Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het wetsontwerp betreffende  belastingverlaging en hnurverhoging

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het wetsontwerp betreffende belastingverlaging en hnurverhoging

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De vorige week heeft minister J. van de Kieft het bovenvermeld wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend. Het staat reeds op 18 Maart aanstaande in de afdelingen onderzocht en behandeld te worden.

Het ligt niet in onze bedoeling om daarop thans in den brede in te gaan; ook al niet omdat daarover nog wel het één gjj ander siiaks in „De Banier" geschreygn zai worden. Maar wij willen er ook niet geheel over zwijgen, omdat, maatschappelijk 'beschouwd, dit wetsontwerp yoor ons volk van grote betekenis is. vVij betreuren het, dat de belastingvervlaging niet van ingrijpender en verder gaande aard is dan die, welke in het .yvetsontwerp wordt aangekondigd. Wij jjjn toch van oordeel, dat dit onder de ffggeven omstandigheden niet alleen mogelijk, maar ook zeer gewenst geweest zou zijn.

Na de verlaging van ƒ 500 millioen blijft de alsdan nog zeer hoge belasting als een zware last zowel op het particuliere als op het bedrijfsleven drukken,

De belastingvrije minima voor de loonen inkomstenbelastingen worden verhoogd met ƒ 120.-voor ongehuwden en met ƒ 180.— voor gehuwden zonder kinderen, terwijl voorts de tarieven over de gehele linie gelijkmatig met 8 % worden verlaagd.

De belastingvrije aftrek voor vermogensbelasting wordt verhoogd van ƒ 25.000 tot ƒ 30.000 voor gehuwden, van ƒ 10.000 tot ƒ 22.500 voor ongehuwden, en van ƒ 5000 tot ƒ 7500 voor elk kind, waarvoor kinderaftrdc wordt genoten. Het voor de vermogensbelasting ingevoerde progressieve tarief van 6^7 per ƒ 1000 wordt teruggebracht tot het uniforme tarief van 5 per ƒ 1000. De verhoogde bijzondere aftrek Van ƒ 20.000 voor bejaarden en anderen, die niet tot arbeid in staat zijn, wil de regering laten voortbestaan.

Ten aanzien van de bejaarden (boven 65 jaar) en invaliden stelt het wetsontwerp een extra-aftrek van ƒ 624 voor op het jaarlijkse inkomen of loon.

Betreffende de omzetbelasting op dierlijke en plantaardige vetten en oliën en oliehoudende zaden en vruchten bepaalt het wetsontwerp, dat deze zal worden afgeschaft. Dit heeft onder meer tengevolge, dat een pakje margarine 2 cent goedkoper kan worden. Voorts zullen hierdoor de prijzen kunnen dalen van spijsolie en bak-en braadvet, zeep, kaarsen, verf, linoleum, chemische producten en andere goederen uit de technische sector. Ook gas en electra en warmte voor huishoudelijke doeleinden kunnen goedkoper worden, dewijl de omzetbelasting hierop wordt afgeschaft. Ook wil het wetsontwerp een verlaging van de omzetbelasting op textielgoederen van 5 % tot 2 % ingevoerd zien.

Aangaande de huurverhoging kan woi> den opgemerkt, dat de huiseigenaren steeds onrechtvaardig zwaar door de regeringsmaatregelen zijn getroffen en dat het wetsontwerp daarin weinig verandering brengt. Al is een huurverhoging voor de huurders niet aangenaam, toch zal niemand de billijkheid er van kimnen ontkennen. .

De huurverhoging, die met de belastingverlaging op 1 Juli a.s. zal ingaan, betreft slechts de hogere huren van vooroorlogse woningen. Het percentage, waarmede de huren verhoogd kunnen worden, bedraagt van 5 tot 10 %. En dit al naar gelang van de vijf gemeentelijke klassen, waarin zij gelegen zijn.

De huurverhoging zal gelden voor woningen: a. gebouwd vóór 27 December 1940; b. tot stand gekomen op of na 27 December 1940, doch vóór 5 Mei 1945, voor zo ver de huurprijs daarvan is opgetrokken tot het peil van die van de vooroorlogswoningen.

Is de huurprijs van het in de oorlog gebouwde pand niet gelijkgesteld met het peil van die van de vooroorlogse woningen, dan valt het pand niet onder de humverhoging. Na de huurverhoging kan de eigenaar in dit geval de minister verzoeken het huurpeil van dit pand in overeenstemming met dat van de vooroorlogse woningen te brengen.

Het wetsontwerp bepaalt voorts, dat de huurprijzen van de panden, welke na de oorlog zonder geldelijke steun van overheidswege gebouwd zijn, vrij blijven, terwijl de huurprijzen overeenkomstig bet wetsvoorstel van met overheidssteun tot stand gekomen of geëxploiteerde na-oorlogse woningen niet vallen onder de huurverhoging.

Verder stelt het wetsontwerp voor, dat inwonenden een everrredig deel van de eventuele huurverhoging in hun huur doorberekend krijgen, en dat voor de huren van bedrijfspanden dezelfde voorwaarden gelden als die van de woningen, echter met dien verstande, dat de hmu: verhoging niet door de wet wordt voorgeschreven, maar de betrokken partijen bevoegd zijn om dezelfde huurverhoging als voor woningen overeen te komen.

Vervolgens wil het wetsontwerp, dat bij de 'berekening van de huiurverhoging eventuele verhogingen van de bestaande huurprijs wegens verbeteringen, verbouwingen en dergelijke buiten beschouwing gelaten zullen worden.

Wat het ingaan van de huurverhoging betreft, stelt het wetsontwerp vast, dat voor de maandhuren de huurverhoging zal ingaan op 1 Juli aanstaande, en voor de weekhuren in de eerste huurweek na die datum.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's

Het wetsontwerp betreffende  belastingverlaging en hnurverhoging

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's