Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een droeve verharding en een vèrstrekkend gevolg

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een droeve verharding en een vèrstrekkend gevolg

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden hij de Joden tot op de huidige dag. Mattheüs 28 : 15

IV.

We krijgen als God ons overtuigt, ons leven terug, en dat baart niet anders dan smart en droefheid. Door dat de liefde Gods in ons hart wordt uitgestort door de Heüige Geest, gaan wij Gods recht erkennen, maar leren wij ook smeken om verlossing uit onze gevangenis. En dat is geen morgenwolk of vroegkomende dauw, die henengaat, maar het werk Gods blijft. Dan krijgen wij betrekking op de waarheid, en op de God der waarheid. Dan moet het alles Vvaarheid in ons worden. De afsnijding van Adam en de inlijving in Ghristus.

De consciëntie-overtuiging brengt geen wezenlijke bekommering, maar wanneer God door Zijn Geest een ziel aanslaat, dan wordt het bij dagen en bij nachten een nood om met God verzoend en bevredigd te worden. Dan gaan zij zuchten: Heere, als 't nog nooit waarheid geweest is, maak het nog eens waar. En op waarachtige ontdekking volgt altijd wezenlijke openbaring. Dan houdt God Zich niet verborgen.

Dan worden het feiten, onloochenbare feiten, dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat Hij ons vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria door de werking van de Heüige Geest. En naar die mate dat God doortrekt in de ontdekking, dan wordt het ook waar dat Christus geleden, gestreden, gestorven, begraven en opgestaan is uit de doden. Het is waar, de golven van het ongeloof kunnen wel tegen die Rots der eeuwen aanslaan, maar die Rots blijft.

Toch vermag het ongeloof die Rots niet te verzetten uit zijn plaats. Met welk een vastheid en onverschrokkenheid in de kracht van het wereldoverwinnend geloof hebben de apostelen er getuigenis van gegeven. Zij hebben het uitgeroepen als om strijd dat Christus gestorven is om onze zonden, en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Zij hadden met hun oren gehoord, met hun ogen gezien, en met hun handen getast, van het Woord des levens, dat zij verkondigden. De vijanden hebben hun mond niet kunnen stoppen. Zij hebben niet kunnen tegenstaan de Geest door Welke zij spraken. Zij waren er getuigen van geweest. O welgelukzalig, wanneer het zo ook in ons leven mag zijn.

En ook, bedrukte zielen, als het dan waar is in onze harten, dan zal God het ook waar maken, en hen zelf bevestigen en schragen.

De waarheid zal u vrijmaken, dat is niet standelijk, maar statelijk. Indien u de Zoon zal vrijgemaakt hebben, dan zult gij waarlijk vrij zijn.

Doch wanneer wij nu nog een ogenblik terugkeren tot het gedeelte van de waarheid dat wij overdachten, dan bemerken wij dat er veel voor ons uit te leren is. Allereerst: hoe groot de kracht der versfokking is op het hart van een menS, die naar Gods onnaspeurlijke en verschrikkelijke rechtvaardigheid, aan een zo droevig oordeel overgegeven v/ordt. Hij verhardt zich moedwillig op alle wijzen tegen al de slagen der Goddelijke genade, die bij hem aankloppen. Hij blijft onbekeerd midden onder de grootste en Goddelijkste wonderen.

We zien ook, welke duivelse zonden toch de nijd is, en de hoogmoedige eerzucht. Welke beklagelijke uitwerkingen en gevolgen zij hebben, tot des mensen eeuwig verderf. Ook hoe sterk in het hart van een onherboren mens het vuur van de haat brandt, met welke hij tegen de beminnenswaardige Christus eenmaal is ingenomen geworden. Kan hij niet door geweld en trotsheid, zo zal hij door leugen en door lastering het koninkrijk en het leven van de Heere Jezus in zichzelf en in anderen trachten te verhinderen. Hij stelt alles in het werk om zijn medemensen ook nog mee te slepen in de afgrond.

En ten slotte: Wat een grote ellende en onheil in de wereld en in de kerk veroorzaakt wordt, door de vervloekte geldhonger.

Het geld is de koning der wereld, aan welk bevel de mens zich onderwerpt. O, hoe gruwelijk is de toestand van een mens wiens hart door gierigheid beheerst wordt. Het is de wortel van alle kwaad, 1 Tim. 6 : 10. Hoe menigeen heeft uit liefde tot het geld, tegen zijn geweten gesproken en gehandeld. Hoe menigeen heeft daardoor de dierbaarste waarheden, van welke hij de krachtigste overtuigingen had in zijn ziel, goddelooslijk afgezworen.

De oudste en wreedste vervolger van de kerk is het geld. Maar toch zal het geld niet overwinnen. Het geld zal met ons ten verderve zijn, wanneer wij het liefhebben, gelijk eenmaal Judas, de wachters en Simon de tovenaar. Ook Gods volk kan in die strikken verward raken. Och, waar liggen wij niet voor bloot. De wortel van alle zonden ligt in ons hart. De afwijkingen van de Heere kunnen ons in grote verlatenheid en donkerheid brengen; een magerheid aan onze ziel geven.

Wat hebben wij de bewaring des Heeren nodig van ogenblik tot ogenblik, en met Agur te Iseleven: Armoede of rijkdom geef mij niet, voed mij met het brood mijns bescheiden deels; en te zuchten met David: Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen.

Die waarheid is verbreid geworden tot op de huidige dag. Na zovele eeuwen geloven de Joden het nog. Toch zijn er naar Gods souvereine genade geweest, ook in de dagen der apostelen, die de leugen niet langer meer konden geloven. God heeft hen in het hart gegrepen, en dan wordt de leugen, leugen, maar dan wordt ook de waarheid, waarheid. Door alle eeuwen heen zijn sommigen van dat Jodendom toegebracht, die van vijanden, vrienden, en van verloochenaars, belijders zijn geworden ook van de opstanding Christi. En eenmaal in het eind der eeuwen zal God het deksel, dat nu op hun aangezicht li^, wegnemen, en zullen zij door wederbarende genade tot de erkenning van Christus komen.

Gans Israël zal zahg worden, dat wil zeggen de uitverkorenen uit dat volk zullen de kracht en macht van Christus' dood en opstanding deelachtig worden Die leugen wordt maar zo lang verbreid als God het wil, en dat is ook zo in ons persoonlijk leven. En wanneer dat geschiedt, dan zullen wij niet meer door geld omgekocht kunnen worden. Neen, al gaf dan iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, wij zullen ze ten enenmale verachten. Ja, al moet dan de waarheid van Christus' opstanding met de dood verzegeld worden, dan zal de getrouwe Jehova genade sohenken om getrouw te zijn tot de dood. Zo mocht het door genade ook zijn in onze harten om Christus' wü, door de Heilige Geest. Amen.

Grand Rapids

Ds. W. C. LAMAIN

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

Een droeve verharding en een vèrstrekkend gevolg

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's