlijk de strijd voor de waarheid Gods. In 1753 gaven zij een geschrift uit in de vorm van samenspraken, waarop Ds. Zandt in een onlangs gehouden Kamerrede nog heeft gewezen. Het heet: Examen (onderzoek) van het ontwerp van Tolerantie (verdraagzaamheid). Een boek, dat de haat en vijandschap opwekte bij velen, die de oude gereformeerde leer niet verdragen konden. Tenslotte moesten zij op last van de Staten de uitgave staken. Ds. Holtius werd in 1757 emeritus, bleef te Koudekerk wonen, waar hij in het begin van 1773 overleed.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1954

De Banier | 8 Pagina's