Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS I

Beste neven en nichten,

Wij begionen ditmaal met een verzoek. E^n van onze nichten toch namelijk Aaltje van Amersfoort, Westerhofsepad 34 te Wageningen is al een paar jaar bezig met het verzamelen van platen en foto's van de leden van het Koninklijk Hiiis. Zij zou nu gaarne viillen, dat de neven en nichten haar al dergehjke platen en foto's uit dag-en weekbladen en tijdschriften toestuurden. Wie dus dergelijke platen en foto's tegenkomt, wordt verzocht ze naar Aaltje te zenden. Wanneer jullie dan eens in de buurt van Wageningen komt, kun je de verzameling van Aaltje eens gaan bekijken. Hiermede, Aaltje, is aan je verzoek voldaan. Xu maar afwachten wat er komt! Meer kan ik er niet aan doen. Voorts zijn er nog nieuwe neven te vermelden, namelijk Martinus van Gardeten te Langbroek, Toon van Helleman te Biggekerke en Kees Simonse te Aagtekerke. Alle drie zijn hartelijk welkom. Wij hopen, dat zij bij leven en welzijn vele jaren zullen blijven meedoen.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE .388

Jongeren:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Jeremia, hoofdstuk 25.

a. En hij opziende, zeide: Ik zie de mensen als bomen wandelen.

b. Zij brachten tot Hem een geraakte.

c. Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven.

d. Het gaat helemaal niet goed met de zieke.

e. Ga uit uw land en uit uw maagschap.

f. Zij kwamen van heinde en verre om de Heere Jezus te horen.

g. Het volk, dat in duLstemis zit, zal een groot licht zien.

h. Orpa ging met Naomi mede tot aan de grens van Moab en Kanaan.

i. Er is geen volk ter wereld, waaraan de Heere zo vele wonderen heeft verricht als aan het volk Israël.

j. De Heere zal in de oordeelsdag scheiding maken tussen de schapen en de bokken.

k. Toen ontwaakte de Heere als een slapende.

1. Hoe groot, hoe vreeslijk zijt G' alom.

m. Toen zij van de kerk naar huis gingen werden zij door een hevig onweder overvallen,

n. Wie niet zal spreken naar Gods Woord en Wet, zal geen dageraad hebben.

o. De Heere heeft de belofte vervuld, als Hij Jezus verwekt heeft. p. En alzo zal geheel Israël zalig worden.

2. Noem de namen van:

a. een machtig koning, die diep vernederd en daarbij de dieren gelijk werd.

b. een goddeloze koningin, die uit het venster geworpen werd.

I c. de plaats, waaruit drie mannen gingen om te vragen of Petrus met hen mede ging naar Cornelius.

d. een richter, die de zoon was van Kenaz, broeder van Kaleb.

e. de plaats, waar een gemeente was, waarvan de Heere zeide, dat ze nóch heet nóch koud, maar lauw was.

|. de vader van Mozes. g. een jongen, die met zijn moeder door Abraham werd weggezonden,

h. de bewoners van een stad, wier godin Diana heette.

i. de stad, waar Lydia woonde,

j. de plaats, welker naam betekent: Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen.

k. de profeet, die tot David zeide: Gij zijt die man. Welke meervoudsnaam vormen de beginletters van bovenstaande na» men? En in vi^elk Bijbelboek is deze naam te vinden?

3. Vul in de onderstaande tekst of tekstgedeelten de ontbrekende woorden in:

a. Een arbeider, .... niet beschaamd wordt, .... het woord der waarheid recht snijdt.

b. De voorbijgaande, die zich vertoomt üi een twist, die hem niet aangaat, is geHjk die een hond bij de .... grijpt.

c. Maar Paulus zeide: Johannes.... wel gedoopt de doop der bekering. d. Maar .... de waarheid doet, komt tot het Ucht.

e. Ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk .... als Ik met u spreek.

f. Want indien zij dit doen aan het groene hout .... zal aan het dorre geschieden.

g. En ook .... oversten met hen beschimpten hem.

h. Xiet door kracht noch door geweld maar door Mijnen .... zal het geschieden.

i. Komt herwaarts .... Mij aUen die vermoeid en belast zijt.

j. Maar zij spotten met .... boden Gods en verachtten zijne woorden,

k. Ik heb andere .... beroofd, bezoldiging van haar nemende om u te bedienen.

1. En zij zeide tot haar: Al wat gij tot mij .. . ., zal ik doen. Welke tekst vormen de ingevulde woorden?

Ouderen:

1. In het eerste boek der Koningen komt een tekstgedeelte voor bestaande uit drie en veertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:

] 23 17 8 9 10 is de naam van Methusalah's vader.

29 3 39 20 12 is een product bestemd voor voedsel.

192423141is een verzamelnaam voor voedingsgewassen.

5 6 4 is een afstandsmaat. 30 11 15 39 7 28 43 13 is een getal beneden de tvmtig.

42 21 40 26 is gehjk 37 34 18 41 is de naam van de persoon naar wiens zoons naam de eerste stad genoemd werd.

14 25 32 is een kleur. 27 16 35 is gelijk 33 36 22 is een aanwijzend voornaamwoord. 38 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Jesaja tussen de hoofdstukken acht endertig en vijftig.

a. Want Ik zal een leger in het rond om u slaan.

b. Zo zegt de Heere: Zie, Ik formeer een kwaad tegen ulieden en denk tegen ulieden een gedachte (Jeremia 18).

c. Ik zal het u ordentelijk voor ogen stellen.

d. Dit was het waarachtige licht, hetwelk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld.

e. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breek deze Tempel en in drie dagen zal ik hem oprichten. f. Zij vulden het vat vol wijn met behulp van een houten schep.

g. Maar Hij zeide dit van de Tempel zijns lichaams.

h. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond, i. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uitgeleid heb.

j. Sta op, maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan. k. Eis u een teken van de Heere uwen God.

1, Waimeer zij zullen zeggen: het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, m. Om u te versterken en u te vermanen aangaande uw geloof,

n. De vader zei tot zijn zoon: Jongen, schep nooit behagen in iemands tegenspoed.

0. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing, p. Die van vrede spreken, maar k%vaad is in hun hart.

3. Vul de ontbrekende woorden in de navolgende teksten of tekstgedeelten in:

a. Leer ons alzo .... dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

b. Nog bezweken ons onze ogen, ziende naar onze ijdele ....

c. Ik heb dit volk aangemerkt en zie, het .... een hardnekkig voDc.

d. Voorts wanneer .... iemand een zonde zal zijn, die het oordeel des doods waardig is.

e. En heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar .... ganse wet.

f. Zal de vijand Uw .... in eeuwigheid lasteren?

g. De werken .... Heeren zijn groot, zij worden gezocht van allen, die er lust in hebben.

h. Door het Woord des .... zijn de hemelen gemaakt,

i. Zal Hij die de harten weegt dat niet werken en .... uwe ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten?

j. De .... is Zijn tioon en de aarde is de voetbank Zijner voeten, k. Want de rechtvaardige zal zevenmaal vallen .... opstaan.

1. De .... wordt gegeven in de hand des goddelozen (Job). - m. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei .... worden (Jesaja). n. Maar de Zoon des mensen .... niet waar Hij het hoofd nederlegge.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 385 tot en met 388 kunnen toegezonden worden aan Oom Koos, Postbus 2019 te Utrecht.

Naam en adres vermelden zowel in de brief als buiten op de enveloppe.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's