Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten.

Wij beginnen ditmaal met een hartelijk welkom toe te roepen aan Cors Vreeken te Aalsmeer, die zich als neef heeft aangemeld. Hij vroeg of we een voorbeeld willen geven van een cijferraadsel, daar hij niet weet hoe hij zulk een raadsel moet oplossen. We willen aan dat verzoek gaarne voldoen en nemen daartoe een voorbeeld van een tekstgedeelte, dat uit 32 letters bestaat. Men schrijft dan de letters 1 tot en met 32 naast elkaar. Wanneer nu gegeven is, dat de cijfers 18, 20, 30, 27, 8, 6, 14 de naam voorstellen van Izaks huisvrouw, dan weten wij dat deze cijfers de naam Rebekka voorstellen. Cijfer 18 is dus een r, 20 een e, 30 een b, 27 een e, 8 een k, 6 een k, 14 een a. Men weet dus nu de letters voorgesteld door de zo even genoemde cijfers en plaatst deze letters bij die cijfers. Zo doet men ook met de volgende gegeven cijfers totdat men voor alle cijfers de letters ingevuld heeft. Het komt er dus op aan, dat men de juiste naam of het juiste woord voor de aangegeven cijfers vindt. Nu zul je het wel begrijpen Cors en zo niet, vraag dan je ouders of broer of zuster als je die hebt, hoe je moet doen. Begin maar met de raadsels voor de jongeren.

Thans gaan we de namen noemen van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 385 tot en met 388 een prijs behaald hebben. In alfabetische volgorde zijn het de volgende nichten en neven:

1. Mientje Bos te Katwijk aan Zee. 2. Janna Gelderblom te Stolwijk. 3. Marie van Gilst te Hoedekenskerke, 4. Jans den Hartog bij Oudewater. 5. Toon van Helleman te Biggekerke. 6. Piet Jacobse te Zoutelande. 7. Jopie Janse te Oostkapelle. 8. Tonnie Maljaars te Goes. 9. Jasper Verhaar te Groot-Ammers.

Ieder van jullie mag nu een boek kiezen uit het navolgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude schoolmatres. 7. Broeder en zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het veerhuis en de Rozendonk. 4. Gerrit van ' het Heidedorp. 5. Geen andere goden.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:

Dienende liefde.

Voor kleine jongens:

Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:

1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Neem nu een briefkaart met postzegel van 7 cent er op en schrijf aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht welk boek je gaarne wilt hebben. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 394

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit Jesaja 13 bestaat uit zes en dertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 4 29 20 33 10 15 13 4 16 6 zijn de namen van twee schoonzusters, van wie er één de goede keus mocht doen. 1 18 11 31 27 17 is de naam van een profeet die dromen uitlegde. 12 23 26 is een drank, die zowel in het Oude-als in het Nieuwe Testament genoemd wordt. 30 3 7 21 is een zware rol. 2 22 35 9 is het werelddeel, waarin zich het paradijs bevond. 8 28 5 19 24 32 is een hed dat gezongen kan worden. 36 14 is een muzieknoot. 34 25 is een dunne schaal met inhoud.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Jesaja 40. a. Zij hebben Mijn Woord verworpen, wat wijsheid zouden vsdj dan hebben? b. Er is een weg, die iemand recht schijnt. 2 c. Eng is de poort en nauw rs de weg, die tot het leven leidt. d. Daar is geen vreze Gods voor hun ogen. e. Anders hoe zal God de wereld oordelen? f. En ik antwoordde: Wie zijt gij Heere? g. Gods verborgen omgang vinden, zielen daar Zijn vrees in woont. h. En ik viel ter aarde en ik hoorde een stem. i. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja liefelijk. j. Sion zal door recht verlost worden. k. Gaat uit het midden van haar, reinigt u. 1. Dat geschiedt u van Mijn hand, in smart zult gijlieden liggen, m. Zie, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen. n. Heere, mijn God, ik zal U met mijn ganse hart loven, o. Ik ging voorbij de akker eens luiaards.

Hoe luidt dit tekstgedeelte?

3. Noem de naam van:

a. de vader van koning Hiskia. b. Simon de zoon van Jona. c. een profeet ten tijde van koning Uzzia, Jotham, Achas, Hiskia en Jerobeam. d. de Heere Jezus met de betekenis: God met ons. e. het land welks koning-Hiram heette. f. de persoon, die Paulus dikwijls verkwikt en zich zijner keten niet geschaamd heeft. g. de vader van de oude profetes Anna. h. de profeet, die reeds aangaande de uitstorting* van de Heilige Geest geprofeteerd heeft. i. de vader van Rachel.

Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Een tekst uit het eerste boek der Kronieken na het twintigste hoofdstuk bestaat uit acht en negentig letters. Zoek deze tekst uit de volgende gegevens: z d v w a70 7 32 5 18 1 46 33 21 8 11 91 76 34 4 63 41 67 74 39 18 22 13 81 49 3 30 91 54 59 31 63 77 53 61 is een tekstgedeelte uit het eerste hoofdstuk van het boek Prediker. b O z t m T 90 14 58 97 17 is een getal. l 68 80 15 51 84 is de naam van een hogepriester ten tijde van Kajafas. 56 29 93 85 is een plaats der Filistijnen bekend uit Simson's leven. 35 57 40 79 28 is de priester, die Salomo tot koning zalfde. 83 16 78 87 72 43 38 86 betekent: geklets. 50 66 68 zijn 3 letters voor een stof die veel gebruikt wordt voor het doden van ongedierte. 48 62 96 64 20 24 27 is de naam van de persoon, die na de laatste Babylonische ballingschap tot overste over de weggevoerden werd gesteld, doch vermoord werd. 23 45 47 60 82 92 zijn 6 zeHde letters (beginletter van de naam van Jozua's vader). 36 44 71 89 zijn 4 zelfde letters (laatste letter van de berg waar Mozes stierf). 88 27 69 6 42 is de naam van een leidsman over Israël. 24 95 73 25 is het geslacht waaruit de Heere Jezus is voortgekomen. 2 26 10 75 is een Europeaan. 98 94 65 12 19 37 55 betekent: onzin. 52 is een letter, die, geraden moet worden.

2. Zoek uit onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Jesaja na het vijf en dertigste hoofdstuk. a. Zullen dan alle mensen zalig worden, gelijk zij door Adam verdoemd zijn? b. Een ander is het vlees der vissen, een ander dat der vogels, c. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods. d. Mijn hart is verdord als gras. e. David en Jonathan waren twee vrienden, laatstgenoemde was de zoon van Saul. f. Al ging ilc ook in een dal der schaduw des doods. g. En hun bloed zal dierbaar zijn in Zijn ogen. h. Help mij, Heere mijn God, verlos mij naar Uw goedertierenheid. i. Die zij hem als een kleed waarmede hij zich bedekt, j. Dat zijn dagen weinige zijn; een ander neme zijn ambt. k. Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. 1. Het Woord des Heeren bestaat tot in eeuwigheid. m. Aanmerkt de leliën des velds, zij wassen niet en spinnen niet. e oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 april 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 april 1955

De Banier | 8 Pagina's