Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Het is weer zover, dat wij de oplossingen kunnen geven van de raadsels der opgaven 401, 402, 403 en 404. Hier volgen ze:

OPGAVE 401.

Jongeren:

1. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens (Jozua 1 : 5). (Lazarus, Izébel, Naomi, Aclian, Dagon, tweetal, leeuw, vangst, snede, D.V., n

2. Eliëzer.

Ouderen:

1. En allen, die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. (Rehabeam, idee, Gallio, benijden, gedwee, «egen, oefenen, landen, ellende, 2 maal n).

2. Rehabeam.

OPGAVE 402.

Jongeren:

1. De bergen zullen den volke vrede dragen. (leugen, Rebekka, zeven, redder, voegen, dl, n).

2. Abdon de zoon van Micha (2 Kron. 34 : 20). (Achab, zonde, On, Midian, oven).

3. Josia (2 Kron. 34 : 1).

Ouderen:

1. Voor het grauwe haar zult gij opstaan en gij zult het aangezicht des ouden vereren. (Hazaël, Haziël, Hazar Enon, vijgen, ceder, studeren, hijgen, vrees, Portugal, woest, toga, 2 maal t).

2. Filadelfia.

3. Jaël de huisvrouw van Heber de Keniet. (Ahasvéros, Hulda, Jeruël, wenen, kievit, bed).

OPGAVE 403.

Jongeren:

1. Alle goede gave en alle volmaakte sift is van boven. (Adam en Eva, Kaïn en Abel, Elisa, Goël, gevogelte, volt, v en f).

2. Abjathar.

3. Thomas. (Tarsen, Henoch, Obed, Michael, Asnath, Saulus).

Ouderen:

1. En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed. (Naomi, Elkana, Daniël, kloven, pond, pogen, lente, nu, 2 maal eed, a).

2. Tertullus (Hand. 24 : 1).

3. Jozef (Gen. 41 : 45).

OPGAVE 404.

Jongeren:

1. En de ganse aarde was van enerlei spraak. (Asa, Sara, Kis, gedwee, lever, rap, naderen, Naïn).

2. Azaria (2 Kon. 15).

3. Pekah de zoon van Remalia. (Zedekia, Haran, lamp, oven, o).

Ouderen:

1. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in haar zouden schijnen. (Horeb, Onesimus, Nathan, Zif, tante, 2 maal zijde, Achan, Dathan, Eden, Deen, doen).

2. Emmaüs.

3. Fortuiiatus (1 Cor. 16 : 17). Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 409

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Genesis bestaat uit vier en dertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:14 4 9 21 4 25 17 20 werd door Abner tot koning gemaakt tegenover David. 3 13 30 32 18 8 v.-as de moeder van Ahazia en Joram, koningen van Israël. 2 7 32 22 is de berg waar Mozes' aardse leven eindigde. 6 15 29 10 5 is het dal der verschrikking of der droefenis, waar later een deur der hope werd aangekoodigd. 34 27 12 11 28 was een afgod der Filistijnen. 16 1 24 33 19 betekent: andaag. 13 7 26 1 28 is een getal beneden tien. 23 is de laatste letter van de naam van een psalmdichter, die nijdig was op de voorspoed der goddelozen. 31 is de laatste letter van de bergen waarop de ark van Noach bleef rusten.

2. Noem de naam van: a. Ruben's zuster. b. de grootmoeder van Enos. c. de jongste broeder van Levi. d. de jongeman, die op Elia's bevel de komst van Elia bij Achab moest aankondigen. e. de eerste zoon van Jacob en Lea. f. de zoon en opvolger van Joas, koning van Juda. Welke naam vormen de eerste letters van de bovenbedoelde namen?

3. Plaats zes letters voor of tussen: IMONDAMARAZLIHUABAN, zo, dat er 6 namen verkregen worden, vijf van personen uit het Oude-en één uit het Nieuwe Testament. Welke oaam vormen de eerste letters dezer zes namen?

Ouderen:

1. Plaats acht letters voor of tussen: OFSISERSAIEBOIMIHOMASOSEA SA, zo, dat acht namen verkregen worden uit Oud-en Nieuw Testament (de eerste naam komt voor in het boek Numeri tussen de hoofdstukken 10 en 20; de vierde naam is die van een plaats, die onder meer in Genesis vóór het loe hoofdstuk genoemd wordt). De eerste letters der bedoelde namen vormen een naam uit het boek Esther. Welke naam is dit?

2. Door verplaatsing der letters van CAHAMA kan men de naam verkrijgen van een vrouw uit het tweede boek Samuel, die de dochter was van de koning van Gesur. Welke is de naam dezer vrouw en hoe heette een bekende zoon van haar?

3. Een tekstgedeelte uit de Openbaring bestaat uit veertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 38 15 14 20 19 17 was een plaats in het land der Filistijnen, welke aan David ter woning gegeven werd. 18 12 35 9 is de naam van de plaats waarheen Lot toog nadat hij Sodom ontvloden was. 7 39 29 is een vrucht, die in het Oosten voorkomt. 5 13 22 10 1 31 bevinden zich in de bladeren van planten en bomen. 23 32 4 26 is een zeer nijver 'diertje. 27 6 3 8 16 37 33 24 11 betekent: et tegengestelde. 34 21 2 28 betekent: od heeft uw koninkrijk geteld en Hij heeft het voleind. 40 30 25 36 is een ontkennend antwoord.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet worden ingezonden.

- Wij gaan nu verder met het verhaal over

JOHANNES HUS

Vin.

Terwijl Johannes Hus zich buiten de stad Praag bevond en daar zijn arbeid met prediken en schrijven onvermoeid voortzette, trachtte de koning alles in het werk te stellen om de tegen elkaar staande partijen te verzoenen. Dit lukte hem echter niet. Ook de commissie van vier leden liep op niets uit. De tegenstanders van Hus toch eisten, dat de andere partij, bestaande uit de geestverwanten van Hus, zouden instemmen met de stelling, dat de kerk het lichaam der kardinalen onder de Paus als hoofd, is. Voorts, dat zij zich aan de uitspraak der kerk zouden onderwei-pen. Nu, dat laatste wilden de vrienden van Hus wel doen, maar alleen onder de voorwaarde, dat daarvan alles uitgesloten zou zijn wat tegen Gods Woord als enig richtsnoer des geloofs, inging. De commissie zelf wilde met de door Hus' geestverwanten voorgestelde redactie terwille van de vrede wel genoegen nemen, doch de tegenstanders van Hus wilde er niets van weten. Zij bleven, nadat men nog twee dagen over deze zaak getwist had, zelfs geheel weg, terwijl zij de commissie van zwakheid en partijdigheid beschuldigden.

Toen kwam de koning weer tussenbeide. Hij strafte de vier voornaamste tegenstanders van Hus, omdat zij zich tegen de overeenkomst bleven verklaren en daardoor oorzaak waren, dat de tweespalt bleef bestaan en bevorderd werd. Zij werden uit hun ambt ontzet en in ballingschap gezonden. Ook in ander opzicht behaalde de partij van Hus nog een overwinning, doch het laat zich denken, dat daardoor de vijanden van Hus nog meer verbitterd werden dan zij reeds waren en dat zij een geschikte gelegenheid zochten om wraak te nemen. En die zouden zij binnen niet te lange tijd ook krijgen, doordat Hus tijdens zijn verbHjf buiten Praag een boek schreef, dat als titel had: „Over de Kerk", waarin zijn vijanden meer dan voldoende stof konden vinden om hem als een ketter aan te klagen. In dit boek toch trad Hus met alle beslistheid op tegen de wereldsgezinde geestelijkheid. Hij verdeelde de geestelijken in de geestelijkheid van Christus en de geestelijkheid van de antichrist. De eerste, zo schreef hij, zoekt haar kracht in Christus, als haar Hoofd en gehoorzaamt Zijn wet; de laatste volgt vooral of in alles menselijke wetten en de wetten van de antichrist, terwijl zij zich voor de geestelijkheid van Christus en de kerk uitgeeft teneinde met te groter schijn van heiligheid de grote hoop te kunnen misleiden. Hus wond er dus geen doekjes om. Onverbloemd wees hij op het diepe verval der geestelijkheid zijner dagen, gelijk uit het vervolg D.V. nog nader blijken zal.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 augustus 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 augustus 1955

De Banier | 8 Pagina's