Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Pinksteren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Pinksteren

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

•En daar geschiedde haastelijk uit de liemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervtuMe Jiet gehele huis daar zij zaten. Handelingen 2 : 2

Pinksteren herinnert de uitstorting van de Heilige Geest. Daartoe is de Heere Jezus ten hemel gevaren opdat Hij, verheerlijkt aan de rechterhand Zijns Vaders, Zijn Heilige Geest zou nederzenden, om te wonen in de harten der uitverkorenen.

Door Zijn bitter lijden en sterven heeft Christus de zaligheid der Zijnen verworven. Hij leed voor hen de straf die zij naar Gods onkreukbare rechtvaardigheid zich hadden onderworpen; Hij bracht in hun plaats de gehoorzaamheid der wet, die door God geëist werd; en door beide, lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, heeft Hij de straf voor Gods volk weggenomen en het leven verworven. Het leven toch was beloofd op het doen der wet. Doe dat en gij zult leven. En waar niemand onder Adams nakomelingen de eis der wet kon voldoen, heeft de Heere Jezus als representerend Hoofd der Zijnen Zich onder de wet geplaatst en haar volkomen gehoorzaamd. Door Zijn dadelijke gehoorzaamheid verwierf Hij het leven. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Hij is opgewekt en ten leven ingegaan, en verheerlijkt aan de rechterhand der Majesteit Gods. De wet is van haar vloek ontwapend; satans hoop is vermorzeld; wereld en zonde zijn overwonnen; Gods gunst en eeuwige liefde is ontstoken. De Heere Jezus leeft en Zijn volk is met Hem gezet in de hemel.

Maar wat de uitverkorenen in Christus, hun representerend Hoofd deelachtig zijn, dat moet hun dadelijk worden toegepast. De deuren van hun gevangenis moeten ontsloten. Uit de staat hunner ellende moeten zij niet alleen rechterlijk, in hun Heere en Hoofd, maar ook dadelijk verlost. Ook zij zijn kinderen des toorns van nature; ook zij betreden de weg des verderfs; ook zij weigeren tot Christus te komen en in Zijn naam het leven te hebben; ook zij zijn dood door de misdaden en zonden. Een wonder Gods moet aan hen verheerlijkt. Het leven van Christus, de Heere, moet hen opwekken uit de staat des doods. De verworven zaligheid moet hun worden toegepast. En die toepassing is het werk van de Heilige Geest. God drieenig wordt verheerlijkt in de zaligheid van Zijn uitverkorenen. Het is des Vaders welbehagen hun het koninkrijk te geven, die Hij tevoren verordineerd heeft, door Jezus Christus. ... in Welken zij hebben di? verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom Zijner genade. En de Heilige Geest neemt het uit de volheid van Christus om de met Christus' bloed gekochten, de zaligheid deelachtig te maken. Bij Zijn heengaan van de aarde heeft de Heere Jezus de Heilige Geest toegezegd en beloofd. „En De zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid, namelijk de Geest der waarheid. Welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u".

Die belofte is vervuld met het Pinksterfeest. Dat feest is de sluitsteen onzer feesten. Eenmaal op de Pinksterdag te Jeruzalem is de derde Persoon in het aanbiddelijk en volzalig Opperwezen nedergekomen, om woningen bij Zijn volk te maken. Zulk een Pinlcsterdag was er slechts één. Wij herdenken slechts het ontzaglijk feit, dat eens geschied is. Zo de Heere Jezus eenmaal is geboren, uit de maagd Maria, in Bethlehems stal; zo er één Kerstfeest slechts is geweest, welk wonder de kerk van jaar tot jaar herdenkt, zo is ook de Heilige Geest eenmaal ncdcrgekcHieii o|! de doorluchtige Pinksterdag te Jeruzalem, tien dagen nadat de Heere was ten hemel gevaren. En sinds die nederdaling woont de Heilige Geest in Zijn kerk en blijft Hij bij haar; alle dagen tot de voleinding der wereld. Dat is het grootste genadewonder dat wij met Pinksteren weder herdenken mogen. Och, of het de Heere behaagde ons er iets van te doen verstaan. Want toch, indien één der feesten onvatbaar is voor ons verduisterd verstand, dan is het wel Pinksteren.

In zijn dwaasheid grijpt de natuurlijke mens naar het vatbare in het Kerstwonder. Een kind in de kribbe wil men bewonderen; Kerstfeest viert de gehele wereld op haar wijze; tot in de herbergen toe heeft men een Kerstboom; in Kerstlicht wil de wereld dwarrelen. Achter het kruis gaan wenende vrouwen, over geheel het wereldrond. Een geopend graf heeft iets tastelijks. Maar al wat op het Pinksterfeest geschiedde is zo onbevattelijk; gaat zozeer alle begrip des mensen te boven, dat wie niet verslagen werd in het hart, spotte: „Zij zijn vol zoete wijns". En toch, zo in ons leven nimmer het Pinksterwonder verheerlijkt wordt, wij zullen geen deel aan Christus hebben. Bond de Heere het op onze harten. Niet alleen een godvergeten wereld heeft de predücing van het Pinksterwonder van node, maar niet minder de godsdienstige wereld.

God de Heilige Geest moet in ons woningen maken zal het wel zijn. Of menen wij zonder de wezenlijke bevindelijke kennis van ellende en verlossing, die de Heilige Geest werkt, te kunnen bestaan? Niemand kan voor God bestaan, zo hij vreemdeling blijft van het vernieuwend werk des Heiligen Geestes. Eens zal het voor ons Pinksteren moeten worden. „Voorwaar, voorwaar zeg Ik u (zo spreekt de Heere Jezus) tenzij iemand wederom geboren , worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien".

Zie dat is het Pinksterwonder: God de Heilige Geest kwam neder om te wonen in het hart van verloren zondaren. Dat wonder roept de ruimte uit der zaligheid in het bloed van Christus. Wie zal het ooit vatten? O, dat wij het uitroepen, op deze dag in het bijzonder, dat arme zondaren verkoren zijn, opdat de Heere in hen wone. Geen zondaar is te slecht; geen hart te onrein. Verdeelde tongen werden gezien op de discipelen. Tot alle volken en geslachten op de aardbodem zal het evangelie klinken en uit alle taal en volk en geslacht en natie zal de Heere de Zijnen trekken. Geen blanke is te slecht; geen zwarte is te zwart.

De Trooster kwam. Was dan de Heilige Geest vóór die enige Pinksterdag niet? Gewis ja. Als de derde Persoon is Hij van eeuwigheid tot eeuwigheid God, Hij was en is en zal zijn. Hij draagt Goddelijke namen. Hij heeft Goddelijke eigenschappen; Hij werict de werken Gods en ontvangt Goddelijke eer. Niet maar een kracht of eigenschap Gods is de Heilige Geest, maar een dadelijk r afe'jon, hebb.? ndc verstand en wil. Tegen Ariaan en Sociniaan; tegen Groninger en Moderne houde toch een ieder dit staande. De Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon eeuwig, zonder begin en zonder einde. Hij was eer Hij kwam, gelijk de Zone Gods was eer Hij in onze menselijke natuur Zich openbaarde.

En gelijk Christus in de beloften en ceremoniën in de wereld werd uitgedragen, en leefde in Zijn volk dat door het geloof in Hern rust vond, alzo waren de werkingen des Heiligen Geestes eer Hij in Persoon nederkwam. Zender de werking des Heiligen Geestes was geen zaligheid; geen deel aan Christus; geen geloof; ook niet onder het oude verbond. Maar die werkingen des Heiligen Geestes voor de Pinksterdag, waren als de droppelen des hemels. En nu beloofde de Heere door Jesaja: „Want Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uwzaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen". Die belofte is vervuld.

Onder de tekenen van een geweldige gedreven wind en verdeelde tongen als van vuur, werd de Geest uitgejltort. Gelijk de geweldige wind niet te keren is, zo werkt de Heilige Geest onwederstandelijk in de bekering van zondaren. Welke machten zich ook verzetten. God trekt Zijn volk uit de kaken der hel; als een vuurbrand worden zij uit het vuur gerukt.

O, ellendig en arm volk, in u zelf, worde die rijke bediening des Heiligen Geestes u gegeven. Hoe schuldig gij u ook kent, omdat het licht des Geestes over u is opgegaan, en hoe zwart gij zijt door de zonde, hier is uw verlossing uit alle bandei. Het worde Pinksteren V90'-u. Dat de stromen des Geestes in uw ziel nederdalen.

En gij vrijgemaakte in Christus! de Heere vernieuwe Zijn werk in u. Zo de Geest des Heeren niet in u bleef, wat zou van u geworden? Moge bij vernieuwing de Heere uw tong losmaken om Zijn lof te vertellen. Hij vertrooste u in uw druk en kruis en doe u in de verdrukking roemen.

Wijlen Ds. G. H. Kersten

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

Pinksteren

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's