Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Terwijl wij dit schrijven behoort Pinksteren 1955 weder tot het verleden. De kerk heeft wederom mogen herdenken, het grote heilsfeit, dat eenmaal plaats vond te Jeruzalem toen de Heilige Geest op zichtbare en hoorbare wijze werd uitgestort. Reeds eeuwen tevoren was deze voor de kerk zo uiterst heilrijke gebeurtenis door ondersdieidene profeten aangekondigd, terwijl ook de Heere Jezus Zelf Zijn discipelen had toegezegd, dat als Hij zou opgevaren zijn. Hij hun de Trooster zou zenden, die de wereld zou overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En even voordat de Heere Jezus ten hemel voer, gaf Hij Zijn apostelen bevel om Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten tot de belofte van de zendi-ng van de Trooster, met Wie de Heilige Geest bedoeld wordt, vervuld zou worden.

Reeds na elf dagen ging deze belofte in vervulling. En wel op een heel bijzondere wijze, die in het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen beschreven wordt. Het is nu die Geest, Die wij allen zo zeer van node hebben om ons zondaar voor God te maken, om ons te overtuigen en te overbruggen, om het van nature Gode vijandige hart te vernieuwen. Dat is niet alleen nodig voor oudere en oude mensen, maar ook voor de jeugd, daar voor alle mensen van welke leeftijd zij ook zijn, het woord der Heilige Schrift geldt, dat zonder wedergeboorte niemand het koninkrijk Gods zal zien.

Van die wedergeboorte is de Heilige Geest de Werkmeester. En nu leert Gods Woord duidelijk, dat we om die Heilige Geest moeten bidden. Lees dat maar eens na in Lucas 11 vers 13, waar staat: „Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen, die Hem bidden".

Dit geldt ook voor de jeugd. De godzalige, reeds lang overleden Ds. Ledeboer heeft daarop met alle nadruk gewezen. Dat kunt ge vinden in zijn „Klein Vragenboekje", dat vóór de oorlog door de drukkerij „De Banier" opnieuw is uitgegeven. In dat kostelijke Vragenboekje stelt hij de vraag, wie de wedergeboorte kan werken en het antwoord op deze vraag luidt: God, door Zijn Woord en Geest". Dan stelt Ds. Ledeboer de vraag: Moeten wij Hem om die Geest bidden? " waarop hij ten antwoord geeft: Ja, gewisselijk", daarbij verwijzend naar Matth. 7 : 7.

En dan stelt Ds. Ledeboer nog een zeer gewichtige vraag, namelijk deze: „Hebben wij grond daartoe? " waarop het antwoord luidt: „Ja, in onze doop".

Overdenk dit maar eens jonge vrienden en vriendinnen en de Heere mocht het nog willen heiligen aan jullie hart, zodat ge acht mocht geven op de wijze les, die één der godvruchtige voorgangers uit de vorige eeuw gegeven heeft en die wij hier nog eens doorgegeven hebben. Thans gaan we er toe over om de oplossingen te vermelden van de raadsels der opgaven 393 tot een met 396.

OPGAVE 393.

Jongeren:

1. Wie is de man, die ons in het veld tegemoet wandelt (Gen. 24 : 65).

2. Doet dit, laadt uw beesten en trekt henen (Aaron, Elia, Bethesda, 2 x Eden, eeuw, 5 x t, kin).

3. Ik zal Uw inzettingen bewaren, verlaat mij niet al te zeer.

Ouderen;

1. Van de Joden heb ik veertig slagen min één, vijfmaal ontvangen (geel, groen, violet, Maandag, Jabes, havik, mennen, vijver, tin, N.N., de, f).

2. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte.

OPGAVE 394.

Jongeren:

1. Daar zal geen woonplaats zijn in eeuwigheid (Ruth en Orpa, Daniël, wijn, wals, Azië, gezang, do, ei).

2. Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat voor mijn God voorbij.

3. Achitofel (Achas, Cefas, Hoséa, Immanuël, Tyrus, Onesiforus, Fanuël, Ezechiël, Laban).

Ouderen:

1. En alle de vorsten en helden, ja ook alle de zonen des konings Davids gaven de hand, dat zij onder de koning Salomo zijn zouden (ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, Mozes, Juda, Noor, nonsens, zeven, Annas, Gaza, Zadok, gekonkel, D.D.T., Gedalja, 6 x u, 4 x o, v).

2. Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds.

OPGAVE 395.

Jongeren:

1. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn.

2. Zebedeüs (Ziklag, Efraim, Barak, Elimelech, Drusilla, Esther, Uzzia, Samuel).

3. Maar de tong kan geen mens temmen (Kama, smaragd, gemeente, tronk, mennen).

Ouderen:

1. Gaat henen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen (Haran, petra, Creta, Uriel, wit, 2 x negen, tien, 2 x eed, heelal, vlek, h, d).

2. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

3. Benhadad (Horeb, Syntyohe, Haran, Noach, Jojada, Obed, Meriba, Nimrod).

OPGAVE 396.

Jongeren:

1. Kirjathaim (Kajafas, Issaschar, Rome, Jeruzalem, Askelon, Thyatire, Hazaël, Achitofel, Illyricum, Melchizédek).

2. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? (juwelen, Mara, ijzer, zilver, goud, zingen, daad, hoed, p, n).

3. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heeren aan.

Ouderen:

1. En Mizraim gewon de Ladieten en de Anamieten en de Lehabieten en de Naftuhieten (Zebah en Zalmuna, Rafidim, Daniël, Edomieten, eeuwig, tien, eenden, enten, tenen, heet, d).

2. En de volkeren, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen.

3. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben.

Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 401.

Jongeren:

1. Zoek uit de volgende gegevens een tekstgedeelte uit het boek Jozua, het eerste hoofdstuk. 10 17 8 5 14 45 47 is de naam van iemand, die de Heere Jezus uit de dood heeft opgewekt. 2 22 3 27 21 36 is de naam van een goddeloze koningin over Israël. 1 9 13 4 23 is de naam van een weduwe, die zwaar beproefd in Kanaan terugkeerde. 41 24 25 34 44 is de naam van iemand, die tegen Gods bevel zich van het verbannene had toegeëigend. 40 31 42 12 19 was een afgod der Filistijnen. 30 46 37 49 24 32 35 betekent: een paar. 48 43 39 15 16 is de koning der dieren. 50 18 52 20 29 26 is datgene wat gevangen is. 53 6 28 7 51 is een inkeping door middel van een mes. 38 11 betekent: zo de Heere wil (afkorting). 33 moet geraden worden.

2. Door een andere rangschikking der letters van EZELREI kan men de naam verkrijgen van iemand uit het Oude Testament. Wie is dat?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek der Handelingen bestaat uit drie en vijftig letters. Hoe luidt dit gedeelte als het volgende bekend is? 22 10 32 3 25 46 33 50 was de opvolger van koning Salomo. 9 8 6 17 betekent: denkbeeld. 45 21 39 13 43 15 was een Romeins stadhouder van Achaje, voor wie Paulus gebracht werd. 25 30 47 26 42 49 24 betekent: afgunstig zijn op. 11 27 17 20 51 36 betekent: volgzaam, niet lastig. 37 28 48 52 31 is een getal. 14 18 16 41 29 23 44 betekent: zich ergens in bekwamen, trainen. 40 38 53 35 12 19 zijn door grenzen afgebakende gebieden. 10 4 5 18 7 42 30 betekent: uitlandigheid. 2 is gelijk 7 moet geraden worden.

2. Door uit elk der namen of woord: Aaron, Cretenzen, Nehemia, Eva, Isboseth, Amen, Lea, Haman, één letter te kiezen, kan men de naam verkrijgen van een koning, die kleinzoon was van een godvrezend koning over Israël. Welke koning is dit?

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's