Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De belasting- en huurvoorstellen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De belasting- en huurvoorstellen

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

In het Voorlopig Verslag zijn door onderscheidene Kamerleden verschillende bezwaren ingebracht tegen de regeling, zoals deze tussen de vier regeringspartijen en de regering inzake de belasting-en huurvoorsteUen is tot stand gekomen.

Minister van de Kieft, zich blijkbaar sterk gevoelende door het compromis van de vier regeringspartijen en de regering, heeft al deze bezwaren pertinent van de hand gewezen. In zijn Memorie van Antwoord toch heeft hij verklaard, dat Mj met de bezwaren generlei rekening heeft kunnen houden. Dit houdt in, dat de ongehuwden geen verder gaande verlaging van belastingen zullen bekomen dan in het compromis bepaald is. Zij zullen hebben te wachten totdat er weer een verdere verlaging van belastingen zal plaats vinden. Dit wachten kan wel eens van lange duur zijn, want het heeft al heel wat voeten in de aarde gehad, voordat er door de regering enige verlaging in de hoog geklommen belastingen is aangebracht, een verlaging, welke al veel eerder had kunnen en moeten plaats vinden, zelfs al enige jaren terug had kunnen en moeten geschieden.

Hetzelfde geldt voor de ouden van dagen, die ook maar op een verdere verlaging van belastingen hebben te wachten.

Ook de middengroepen zullen op de toekomst hebben te wachten. Zij worden al eveneens naar de toekomst verwezen.

eveneens naar de toekomst verwezen. Bij een nieuwe belastingverlaging — doch wanneer zal deze komen? — zal er met de belangen en noden van de ongehuwden, ouden van dagen en middengroepen bepaalde rekening gehouden worden.

Een bijzondere tariefherziening kon voor hen thans niet plaats vinden; te minder, omdat het wetsvoorstel voor een algemene huurverhoging de regering er toe genoopt heeft om de verlaging van de inkomsten-en loonbelastingen te verkleinen ten gunste van enkele fiscale verlichtingen voor de huiseigenaren.

De minister is eveneens niet van plan — waarop ook in het Voorlopig Verslag is aangedrongen — de tijdelijke afschaffing van de omzetbelasting op textiel een maand te vervroegen en reeds op 1 Augustus te doen ingaan.

De moeilijkheden in de textielsector — zo verklaart de minister in zijn Memorie van Antwoord — moeten niet worden onderschat. Hij herinnert daarin er aan, dat met de handel reeds een regehng is getroffen, teneinde te verhinderen, dat deze een verhes op de voorraden zal Hjden wanneer de omzetbelasting op 1 September wordt afgeschaft. Voor een enkel artikel — aldus de minister — kan niet worden afgeweken van het voornemen om de belastingverlagingen eerst op 1 September te doen ingaan.

Minister van de Kieft verklaart voorts er geen garantie voor te kunnen geven, dat de verlaging van de suikerprijs als gevolg van de tijdelijke afschaffing van de omzetbelasting zal doorv/erken in de prijzen van artikelen, waarin suiker verwerkt is, al is hij van oordeel, dat er reden voor bestaat, dat dit wel het geval zal zijn. Zoals voor de hand ligt, is in het Voorlopig Verslag ook de onderhoudsplicht ter sprake gebracht.

Ten aanzien van dit punt deelt minister Witte in zijn Memorie van Antwoord mede, dat de regering ambtenarij en ambtelijke invloed bij de woningexploitatie wil voorkomen door de beslissing omtrent de kwestie van het niet toekennen van de huurverhoging, indien de onderhoudsplicht niet wordt nagekomen, in de handen van B. en W. of van een huurcommissie te stellen.

In het bijzonder in grotere gemeenten zal, naar het oordeel van minister Witte, de instelling van een huurcommissie een waarborg zijn, dat de beshssing niet komt te liggen bij de ambtelijke dienst, welke het onderzoek doet en de beslissing voorbereidt.

Door het geven van duidelijke bepalingen met betrekking tot de vraag, wanneer de onderhoudsplicht niet wordt nagekomen, zal er voorts naar moeten worden gestreefd, dat zo veel mogelijk met bestaande ambtelijke apparaten wordt volstaan, al moet de minister echter toegeven, dat vooral in de eerste tijd hier en daar aan enige uitbreiding van personeel niét te ontkomen zal zijn, terwijl de regering voor een nadere algemene wettelijke regeling van de verpHchtingen van de verhuurder voorshands geen aanleiding ziet.

In de na overleg met de Tweede Kamercommissie uit te vaardigen uitvoeringsbeschikking zal geregeld worden, welke nalatigheden van de verhuurder tot de beslissing kuimen leiden, dat de onderhoudsplicht niet is nagekomen. Daarbij zal onder meer ook de kwestie van het binnenonderhoud der woningen onder ogen gezien worden, terwijl verwaarlozing van het buitenschilderwerk alHcht aangemerkt zal worden als een feit, dat tot huurverlaging zal kunnen leiden.

Voorts deelt minister Witte in zijn Memorie van Antwoord mede, dat het niet in het voornemen der regering ligt om, in verband met de verlaging van de grondbelasting, bij na-oorlogse woningen een algemene huurverhoging van SVa % te bevorderen. Wel zal deze belastingverlaging in de woningsector in incidentele gevallen enige correctie mogelijk maken met betrekking tot huren, die in sterke mate uitgaan boven het algemene niveau van de nieuwbouw in deze sector.

Tenslotte maakt de Memorie van Antwoord nog 'bekend, dat het betaalde recht om vrijstelling en terugbetaling van de 5 procent huurverhoging, dat ingesteld is om een stroom van ongemotiveerde, ongerechtvaardigde verzoeken tegen te gaan, wordt terugbetaald bij gegrondverklaring van het ingediende verzoek, en dat reeds ruim 1350 verzoeken tot verlaging der huren van krotwoningen tot het peil van 31 December 1950 bij het departement zijn ingekomen, en dat van 610 van deze krotwoningen de huurprijs is verlaagd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1955

De Banier | 8 Pagina's

De belasting- en huurvoorstellen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1955

De Banier | 8 Pagina's