Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beste neven en nichten!

Wij beginnen dit keer met een hartelijk welkom toe te roepen aan Wim Verboom te KoUum, die zich als nieuwe neef heeft aangemeld. Met hem hebben we dus weer eens een Friese neef in ons midden gekregen. Die hebben we in lange tijd niet gehad. Wij hopen, dat zijn voorbeeld door andere Friese vrienden en vriendinnen moge nagevolgd worden, en dat het in het hoge Noorden gelegen Friesland weldra, ook wat het meedoen van Friese neven en Friese nichten betreft, aan de top komt te staan.

Thans volgen eerst de oplossingen van de raadsels der opgaven 397 tot en met 400, waarvan de vermelding, naar ons gebleken is, op prijs wordt gesteld. Toen wij dit namehjk eens een keer verzuimd hadden, werd ons daarop direct gewezen en verzocht de betreffende oplossingen alsnog in „De Banier" te wülen vermelden.

OPGAVE 397

Jongeren:

1. Elke vrouw bouwt haar huis, maar die zeer dwaas is, breekt het af met haar handen.

2. De lankmoedige is groot van verstand. (Kaïn, Goël, Sisera, ootmoed, ver, vandaag, tand).

Ouderen:

1. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis. (Urim en Thummim, Schavé, Gilead, spijt, gauw (2 maal), nauw, nu, stad, huis).

2. Ik ben de God van Abraham, uw vader; vrees niet, want Ik ben met u.

OPGAVE 398

Jongeren:

1. Maar Gij, Heere, zijt nabij, en alle Uw geboden zijn waarheid. 2. Leer ons alzo onze dagen tellen. (Saron, Lea, zegen, 2 x el, ton, zonde, 1).

3. AduUam. (Abel, Debora, Ur, Loïs, Laban, Ararat, Mirjam).

Ouderen:

1. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. (Zalmona, Zoar, twee-en-twintig, zeven, leeuw, vier, lila, Gld., Chen, dim).

2. Want ik weet, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. 3. Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. (Laban, Aaron, rijst, lavdne, zijde, weg, thee, gemompel, mot, thans, heft, t).

OPGAVE 399

Jongeren:

1. En daar geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid.

2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. (Petrus, Stefanus, havik, wrevel, verleden, dag, tand, de).

3. Matthias. (Michal, Asaf, Thomas, Thyatire, Hanna, Israël, Achab, Sara).

Ouderen:

1. Maar mij aangaande, mijne voeten waren bijna uitgeweken. (Naomi, wijn, ijken, Gadarenen, be­

graven, Amen, tam, a.u.b., 2 x e). 2. En vervulde het gehele huis waar zij zaten.

3. Mijn verkwikking is in droefenis, mijn hart is flauw in mij.

OPGAVE 400

Jongeren:

1. Zeres de vrouw van Haman. (Naaman, Herodes, zeur, weven, v).

2. De groten zijn niet wijs en de ouden verstaan het recht niet.

3. Saffira. (Simeï, Abiram, Fanuël, Farao, Isaï, Rachel, Athaha).

Ouderen:

1. Met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen. (Samuel, Eliëzer, zijweg, zemelen, klepel, geuzen, spijt, 2 x Nun, 2 x non, t).

2. Zie, de vreze des Heeren is de wijsheid, en van het kwaad te wijken is het verstand.

3. En alle eiland is gevloden en de bergen zijn niet gevonden. (Lodebar, Eli, Lea, venijn, lenig, gedegen, dons, den, zes, zeven, tien, n).

Wij geven nu de nieuwe raadsels van

OPGAVE 405

Jongeren;

1. Een tekst uit één der Psalmen bestaat uit 48 letters. Zoek deze tekst uit de volgende gegevens:

4 23 15 2 25 28 3 6 is de zoon en opvolger van koning Salomo. 11 37 47 is de priester, die leefde tijdens de moeder van Samuel.

44 8 35 14 32 betekent prijzen. 1 41 13 is het tegengestelde van nauw.

7 26 16 38 is een deel van het jaar. 29 5 10 19 24 is hetzelfde als 40 36 18 31 12 en betekent behoeften.

17 33 9 21 betekent gedachte of denkbeeld.

45 39 42 34 20 betekent vandaag. 27 43 30 46 22 dient 's nachts voor verwarming, 48 moet geraden worden.

2. Door zes letters in te vullen in IMONSAFABANBEDOZESN kan men zes namen verkrijgen, uit Oud en Nieuw Testament. Welke naam vormen de eerste letters van deze namen?

3. Maak uit SIHON + ISAK + J de naam van een godvruchtige koning van Juda, wiens zoon in de gevangenis bekeerd werd, en de naam van een ongehoorzame profeet, die tenslotte toch zijn opdracht moest uitvoeren.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het eerste boek van Samuel bestaat uit 54 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:

29 6 18 22 49 25 34 was de berg over de Jordaan, waar de zegen moest uitgesproken worden.

17 10 23 2 7 is de naam van de koning van Egypte, tot wie Jerobeam uit vrees voor Salomo de toevlucht nam.

12 40 5 20 33 37 is de naam van iemand uit het Oude Testament, die voor eenzelfde zaak tot tweemaal toe een teken van de Heere verzocht en verkreeg.

44 46 54 41 28 32 zijn ademhalingsorganen.

39 35 43 51 15 zijn familieleden. 47 8 11 27 wordt door Gods Woord een onbedwingelijk kwaad genoemd. 13 30 3 5 31 21 36 9 waren, een woeste Germaanse volksstam uit de vijfde eeuw.

1 53 38 52 betekent zacht. 48 4 24 16 is een voorwerp om iets in te bergen.

26 14 19 7 betekent opdracht, werk. 34 45 42 18 is een woord, waaruit door verplaatsing der letters de naam ontstaat van een stad, op zeven heuvelen gebouwd. 50 moet geraden worden.

2. In Deuteronomium 32 van vers 1 tot en met 20 komt een woord voor, dat te vinden is door een andere rangschikking der letters van: LUDEVORINBED Welk woord wordt bedoeld?

3. Maak uit MECHUJAEL (Gen. 4 : 18) vijf andere Bijbelse namen door samenvoeging van letters, waaronder één van een landschap in Perzië, genoemd in Daniël en vier namen van personen, van wie twee vrouwen zijn.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Tot slot vervolgen wij het historisch verhaal over

JOHANNES HUS

IV.

In de brief, die Johannes Hus aan de Paus zond kwam hij niet alleen op tegen het verbranden van de boeken van Wyclef door de aartsbisschop van" Praag, maar ook tegen het verbod om in de Bethlehemskapel te Praag te mogen prediken. Dienaangaande wees hij de Paus er op, dat Christus niet wil, dat Zijn Woord, dat Hij als spijze voor de zielen heeft achtergelaten, gebonden zal blijven, gelijk Hij ook Zelf overal op de straten, op akkers en op de zee gepredikt heeft. Daarom, zo schreef Hus, heeft Hij na Zijn opstanding het predikambt voor altijd aan Zijn jongeren opgedragen. Die opdracht werd nu echter door de aartsbisschop weersproken. Hus wenste zioh echter aan dit verbod niet te onderwerpen, daar men Gode meer gehoorzamen moet dan de mensen.

Hoewel deze brief ook nog door andere predikers mede ondertekend was, liet Paus Johannes XXIII zich er niet door tot verandering in zijn optreden tegen Hus en de zijnen brengen. Vooral niet na wat er in die tijd in Praag was voorgevallen toen daar aflaatkramers kwamen met het doel om soldaten te werven voor het leger van de Paus, die op voet van oorlog stond met de koning van Napels. Die aflaatkramers boden namelijk aan een ieder, die zich opgaf om dienst te nemen en de wapens aan te gorden, een aflaat aan. Zodra echter Hus van die goddeloze beweging kennis nam, kwam hij er met alle krachten tegen op. De Pauselijke dienaren lieten zich daardoor evenwel niet van him praktijk afbrengen en gingen op de ingeslagen weg voort tot grote ergernis van velen, onder wie de studenten der Praagse Universiteit. Deze rukten zelfs op een goede keer één der aflaatkramers een aflaat uit de hand, verkleedden één hunner als Paus, staken de Pauselijke bullen op zijn borst, plaatsten hem vervolgens op een kar en reden hem zo door de straten van Praag. Door gebaren en woorden bootste de zogenaamde Paus de werkelijke Paus na, waarbij hij deed alsof hij het volk zegende. De studenten maakten er dus een soort kluchtspel van tot groot vermaak van het volk. Toen zij op het marktplein aankwamen, wierpen zij de bullen en nog andere brieven van de Paus in de vlammen. Ofschoon Hus aan dit optreden der stu­

denten part noch deel had, werd hij toch door de Paus als de aanlegger er van beschuldigd. In zijn woede over het gebeurde beval hij de aartsbisschop de grote Pauselijke kerkban over de Bethlehemskapel uit te spreken. Later werd deze ban over nog andere kerken uitgesproken, waarmede beoogd werd het prediken in de landstaal te doen ophouden.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1955

De Banier | 8 Pagina's