Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De geboorte van Christus in Bethlehems stal

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De geboorte van Christus in Bethlehems stal

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Laat ons dan heengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord, dat er geschied is.

Lukas 2 : 15c

Als de kerk Gods van ouds werd opgewekt om de weldaden des Heeren te gedenken, dan zingt zij:

Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.

Maar hoe mag dit de zang uitmaken van Sion, telkens als zij geroepen wordt gedachtenis te vieren van de menswording van de Zoon Gods. Immers, die komst van Christus in het vlees is het fundament der zaligheid. Nooit zou enig zondaar kunnen behouden worden, ware de Zoon Gods niet Zoon des mensen geworden. De menswording behoort tot de bekwaammaking van Zijn Middelaarsambt. Zo kan Hij. lijden de straf op de zonde gedreigd.

Aan herders wordt het eerst de bhjmare verkondigd; aan hen bekend gemaakt door engelenmond die grote blijdschap, die al den volke wezen zal, n.l. de geboorte van Christus, de Zaligmaker. En die aankondiging heeft hun ziel ingenomen. Eenvoudige lieden zijn het. Zij behoren niet tot de groten onder Israël. Maar al missen zij, wat door de wereld hoog geschat wordt, zij hebben een rijkdom, welke alle schatten dezer aarde ver overtreft. Zij zijn Israëlieten, in welke geen bedrog is. Zij hebben een hart, dat door de Heilige Geest is levend gemaakt. Zij hebben een hijgend verlangen naar die goederen, die bestendig zijn. Maar dat doet hen vatbaar zijn voor dat grote heü, dat hun in de Kerstnacht is bekend gemaakt. Zij hebben behoefte aan zuUc een Middelaar, die Zich vanaf Zijn menswording buigt onder de zonde Zijns volks.

Zij hebben de blijmare gehoord: „gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe". En dit doet hen zeggen tot elkander: „Laat ons dan henengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord, dat er geschied is".

Nfaar Bethlehem begeven zij zich. Geen paleis is het doel, maar een stal der beesten. Daaruit rijst het heil van Sion. Geen koninklijke wieg, maar een kribbe der beesten omvangt Hem, door Wien alle dingen geschapen zijn. Maar dat Dioge een aanstoot der wereld zijn, het maakt de blijdschap van Gods volk uit. Zulk een Middelaar is Sion nodig, die van stonden aan is ingegaan in al de armoede van Zijn volk. Die arm is geworden, daar Hij rijk was, opdat Hij door Zijn armoede Zijn volk zou rijk maken. Dat maakt Hem zo dierbaar in de ogen van allen, die door genade aan zichzelf zijn bekend gemaakt, dat zij arm en ontbloot zijn van alle gerechtig­

heid, bedolven onder zonde en schuld. Dezulken voegen zich bij de herders, om te zien het wonder van de Kerstnacht. Voor de natuurlijke mens is hier niets dan ergernis. Wat aantrekkehjks is er in een beestenstal en kribbe? Maar al Gods volk heeft hier leren zingen:

Ja, Gij zijt die God, die d' oren Wond'ren doet op wond'ren horen.

O, uit de verblijfplaats van verstandeloze dieren rijst het heü van Sion. Welk een aanblik. Welk een ontmoeting in die stal der beesten. Ge aanschouwt een paar mensen die hier een schuilplaats hebben gezocht, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Maar al zijn het arme lieden, denkt niet gering over hen. Het is Maria, wettige erfdochter uit Davids huis, ondertrouwd met Jozef. Het gebod des keizers heeft hen tiit Nazareth naar Bethlehem doen optrekken. Daar werden Maria's dagen vervuld. Daar geboren dat Kindeke, waarvan Micha de profeet had voorzegd, dat de beloofde Davids-zoon zou geboren worden. O, geen tittel van Gods beloften valt ooit ter aarde. Davids huis is afgeknot. De heerhjkheid van hetzelve geweken.

Maar uit de afgehouwen tronk van Isaï is dit Kindeke geboren en ontsproten. Dit Kindeke, dat waarlijk is de geboren Sions Koning, de beloofde der vaderen. Sions Koning, die de kloof heelt, door de zonde geslagen. Sions Koning, Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Die met Zijn hart is Borg geworden, om in de plaats van schuldigen tot God te genaken om volkomen voldoening te geven aan het geschonden recht. Want dit is de heerlijkheid van Bethlehems kribbe. Hier wordt aanschouwd het welbehagen des Vaders, Die Zijn eniggeboren Zoon uit de armen Zijner eeuwige liefde neerzendt op deze door de zonde vervloekte aarde en Hem over te geven aan de diepste vernedering en versmading van af de kribbe tot het kruis; Hem over te geven aan lijden en dood, opdat doodschuldigen en strafwaardigen uit hun bloedschulden zouden worden ontheven.

Komt, volk van God, verlustigt u met de herders in de aanschouwing van Hem, Die is de eigen, natuurhjke Zoon van God en Die werd Zoon des mensen, uit Maria geboren, door de ontvangenis des Heiligen Geestes en daarom de enige.

bekwame Middelaar Gods en der mensen.

Wordt deze stal van Bethlehem niet een ander Tabor, waar de Heerhjkheid des Heeren wordt aanschouwd door het geloof, meer dan op de Sinaï? Want hier gezien die verborgenheid der Godzaligheid, God is geopenbaard in het vlees. Hier aanschouwd de heerlijkheid van Gods vrije zondaarsliefde, die het dierbaarste niet te kostbaar achtte, om het als een losprijs ter verzoening op te offeren. Hier gezien die vrije barmhartigheid, die niet wilde, dat schuldigen en ellendigen in hun ellende zouden vergaan. Hier aanschouwd Gods trouw en waarheid in de vervulling al Zijner beloften. Hier gezien de verheerlijking van Gods gerechtigheid en heiligheid. God kan de zonde niet ongestraft laten. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. En waar geen schepsel genoegdoening kan geven, zendt Hij de Zoon Zijner hefde, om de straf op Hem te leggen, opdat door Zijn striemen ons genezing zou worden. Wie kan het verstaan! O, volk van God, buigt u neder. O, gij, die geen hoop hebt op behoud van 's mensenzijde; die onder

uw schuld gebogen gaat en het recht Gods moet büüjken, hier ligt Hij neder in Bethlehems kribbe, bij Wie God zelfs hulp besteld heeft, om uw schuld weg te nemen en u van uw ellenden te verlossen. Hier is de zaligmakende genade Gods verschenen. De Zoon Gods bukt neder in stal en krib en ligt in doeken gewonden temeder, om door hjden en sterven een eeuwige verlossing teweeg te brengen.

In een algenoegzame Middelaar heeft God zelf voorzien. In dat heü heeft Maria zelf zich mogen verlustigen. Daarin hebben de herders zich verblijd. O, alle gij schuldigen, hier ligt Hij neder, die alleen ook u tot grote blijdschap kan en wil en zal zijn. Zoekt het niet bij Sinaï. Die weg is afgesneden. Hier is raad voor u. In Hem is uw hulp. Hij alleen het Fundament van uw rust en vrede. Hij drijve u uit u zelf, opdat ge in Hem vrede vindt; eenzelfde bhjdschap met de herders.

Wijlen Ds. J. D. BARTH.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 december 1954

De Banier | 8 Pagina's

De geboorte van Christus in Bethlehems stal

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 december 1954

De Banier | 8 Pagina's