Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zal er tengevolge van de kabinetscrisis  een kamerontbinding komen?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zal er tengevolge van de kabinetscrisis een kamerontbinding komen?

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Van de zijde van de K.V.P. wordt op Kamerontbinding sterk aangedrongen, en volgens de laatste berichten begeren de Anü-Revolutionnairen dit ook, die eerst, evenals de Christelijk-Historischen, er huiverig tegenover gestaan moeten hebben. Wat de Christelijk-Historischen betreft, moeten dezen zelfs op het ogenblik allesbehalve op een Kamerontbinding gebrand zijn, terwijl de Anti-Revolutionnairen de aanvankelijke bedenkingen, welke zij er tegen hadden, volgens de persberichten moeten prijs gegeven hebben en zich aan de zijde van de K.V.P. geschaard moeten hebben, welke partij van de aanvang der ministeriële crisis af met alle kracht een Kamerontbinding heeft voorgestaan. De gedachte en de verwachting, dat een Kamerverkiezing haar winst zal opleveren en voor haar gunstig zal uitvallen, zal aan de sterke aandrang van de K.V.P. voor een Kamerontbinding stellig niet vreemd zijn.

Zo ver het na te gaan is, zijn de liberalen beshste tegenstanders van een Kamerontbinding, terwijl de Partij van de Arbeid er ook wel niet veel voor zal voelen. Deze partij bevindt zich toch, als het tot een Kamerontbinding komt, in een moeilijke positie. Reeds door de ontevredenheid, welke de socialistische ministers over de houding van de socialistische Kamerleden, volgens onderscheidene berichten in de dagbladen, moeten uitgesproken hebben, verkeert de P.v.d.A. in enigszins moeilijke omstandigheden. Wie zal bij de verkiezingen haar lijstaanvoerder zijn? Zal dit een gewezen minister of een gewezen Kamerlid zijn? En zo zijn er meer vragen te stellen.

Wat de Kamerontbinding zelf betreft, zonder daar een nader oordeel over uit te spreken, hoe de S.G.P. daar tegenover staat, daar zijn ontzaggelijke bezwaren aan verbonden. Het is toch de grote vraag of er zodanige verplaatsingen in de verhouding der partijen plaats zullen vinden, dat daardoor een gemakkelijker en vlotter oplossing inzake hum'verhoging en belastingverlaging — de punten, waarop dit ministerie gevallen is — te verkrijgen zal zijn. Bovendien is er nog dit bezwaar, dat, wanneer er vastgehouden wordt aan een grondwetswijziging, reeds het volgende jaar weer een nieuwe verkiezing van de Kamer zal moeten plaats vinden. Het huidige ministerie toch heeft met de indiening van de wetsvoorstellen tot grondwetsherziening juist zó lang gewacht, dat daarvoor geen nieuwe verkiezing voor de Tweede Kamer plaats behoefde te vinden, en door de verkiezing voor de Tweede Kamer, welke toch in het volgende jaar zal moeten plaats vinden, mede daarover een beslissing zou kunnen worden genomen. Wordt er nu door een nieuw gevormd ministerie besloten bij de Kamer wetsvoorstellen aangaande grondwetsherziening in het volgende jaar in te dienen, en doet de Kamer daarover een uitspraak, dan zal het volgende jaar beslist een Kamerverkiezing moeten plaats vinden. Het staat dus zo, dat, indien er nu een Kamerverkiezing plaats vindt en er een nieuwe Kamer komt, en bij die Kamer een voorstel tot • grondwetswijziging in het volgende jaar ingediend en door haar aanvaard wordt, er dan onvermijdelijk weer een Kamerverkiezing zal plaats moeten hebben. Zulk een gang van zaken nu achten wij allerminst wenselijk.

Hoewel er ook nog andere bezwaren tegen Kamerontbinding zijn in te brengen, waarop vwj niet verder zuUen ingaan, dient er toch besHst rekening gehouden te worden met een Kamerontbinding en met de mogelijkheid, dat er in dit jaar nog Kamerverkiezingen zullen gehouden worden; maar enige zekerheid bestaat eï op dit punt ook al weer niet. Het is toch de grote vraag of het nu demissionnaire kabinei-Drees tot Kamerontbinding zou kunnen of willen besluiten. In dit geval zou het misschien noodzakelijk kunnen blijken — aldus oordeelt men in sommige R.K. kringen — over te gaan tot de vorming van een zogenaamd „kabinet ad hoc", met het uitsluitende of wel voornaamste doel Kamerontbinding te bewerkstelligen.

Inmiddels zal de Tweede Kamer na Pinksteren bijeengeroepen worden tot het af­ doen van een aantal volgens de demissionnaire regering spoedeisende wetsontwerpen.

Hoewel in deze nog geen definitieve beslissing gevallen is, zal op de agenda van de Tweede Kamervergadering na Pinksteren in elk geval geplaatst worden de eerste rijkswet tot goedkeming van de internationale tinovereenkomst.

Ook schijnt het ondanks de kabinetscrisis in het voornemen van de regering te hggen om de Eerste Kamer op 31 Mei bijeen te roepen, om deze Kamer met haar lopende werkzaamheden voort te doen gaan. Zelfs zou, als de kabinetscrisis lang duurt, de regering van zins zijn om zowel de begroting voor Onderwijs als die voor Nieuw-Guinea in de Eerste Kamer te laten afhandelen met de demissionnaire ministers Cals en professor Mr. Kenikamp.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

Zal er tengevolge van de kabinetscrisis  een kamerontbinding komen?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's