Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Van Piet van der Ham te Noordeloos kregen wij een briefje, waarin hij mededeelt, dat hij ook weer eens met de raadsels mee wil gaan doen. Doordat hij iadertijd weinig gelegenheid meer had om de oplossingen in te zenden, was hij hiermede opgehouden, doch thans wil hij weer beginnen.

Dit bericht heeft ons zeer verblijd en we roepen onze Piet dan ook een hartelijk welkom toe, daarbij de wens uitsprekend, dat hij ons nu niet meer zo gauw in de steek zal laten als de vorige maal. Zijn er nog meer, die voorheen de raadsels oplosten en de oplossingen inzonden? Laten zij dan het voorbeeld van Piet van der Ham volgen en evenals hij zich ten spoedigste aanmelden bij het bekende adres. Verzuim daarbij niet op de voorzijde van de briefomslag „Nieuw" te schrijven. Dan wordt jullie naam het spoedigst in „De Banier" vermeld.

Voorts nog een woord van dank aan alle neven en nichten, wier beste wensen voor 1955 ons in de laatste dagen bereikten, hetzij door middel van een mooie ansichtkaart, een kaartje of een brief, zoals het geval was met Sjaan Uitbeyerse, die daarbij tevens de cijfers van haar laatste schoolrapport meedeelde.

Die cijfers zien er goed uit, Sjaan. Als je zo door gaat, zie ik je nog eens onderwijzeres of lerares worden. Die van Kees mogen er echter ook zijn, terwijl die van je zusje Ammy ook lang niet slecht zijn. Vervolgens nog een antwoord aan onze nicht van Amersfoort uit Wageningen, die mij onlangs ergens over schreef en vroeg of ik haar brief niet ontvangen had. Inderdaad heb ik die brief ontvangen, doch ik ben hem kwijtgeraakt. Hij is bepaald tussen andere papieren geraakt en zo uit het gezicht yerdwenen. Schrijf mij dus nog maar eens wat je in die brief geschreven had. •

Tenslotte was er nog een neef, wiens naam ik niet meer weet, daar ik de oude partij brieven reeds opgeruimd heb, die mij vroeg of ik de postzegels, die hij gezonden had, heb ontvangen. Ik kan hem mededelen, dat dit het geval is en dat ze reeds aan het juiste adres zijn doorgegeven.

En nu gaan wdj over tot de nieuwe raadsels van

OPGAVE 382

Jongeren:

1. Noem de naam van: a. Daniël, die hij in Babel kreeg; b. het land, waarin het Kindeke Jezus na Zijn geboorte enige tijd vertoefd heeft; c. een opstandeling met omtrent 400 aanhangers, die omgebracht werd (Handelingen); d. de koning van Tyrus ten tijde van David; e. de schoonvader van Ruth; f. de stamvader der priesters bij Israël. Welke naam vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen?

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst vormen uit Psalm 119: a. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven; b. Wie zal ten hemel opklimmen? c. Ik heb gedwaald gelijk een schaap. d. Uw goedertierenheden zijn alle morgen nieuw. e. De wet des Heeren is volmaakt. f. Zij kwamen steeds achteraan. g. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. h. De dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis. i. En Ik zal u geven de schatten, die in de duisternis zijn. j. Ik heb gemerkt, dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt.

3. In Genesis komen twee verbonden namen voor, tezamen bestaande uit 14 letters. Welke namen worden bedoeld als het volgende gegeven is? 7 2 10 11 4 5 is de naam van de profeet, die tot David zeide: Gij zijt die man! 8 6 12 1 is iemand, die de doodstraf, door de rechter uitgesproken, ten uitvoer brengt. 3 9 14 is een voorwerp, dat geluid kan geven. 13 moet geraden worden.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Nehemia bestaat uit 50 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 35 25 46 18 48 9 26 is een getal, voorkomend o.m. in Richteren, Jeremia, de Psalmen en Lucas. 31 12 41 16 23 7 3 10 is het getal der koningen met afgehouwen duimen en tien kleiner dan het vorige getal. 5 33 13 8 36 22 is een deel van Gelderland. 30 21 14 19 2 4 45 29 1' 20 is een soort brandstof. 24 32 44 34 40 dienen tot kering van het water. 47 28 38 37 50 is de vader van Milka, de huisvrouw van Nahor. 43 27 11 6 17 betekent: oorzaak. 24 49 39 15 is een bakkersproduct. 42 moet geraden worden.

2. Uit elk der volgende zinnen een woord te zoeken, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Jesaja, na het veertigste hoofdstuk. a. Er woonden toen ook Kanaanieten in dat land. b. Ik zal Mijn eer aan geen ander geven. c. Ere zij God in de hoogste hemelen. d. De Heere overlaadt ons dag bij dag. Die God is onze zaligheid. e. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem. f. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen.g. Ik ben de Heere uw God, Die u uit Egypteland uitgeleid heb. h. Jozef en Maria gingen op naar Bethlehem om beschreven te worden, i. Toen zij in die plaats kwamen, was daar niemand om hen te ontvangen, j. Daar is een stem gehoord op de hoge plaatsen. k. Zij hebben niemand bereid gevonden hen te helpen. 1. Waar is de man, die op 't nauwkeurigst kan Uw wetten onderhouden? m. Gaat uit uw land en uit uw maagschap. n. Dat gij Mijn kinderen geslacht hebt en hebt ze overgegeven, o. De hand des Heeren is niet verkort, dat zij niet zoude kuimen verlossen. p. Want Hij zal de nooddruftige redden.

3. Vul in de hieronder geplaatste zinnen de ontbrekende woorden in: a. Evenwel zal .... Ariel beangstigen. b God Zijn gena vergeten? c. De .... des Heeren worden gezocht van allen, die er lust in hebben. d. Maakt uw wegen .... uw handelingen goed. e heeft lust de Heer' te vrezen? 't Allerhoogst en eeuwig goed. f. Waartoe toch .... ulieden de dag des Heeren zijn? g. En .... zal geschieden, zo daar tien mannen in enig huis overgelaten zijn, dat zij sterven zullen. h. Zij allen .... zich naar hun weg. Welk tekstgedeelte uit de profeet Jesaja vormen de in te vullen woorden?

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 1955

De Banier | 8 Pagina's