Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Van Neeltje Verhaar te Groot-Ammers ontvingen wij een briefje, waarin zij verzoekt te mogen meedoen met het inzenden van de oplossingen der raadsels voor de jongeren, en voor haar broer Jasper hetzelfde voor de ouderen.

Wij roepen beiden een hartelijk welkom toe en voegen daarbij de wens, dat zij bij leven en welzijn vele jaren zullen blijven meedoen. De oplossingen waren keurig geschreven, alleen de naam en het adres waren niet onder de oplossingen vermeld, wel in het begeleidend briefje. Wil je voortaan ook naam en adres onder de oplossingen schrijven?

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 392

Jongeren:

1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de laatste twee hoofdstukken van Mattheüs. a.Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van de boog. b. En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion. c. Mijn ouders komen morgen naar hier en blijven twee dagen. d. Omdat zij niet letten op de daden des Heeren. e. Want ik hoorde de naspraak van velen; vrees is van rondom. f. En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was. g. Heden is u geboren de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere. h. De kinderen waren te laat opgestaan en 'kwamen daardoor niet op tijd. i. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. j. En hij kwam in al het omliggende land des Jordaans. k. De jongen heeft de volle waarheid gezegd.

1. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken.

2. Een tekstgedeelte uit het boek Marcus bestaat uit 43 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 29 34 4 31 was een stad der Filistijnen ten tijde van Sunson. 35 18 16 24 27 41 was de vader van de oude profetes Anna. 1 2 19 13 23 25 is een jaargetijde. 9 11 30 5 32 is een engel. 36 3 14 S3 is een ouderloos kind. 28 39 7 43 10 21 betekent: ur. 6 15 17 37 8 staat tegenover dood. 20 40 42 38 is een Europeaan. 22 12 is een titel. 26 moet geraden worden. i. Jacob nadat hij bij Pniël God ontmoet had; 3 j. een neef van Abraham, die in Sodom woonde; k. een goddeloze koningin over Juda, die al Davids nakomelingen liet ombrengen;

3. Noem de naam van: a. een discipel, die naar buiten ging en bitterlijk weende; b. de koning van Basan; c. een broeder van Abram; d. de discipel, die niet geloven wüde, dat de Heere Jezus was opgestaan, voordat hij gezien had; e. de echtgenoot van Rebekka; f. de man van Bathséba; g. één der vrouwen, die naar het graf ging om het lichaam des Heeren te zalven, vsder naam zes letters bevat; h. een hoveling, door videns vrouw Jozef in de gevangenis kwam;

1. de berg der verheerlijking; m. het geboorteland van Job; n. een profeet, die van zijn jeugd af door de Heere geroepen werd. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst vormen uit het boek Marcus: a. En gans Israël, van Dan tot Berséba toe, erkende dat Samuel bevestigd was. b. Het is zeer te vrezen, dat de voorgenomen reis niet doorgaat. c. Hij vroeg ons of wij niet te laat wilden komen. d. Indien er één van de, haren uws hoofds op de aarde zal vallen! e. Want wij zullen de dood sterven en wezen als water. f. Ik nu, ik stond in het eerste jaar van Darius de Meder om hem te versterken. g. Bij de Heere is één dag als duizend jaren, en duizend jaren als één dag. h. Dit wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen. i. Er kan in één week heel wat gebeuren. j. En Hij klom op de berg en riep tot Zich die hij wilde, en zij kwamen tot Hem. k. En zij kwamen in huis en er vergaderde wederom een schare.

1. En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem en vallende voor Hem op de knieën. m. En het geschiedde, dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging. n. Dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. o. Zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol. p. En Ik heb de sleutels der hel en des doods." q. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht, r. Toen de man opging naar Gods huis werd hij onwel en verloor het bewustzijn.

2. Een tekstgedeelte uit Lucas bestaat uit 58 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 8 37 12 42 was een knecht van koning Saul, die tot David gebracht werd. 1 6 15 32 is de naam van een wetgeleerde ten tijde van Nehemia. 36 43 38 39 47 11 54 48 was iemand ten tijde van koning Uzzia, die verstandig was in de gezichten Gods. 19 20 46 44 55 is een uitermate klein persoon. 41 16 34 51 58 is een getal. 7 14 21 49 53 25 zich ergens druk om maken. 14 26 30 57 22 3 2 24 52 zijn oudgedienden. 17 9 33 45 is een watervogel. 5 4 31 27 55 is een listig dier. 12 29 56 35 13 18 23 betekent verlegen. 50 moet geraden worden.

. Vul de ontbrekende woorden in de volgende zinnen in: a. Voorts gaf ik bevel .... zij reinigden de kameren. b. En koningen zullen uw voedsterheren zijn en .... vorstinnen uw zoogvrouwen. c. De .... des Heeren doorlopen de ganse aarde. d. Er .... op die dag drieduizend zielen toegebracht. e. En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen . .. ., en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. f. Toen leiden zij de handen op hem .... zij ontvingen de Heilige Geest. g. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, dewijl .... hoorden en zagen de tekenen, die hij deed. h. Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials, zij .... de Heere niet. i. Samuel nu werd groot en de Heere was met .... en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen, j. En zij verschrikt .... zeer bevreesd geworden zijnde, k. En het geschiedde als ... .hen zegende, dat Hij van hen scheidde.

1. Waarom .... Ik, en daar was niemand, waarom riep Ik en niemand antwoordde? m. Sta op, eet, want de .... zoude voor u te veel zijn. o land bracht vorsen voort in overvloed, tot in de binnenste kameren hunner koningen, n. Zij, die geheiligd worden, zijn allen .... één. p. Deze zag in een .... klaarlijk, omtrent de negende ure des daags, een engel Gods tot hem inkomen.

De oplossingen van de raadsels der op^ gaven 389 tot en met 392 kunnen ingezonden worden bij OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht. Verzuim niet in de brief onder de oplossingen naam en adres te vermelden.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1955

De Banier | 8 Pagina's