Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij kunnen ditmaal weer eens 'beginnen met het noemen van de namen van twee nieuwe nichten en een nieuwe neef, waarvan er twee schreven, dat zij de raadsels reeds meer opgelost hadden, de één zelfs al sedert jaren, doch er nooit toe kwamen de oplossingen in te sturen, terwijl de derde met het oplossen begonnen is toen zij onlangs een voorbeeld van het oplossen van een cijferraadsel in de jeugdrubriek gelezen had. Hier volgen de namen: Hanneke de Jong te Zoutelande, Aagje de Jong te Stóltoijk en Henk Kreunen te 's-Gr. (N.H.).

We roepen jullie alle drie een hartelijk welkom toen en spreken daarbij de wens uit, dat jullie bij leven en welzijn vele jaren zult bUjven meedoen. In antwoord op een vraag van Henk Kreunen zij medegedeeld, dat men zo lang mag blijven meedoen met het inzenden der raadsels als men zelf wü. Er is dus geen tijd van er mede ophouden voorgeschreven.

Mochten er nog meerderen zijn, die de oplossingen willen insturen, dan kan men dit doen met vermelding op de voorzijde van de enveloppe van het woord NIEUW. Het is daartoe nu een geschikt ogenblik, daar het weer tijd is voor het inzenden van oplossingen.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 404

Jongeren:

1. In het boek Genesis komt een tekstgedeelte voor, bestaande uit 33 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:10 28 19 was een godvruchtig koning over Juda.

8 31 12 6 was een vrouw, die lachte toen haar een belofte geschonken werd.

33 27 17 was de grootvader van Jonathan.

5 1 13 15 9 14 betekent volgzaam, zich onderwerpend.

25 4 18 26 24 is een orgaan in het lichaam.

30 16 29 betekent vlug, snel. 2 32 3 21 12 23 22 betekent dichterbij komen.

22 11 27 7 is de naam van een plaatsje, waar de zoon van een weduwe werd opgewekt.

2. Noem de naam van een koning van Juda, van wie beschreven staat, dat hij deed wat recht was in de ogen des Heeren, en toch door de Heere geplaagd werd met melaatsheid tot de dag zijns doods (2 Kronieken).

3. De naam van een persoon uit het boek der Koningen, met nadere aanduiding, bestaat uit 21 letters. Hoe luidt de bedoelde naam? Gegeven is:8 2 6 16 3 20 4 is de naam van een goddeloze koning van Juda, die tevens de laatste koning van dit rijk was.

5 13 15 18 11 was een stad in Mesopotamië, waar Abrahams vader stierf.

19 21 17 1 is een voorwerp, dat licht uitstraalt. 10 12 7 14 dient voor het bakken van brood.

9 moet geraden worden.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 56 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 52 45 43 21 9 is de naam van de berg, waar Israël de wet der Tien Geboden ontving.

12 20 31 50 30 25 46 5 is de naam van een weggelopen slaaf, voor wie Paulus het middel tot bekering werd. 28 7 15 40 26 49 is de naam van de profeet, die tot David gezonden werd.

18 38 14 is de naam van een woestijn, waar David verbleef toen Saul hem zocht.

32 27 56 6 1 is een familielid. 44 53 23 4 is geUjk aan 36 37 8 17 is een kostbare stof.

42 51 11 41 29 was een Israëliet uit de stam van Juda, die bij Jericho zich toeëigende van wat verboden was. 3 34 35 40 26 39 is de naam van een oproermaker, die levend ter helle voer.

55 47 10 22 was een prachtige lusthof.

16 48 24 54 is de naam van een Europeaan uit West-Europa.

33 19 13 2 wijst op actie, het verrichten van één of andere handeling.

2. Maak uit SEM - 1-UMA de naam van een plaats, voorkomend in het Nieuwe Testament.

3. Door een andere rangschikl< ing der letters van STUNOFATUR kan men de naam verkrijgen van een gelovige, van wie Paulus getuigt, dat hij met anderen zijn geest verkwikt heeft.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 401 tot en met 404 Icunnen ingezonden worden bij OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht.

Wij gaan nu verder met het vervolg van ons historisch verhaal over

JOHANNES HUS

III.

Door de bescherming, die Johannes Hus van de koning van Bohemen, Wencelaus IV, ondervond, trad hij steeds vrijmoediger in het openbaar tegen het bederf der Roomse kerk, waartoe hij 'behoorde, op en werd het aantal zijner aanhangers steeds groter. De Paus bleef hiervan, zoals te begrijpen is, niet onkundig. Zijn aanhang in Bohemen «telde hem er wel van op de hoogte wat er in dit land gebeurde, en zorgde'er wel voor, dat er tegen Hus bij Paus Alexander V verscheidene beschuldigingen werden ingebracht Zo werd hem ten laste gelegd, dat hij het voDc tegen de geestelijkheid en de Bohemers tegen de Duitsers had opgeruid, alsook, dat hij in zijn preken tot minachting van de kerk en van haar rechterlijk gezag had aangespoord. Voorts dat hij Rome de zetel van de Antichrist genoemd en iedere geesteUjke, die geld eiste voor de uitdeling van het sacrament, voor een ketter verklaard had, terwijl hij ook Wyclef openlijk geprezen en de wens te 'kennen gegeven had, dat zijn ziel daar mocht komen, waar de ziel van Wyclef was.

Deze beschuldigingen leiden er toe, dat de genoemde Paus in het jaar 1409 een bul uitvaardigde, waarin hij zijn stem verhief tegen de ketterijen van Wyclef, en voorts de aartsbisschop Zbynèk de opdracht gaf om scherpe maatregelen te nemen tot onderdrukking der ketterij in Bohemen. Daartoe moest hij bevel geven, dat alle geschriften van Wyclef, bij hem zouden ingeleverd worden, waarna deze door een commissie van vier docto­ ren in de godgeleerdheid en twee doctoren in het canonieke recht moesten worden onderzocht, en er dan naar de uitspraak van deze commissie moest gehandeld worden.

Geestelijken, die weigerden Wyclefs geschriften in te leveren en de daarin verkondigde ketterijen in bescherming namen, moesten gevangen genomen en van hun bediening ontzet worden, desnoods met behulp van de sterke arm. Ook werd in dé PauseHjke bul bevolen, dat er voortaan alleen in de kathedraal-, de parochie-en 'kloosterkerken mocht gepredikt worden, dus niet meer in bijzondere kerken, zoals de Bethlehemkerk te Praag, waar Hus gewoon was op te treden.

Het resultaat van deze bul was onder meer, dat er weldra een tweehonderdtal boeken van Wyclef werden ingeleverd, die op het plein voor het aartsbisschoppelijk paleis werden verbrand. Ook Hus heeft boeken van Wyclef overhandigd met de verklaring er bij, dat hij zelf bereid was ze te veroordelen, wanneer men hem dwalingen er in kon aanwijzen. Die verbranding had echter plaats tegen de wü van de koning, die men van het voornemen van de aartsbisoshop op de hoogte had gebracht en aan wie de aartsbisschop de toezegging had gedaan, dat hij zonder de toestemming des konings, niets tegen de geschriften van de Engelse hervormer zou ondernemen. Toen nu bekend werd, dat Zbynèk ze toch had laten verbranden, was de koning hierover zeer boos en hij gebood de aartsbisschop de waarde der boeken te vergoeden.

Ook onder het 'volk echter ontmoette de daad van de aartsbisschop sterke afkeuring. Nagenoeg heel de stad Praag kwam er door io beroering. Zelfs was de opgewondenheid zo groot, dat zij met geen geweld onderdrukt kon worden. Er ontstonden hevige twisten, waarbij zelfs bloed vergoten werd. De aartsbisschop zelf oogstte van zijn strijd tegen Wyclefs boeken niets dan minachting en bespotting. In het openbaar werden te Praag zelfs smaad-en spotliederen op hem gezongen, waarin hij een schooljongen werd genoemd, die boeken had laten verbranden zo-nder te weten wat er in te lezen stond.

Door de Paus bevolen en door de aartsbisschop uitgevoerde maatregelen werkten dan ook veeleer het tegengestelde uit van wat er mede beoogd was. In plaats toch dat de sympathie voor Wyclef er door onderdrukt was, wakkerde deze er door aan. Ook was het niet gelukt alle geschriften van Wyclef in handen te krijgen. Er bevonden zich nog vele van die geschriften in het bezit der rechtmatige eigenaars, die óf geen enkel geschrift ingeleverd hadden óf slechts die, welke van vvdjsgerige en dus siiet van godsdienstige aard waren.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's