Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hemelvaart

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hemelvaart

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. Handelingen 1 : 9

De hemelvaart van Christus, die wij thans v/eder gedenken mogen, is een rijke troostbron voor Gods volk. In Zijn hemelvaart heeft de Heere Jezus ons vlees en bloed, de menselijke natuur, ziel en lichaam in de hemel ingebracht. Hij heeft de hemelen geopend, opdat Adams zonen en dochteren ten hemel zullen worden ingenomen en eeuwig zijn voor de troon van God.

Door de zonde zijn de hemelen eeuwig toegesloten. De bezoldiging der zonde is de dood, die in alle eeuwigheid in zijn banden omsluit en in volle werking de mens stort in het helse vuur. Die dood hebben ook Gods uitverkorenen zich onderworpen en hemel en aarde waren niet in staat om uit dit oordeel der zonde te verlossen. De hel is ons deel geworden.

En ziet, met de hemelvaart van Christus wordt onze menseHjke natuur in de hemel ingebracht. Wie zal dit wonder verklaren? Maar neen, wat God in Zijn souverein welbehagen en eeuwige liefde voor de Zijnen wrocht, is niet te verklaren. Gods volk zal door het geloof van dit wonder iets leren verstaan, en eenmaal eeuwig de vrucht er van ontvangen, doch dan zinkt dat volk ook in aanbidding en vei-wondering weg, en zal de lofzang zingen tot in aller eeuwen eeuwigheid, Gode de eer gevende, daarvan, dat hellewichten ten hemel worden opgenomen.

Door Zijn dood heeft de Heere Jezus Gods toom gestild; in Zijn opstanding is Hij gerechtvaardigd van de zonde. Thans vaart Hij op, om de heerlijkheid te beërven, die Hij vóór de wereld had. De kloof, die door de zonde is geslagen, is hersteld voor al degenen, die Christus gegeven zijn van de Vader. Want die zijn in Hem begrepen. Voor hen allen en voor hen alleen gaf Hij Zich in de dood. Zij zijn in Hem verheerhjkt en gezet in de hemel. Och, of het ons gegeven werd op deze dag der herinnering van de majesteitvolle hemelvaart van Christus, Hem door het geloof te aanschouwen als Borg en Plaatsbekleder, als Hoofd en Middelaar, ingaande in Zijn heerlijkheid. Wij zouden met de dichter zingen:

Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden De poorten der gerechtigheid; Door deze zal ik binnentreden En loven 's Heeren heerlijkheid.

De Heere heeft Zijn discipelen uitgeleid tot aan Bethanië. Daar, van de Olijfberg vaart Hij op ten hemel. Aan de voet des bergs ligt het land, waar eens Gods eigen en natuurlijke Zoon, Die het geen roof geacht heeft God de Vader evengelijk te zijn, ons vlees en bloed aannam. Dat land heeft Hij doorwandeld, als ware Hij een mens gelijk allen, waarvoor de Joden Hem dan ook aanzagen. Predikende in de synagogen en genezende de kranken, die tot Hem gebracht werden, bewees Hij in dat land Zich te zijn een Profeet, krachtig in woorden en in werken. De Koning Israels, Die op de troon van David zitten zou, eeuwiglijk. Maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Zij wierpen Hem uit, volbrengende de raad Gods, naar welke Hij Zich geven moest tot in de dood, ja tot in de dood des kruises. Aan de voet van de berg waar Christus ten hemel vaart, ligt Gethsemané, de hof der smarten, waarin de Zone Gods in onze menselijke natuur kroop in het stof en waar Zijn zweet werd als grote droppelen bloeds, vanwege de oneindige toom Gods, die op Zijn volk rustte en voor hen op Hem nederdaalde.

Jeruzalem in de nabijheid sloot Hem als een onheilige buiten haar poorten. Want op Hem zijn de ongerechtigheden Zijns volks gelegd. Hij is zonde gemaakt voor hen. Hij werd vemederd, gesmaad, gevloekt, gedood.

Maar nu! De strijd is volstreden. De eeuwige overwinning op satan en zonde en dood en hel is bevochten. Gods deugden zijn in ere hersteld. Hij, Die als een lam ter slachting is geleid, heeft als de Leeuw uit Juda's stam overwonnen en Hij vaart thans triomferend ten hemel op. Hij Zelf heeft gezegd: „Ik ben van de Vader uitgegaan en ia de wereld gekomen, wederom verlaat Ik de wereld en ga heen tot de Vader".

Als Profeet leerde Hij Zijn elven tot de laatste ogenblikken toe, van het koninkrijk Gods, als Priester heft Hij zegenend de handen op over de jongeren; en als Koning treedt Hij overwinnend de heerhjkheid in. De hemelen moeten Hem ontvangen. En zij ontvangen Hem met gejuich.

Verhoogt, o poorten, nu de boog; Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog Opdat g' uw Koning moogt ontvangen.

Geen helse machten, geen boosheden in de lucht zullen Hem tegenstaan. Zij zijn heengevIucJit. En de hemelse heirscharen begroeten Hem met gejuich; ja, de lof van de verlosten vervult alle hemelzalen nu zij hun Immanuël en Verlosser zien inkomen in Zijn volle majesteit. God vaart op met gejuich; de Heere met geklank der bazuin. O, volk van God, dat nog op aarde toeft, aanschouw uw Koning. Alle gij treurenden en verslagenen om uw zonden en ongerechtigheden, voor wie de hemelen gesloten zijn, ziet Hem, Die voor gans ellendige en verloren zondaren tot Zijn Vader ingaat en aan Diens rechterhand plaats neemt. De hemelen zijn geopend in Hem. Want in Hem is de verzoening van aUe zonden en de reiniging van alle ongerechtigheden. Komt alle gij dorstigen tot de wateren en drinkt om niet uit deze Levensbron» Het worde u gegeven uit uw banden verlost te worden en aan de voeten van de Hemell< oning in het stof te buigen. Wat aanvallen satan op uw ziel doet, er is geen nood. De slang is de kop vermorzeld. De sterk gewapende is de vang ontnomen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoomen Gods? God is het. Die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt?

De Koning der ere is ingegaan in het heiligdom en Zijn volk in Hem. De discipelen zagen het. „Hij werd opgenomen, daar zij het zagen", zegt Lucas. Verborgen voor aller mensen oog was de nitt|ede vr? .n Christus uit het graf. Niet ^Izo Zijn hemelvaart. Voor de ogen Zijner jongeren wordt Hij opgenomen, hen verzekerend van Zijn heerHjkheid. Hij, Die is nedergedaald, vaart nu op, ver boven alle hemelen. Die hemelvaart is geschied waarlijk, zichtbaar en plaatselijk. Van de Olijfberg voer Christus op naar de derde hemel. Daar, waar Gods troon is, en der heiligen eeuwige woning is bestemd, nam Hij plaats aan de rechterhand Zijns Vaders. Daar heerst Hij als Koning. Zijn vijanden zal Hij Zich onderwerpen. Vreze en verschrikking grijpe hen aan. Een ieder, die nog leeft, gelijk hij geboren is, is de hemelvaart van Christus de aankondiging van zijn eeuwige ondergang. Het oordeel wacht ons. Hij zal Zijn wederpartijders vertreden.

De discipelen mochten Hem blijmoedig nastaren. Hun ogen waren opwaarts gericht naar de hemel. Daar is hun plaats bereid en met hen al Gods volk. Hier is het land hunner vreemdelingsohappen. Zij betonen, dat zij een ander vaderland zoeken.

Zelf heeft de Heere Jezus verlangd naar de dag Zijner verheerlijking, zeggende: „Vader, Ik wü, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld". En waar Christus het Hoofd door dit verlangen werd vervuld, zou dan Gods volk niet met heilig verlangen bezield worden naar de dag der heerlijkheid?

En tooh heeft de Heere Jezus ook gesproken: „Ik bid niet, dat Gij ze wegneemt uit de wereld". Hier zal Gods kerk blijven tot de laatste dag. De Heere laat haar echter niet alleen. Niet alleen wil Hij als de verheerlijkte Immanuël Zich aan haar openbaren, doch Hij liet de vertroosting na, dat Hij zal wederkomen, eens op de wolken, gelijk Hij is heengegaan. Een wolk nam Hem weg van der jongeren ogen. Het was hun genoeg, dat zij Hem hadden zien opvaren, waar Hij tevoren was. De gemeenschap met Christus is niet door aanschouwen maar door het geloof, tot eens geloof in aanschouwen zal verwisseld worden.

Och, dat Gods kinderen in die verwachting vertioost werden in hun wandeling door dit Mesech. De heerhjkheid, die hun bereid is, overtreft verre al wat hier hun verdriet. Want zij zullen eens Christus gelijk zijn en zij zullen Hem zien, gehjk Hij is. Vertroost dan elkander met deze woorden: „Dan zullen wij altijd bij de Heere zijn".

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

Hemelvaart

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's