Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Steeds komen er nieuwelingen bij. Nu zijn er weer drie, die zich als nicht aangemeld hebben en wel Wijntje Beyen te Tienhoven, All Floor te Westbroek, post Groenekan en Janny van Gent te Overberg. We roepen ze een hartelijk welkom toe en hopen maar, dat ze niet gauw de moed, die er nodig is om door te zetten en te bHjven meedoen, zullen opgeven.

Zijn er nog meer o-ader de jongens en meisjes, die de raadsels van „De Banier" wel steeds oplossen, maar de oplossingen niet inzenden? Zo ja, begin dan eens met het inzenden der oplossingen. Wanneer ge de raadsels goed hebt opgelost en aan de beurt bent, kunt ge een mooi leesboek bekomen. Begin er dus eens mede, maar denk er aan op de enveloppe aan de voorzijde het woord „Nieuw" te plaatsen.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 399.

Jongeren:

1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de Handelingen der Apostelen, vóór het vierde hoofdstuk.

a. De mens ging henen en boodschapte de Joden.

b. Verwondert u daar niet over.

c. En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus.

d. Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk.

e. De Heere nu had tot Abraham gezegd: Ga gij uit uw land en uit uw maagschap.

f. En Abram heeft aldaar de Naam des Heeren aangeroepen.

g. De hemel is Zijn troon en de aarde de voetbank Zijner voeten, h. En zie, een schrik en grote duisternis viel op hem.

i. Op de berg waren donderen en bliksemen en een zware wolk en het geluid ener zeer sterke bazuin.

2. Een tekstgedeelte uit de Handelingen bestaat uit veertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:

17 1 22 32 34 21 is de naam van iemand, die tot de Heere Jezus zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

5 16 26 25 9 13 34 28 is de naam van iemand, die de hemelen geopend zag en de Zoon des mensen zag staan ter rechterhand Gods.

14 3 30 18 20 is een dagroofvogel. Met 37 24 15 33 27 4 was de aarde vervuld in Noach's dagen vóór de zondvloed.

11 23 39 35 38 6 31 19 ziet op hetgeen achter ons ligt.

8 12 10 is een zekere tijdsduur. 29 3 2 36 komt voor in de mond. 40 7 is een lidwoord.

3. Noem de naam van:

a. David's eerste vrouw. b. een Psalmdichter, die nijdig was op de voorspoed der goddelozen. c. een discipel des Heeren, die door het geloof de Heere Jezus kreeg te noemen: Mijn Heere en mijn God. d. de plaats, waar Lydia de purperverkoopster woonde.e. Samuel's moeder. f. het volk der Joden. g. de zoon en opvolger van koning Omri. h. Izak's moeder.

Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek der Psalmen bestaat uit vier en veertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 13 34 21 1 36 is de naam van een vrouw, die naar een vreemd land trok en daar haar man en twee zonen door de dood verloor.

40 32 18 is gelijk aan 26 17 33 is de naam van' een drank, die Paulus aan Timotheüs aanbeval.

6 42 15 30 is het keuren van maten en gewichten.

10 2 14 8 4 22 44 29 25 is de naam van een volk, dat hoofdzakelijk uit Grieken bestond en ten tijde van Jezus' omwandeling op aarde veel aan varkensteelt deed.

31 41 38 28 3 20 39 9 betekent: aan de schoot der aarde toevertrouwen.

7 5 24 33 betekent: het zal waar en zeker zijn.

37 12 1 is gelijk aan 23 11 16 betekent: mak.

27 35 31 is de afkorting van een uitdrukking, die gebezigd wordt als men iemand iets aanbiedt of beleefd iets vraagt.

19 en 43 zijn twee zelfde letters, die geraden moeten worden.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden een tekstgedeelte geven uit de Handelingen vóór het tiende hoofdstuk. a. En als de cherubs gingen, zo ginden die raderen nevens hen.

b. De cherubs nu stonden ter rechterzijde van het huis, als die man inging; en een wolk vervulde het binnenste voorhof.

c. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over Zijn leer.

d. Ik zal U loven met mijn gehele hart in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen.

e. De Heere zei tot Noach: Ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht.

f. Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt.

g. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, dat één dag bij de Heere is als duizend jaren en duizend jaren als één dag.

h. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.

3. Vul in de onderstaande tekstgedeelten de ontbrekende woorden in: a. Doch deze .... vijanden, die niet hebben gewild, dat Ik over hen Koniag zou zijn.

b. En u die verdrukt wordt, .... met ons, in de openbaring des Heeren Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht.

e. Wie uwer zonder zonde .. .., werpe de eerste steen op haar.

d. Dat een iegehjk van u wete zijn vat te bezitten .... heiligmaking en eer.

e. Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, .... in mijn hart bij dag? (Psalmen)

f. Alle plant, die .... hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden,

g. Ik zal ze voeren in de woestijn en Ik zal naar haar .... spreken.

h. Als Hij Zijn stem geeft, zo .... er een gedruis van wateren in de hemel. T o

i. De wijnstok is verdord, de vijgeboom is ..... de granaatappelboom, ook de palmboom en appelboom.

|. En het land doorgaande, verkondigde hij het evangehe .... aUe steden.

k. Ik ellendig mens, wie zal .... verlossen uit het hchaam dezes doods? Welke tekst uit Jeremia vormen de ontbrekende woorden?

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Nu nog een antwoord aan een reeds bejaarde neef, die geregeld de raadsels oplost. Hij heeft geconstateerd, dat de tekst bedoeld in het raadsel van opgave 394 no. 1 voor de ouderen volgens zijn Bijbel een ander aantal letters heeft dan volgens de oplossing uit de gegevens. Dit is best mogelijk. In mijn Bijbel — een Statenvertalrag volgens herdruk 1928 — begint bedoelde tekst met: „en alle de", in die van hem met: „en al de". Voorts staat in de door mij gebruikte Bijbel: „des konings", in die van hem: „van de koning". Zo is het duidehjk, dat er enig verschü in aantal letters ontstaat. Deze verschillen doen echter geen geweld aan de tekst.

Voorts moge onze neef er op gewezen worden, dat de cijfers 48 en 58 in opgave 395 voor de ouderen no. 1 niet op zichzelf staan, doch behoren bij de cijfers in de regel er boven n.l. 9 19 40 48 58. Lees dit nog maar eens goed na.

Het eiland Kreta kan ook Creta genoemd worden, dus met een C. Hier ontbrak een cijfer, doch uit de oplossingen blijkt, dat dit geen beletsel is geweest om toch de goede oplossing te vinden.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's