Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oudejaarsav-ond

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oudejaarsav-ond

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars, noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

Openbaring 22 : 5

Nog enige weinige ogenblikken en dit jaar, zo vol van bange zorgen, is ten einde. Vluchtig is het leven. Snel gaat aUes voorbij. De ene gebeurtenis verdringt de ander. Het is een wereld vol wrevel en vol onrust. Duisternis is over de «.arde verspreid en donkerheid over de volken. Schier wanhopend vraagt men: Wachter, wat is er van de nacht! De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. WeUc een leed wordt geleden. Hoe neemt de twijfelmoedigheid toe. Hoe grijpen de groten der aarde naar de macht.

Helaas, er is geen vragen naar de oorzaak van alle leed. Geen klagen over de zonde, geen jammer over de ongerechtigheid. Met bitterheid en wrevel wordt tiet jaar door duizenden beëindigd, in verharding des harten, in ontembare goddeloosheid. Alles roept ons toe, dat de dag van Christus aanstaande is. Ook deze laatste ure des jaars predikt, dat de jaren en eeuwen weldra zullen ophouden. Het einde van de goddelozen zal schrikkehjk zijn. Hier wandelen zij in duisternis. Hier hebben de goddelozen geen vrede. Het einde des jaars predüct hun, dat ook hun einde weldra aanbreekt. Maar volhardend in de zonde, volhardend in de ongerechtigheid, zal dit einde him een eeuwige nacht baren. Maar niet alzo degenen, die de Heere vrezen.

Die hier getrokken zijn uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Die niet meer leven kunnen in het oude jaar der zonden, maar het beginseltje des nieuwen levens, het beginseltje der eeuwige vreugde in htm hart gevoelen. Voor hen heeft de roepstem van het einde des jaars niet meer het schrikkelijke, dat het voor de goddeloze heeft. De verborgenheid des Heeren voor degenen, die Hem vrezen. Voor dat volk breekt eens die dag aan, die eeuvdg gezegende dag, die alle duisternis zal wegvagen, want daar zal geen nacht zijn.

O, als we de vraag stellen; zal het goed zijn als Hij u zal onderzoeken, hoevelen zullen dan moeten bekennen, dat het antwoord niet bevredigend zal zijn? Bij de zonde die naar hartelust wordt volvoerd; bij de ongerechtigheid, die wij rondom ons zien vermenigvuldigen; bij de lichtvaardige godsdienst, die door duizenden wordt betracht, weerklinkt het wachtwoord uit de dagen der apostelen: „De Rechter staat voor de deur en Hij zal een iegelijk vergelden naar zijn werk".

Maar zalig, in wier hart een levende hoop geboren is en die met een oprecht verlangen uitzien, dat aan alle nachten van duisternis een einde zal zijn. Immers, hier wandelen zij door duisterheden. Klagen moeten ze menigwerf, dat ze zo weinig kennen van de zoete openbaringen des Heeren; zo weinig verstaan van de betoning Zijner genade; dat onkunde en duisternis hen altijd aankleven en zij geen oog en geen hart vaak hebben om de zegeningen en weldaden recht te bezien, die de Heere hun bewezen heeft in het land hunner vreemdelingschap. Maar toch, er is hope voor dat bedrukte en bestreden volk. Over hen zal het Woord des Heeren Uchten: „Ik zal u leiden door wegen, die gij niet gekend hebt; Ik zal u doen treden op paden, die gij niet geweten hebt. Ik zal de duisternis voor uw aangezicht tot licht maken".

Weldra breekt de dag van volkomen verlossing aan. Dan zullen alle nevelen zijn opgeklaard; alle duisternis wegwijken, want daar zal geen nacht zijn.

Gezegende dag, die voor Gods volk zal aanbreken, want die dag zal alle wisseling doen verdwijnen, want: „zij zullen geen kaars, noch hcht der zon van node hebben". Hier is de wisseling des tijds. Dag en nacht, zomer en winter, de jaren zelf snellen voort. Ook Gods voUc leeft in de banden des tijds. Davids bede is hun niet vreemd: „Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner dagen zij; dat ik wete, hoe vergankehjk ik zij". O, die wisselingen des tijds prediken geduriglijk de wisselingen van licht en duister. De kaars van verkwikking brandt niet altijd; de zon van voorspoed schijnt niet altijd helder over het pad van Gods kinderen.

Maar het zal hier niet altijd duren. Het jaar van volkomen verlossing zal aanbreken. Die eeuwig gezegende dag, waarin geen kaars noch licht der zon meer zal nodig zijn om ons pad te verhchten, om bij het licht van 's Heeren verkwikking en schijnsel van Zijn Woord de duisternis te doorwandelen. Waarin de Heere nimmer Zijn volk voor een kleine tijd zal verlaten; waarin Hij Zijn aangezicht nooit meer zal verbergen. Het verlustigen in de Heere zal dan niet meer zijn een uur van korte duur.

Maar de goddelozen zullen zvidjgen in duisternis, daar zullen de dagen der treuring voor Gods volk een einde genomen hebben, want de Heere God verlicht hen.

Welk een toekomst. Welk een heerlijkheid is wachtend. Hier is Gods volk zalig in hope. Hier zien ze de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel. Door het geloof mogen ze hier de voortreffelijk­ heid des Heeren aanschouwen, als Hij door de trekkingen Zijner hefde het hcht in de duisternis doet opgaan in het aangezicht Christi, daar zal het zijn een wandelen in het voUe hcht.

Hier keert telkens de bitterheid van de zonde terug. Hier menigwerf ook op Oudejaarsavond is de klage: „Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes dood? " Zo menigwerf de betuiging met David:

Sla de zonden nimmer ga. Die mijn jonkheid heeft bedreverj. Denk aan mij toch in gena Om Uw goedheid eer te geven.

Daar zullen de verheffingen Gods in de keel zijn. Dan mogen zij Hem kennen, zoals zij van de Heere gekend zijn. Geen weedoende distel, noch scherpe doom zal meer wonden. Integendeel, met eeuwige blijdschap gekroond. O volk, dat nieuwe jaar van volkomen verlossing zal aanbreken. Welhaast hebt ge uw loop beëindigd. Oudejaarsavond leert het. Dan zal de dag aanbreken, waarin zal vervuld worden: En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid". Die eeuwig gezegende dag zal de vreugde-en kroondag zijn voor al Gods kinderen. Indien 'Wij met Hem lijden, wij zullen ook met Hem heersen. De Heere zal Zijn volk kronen met de kroon der rechtvaardigheid.

Vragen wij het tenslotte ons zelf af, keren we tot ons zelf in, wat antwoord we geven op de vraag: Zal het goed zijn als Hij ons zal onderzoeken? Wat xsl ons einde zijn? Wat zal het ons aanbrengen? Zal het een eeuwige nacht baren? Of zal de blijde dag van eeuwige verlossing aanbreken? Handelen we ge> trouw met ons zelf? Dat we geen bedriegelijke weegschaal ter hand nemen. Het zal ons niet baten.

Dat zal uw voorrecht zijn, gij bedrukten, door onweder vaak voortgedrevenen, ongetroosten. De Heere zal Sion troosten. De Heere geve u die troost te smaken. Zoekt Zijn aangezicht gedurighjk. Zoekt schuüing in het Bórgwerk Christi. Zoekt in Zijn bloed uw boeken te vereffenen. Uitroepen moogt ge, als ge bemerkt de vele goedertierenheden u bewezen tegenover uw ontrouw: Ik ben geringer dan al die weldadigheden en trouw aan mij bewezen.

Zijn nog vele moeiten uw deel, volk van God. Zijt ge bedrukt, vanwege de verschrikkingen dezer tijden; de woelingen en gramstorigheden van de kinderen der mensen; de voortdurende verbreking van de staf des broods allerwega vanwege de zonde; de verbergingen va i 's Heeren aangezicht, houdt moed. Haast breekt liet jaar van volkomene verlossing aan. Amen.

wijlen Ds. J. D. BARTH.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 december 1954

De Banier | 8 Pagina's

Oudejaarsav-ond

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 december 1954

De Banier | 8 Pagina's