Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Na de oplossingen van de raadsels der opgaven 401 tot en met 404, die wij de vorige keer vermeld hebben, laten wij thans de namen volgen van hen, die met deze oplossingen een prijs behaald hebben. Het zijn ia alfabetische volgorde de navolgende neven en nichten:

1. Corrie Borsje te Molenaarsgraaf. 2. Gerrit Jan van Hattem te 't Harde. 3. Rina den Hartog te Oud-Alblas. 4. Aagje de Jong te Stolwijk. 5. Henk Kreunen te 's-Graveland. 6.. Nelie de Pater te Waddinxveen. 7. Jantina van Saane te Middelburg. 8. Willy Schotte te Schiedam.

Elk van jullie mag nu een boek uitkiezen uit het hieronder geplaatste lijstje. Neem na het uitkiezen een briefkaart met postzegel van 7 cent er op en schrijf aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht, welk boek je gaarne wilt hebben. Dus op een briefkaart, dan krijgt men het boek het vlugst. Vermeld duidelijk met de naam ook het adres (woonplaats, straat met huisnummer).

Hier volgt het hjstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude Schoolmatres. 7. Broeder en Zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het Veerhuis en de Rozendonk. 4. Gerrit van het Heidedorp. 5. Geen andere goden. Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlerstma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:

Dienende liefde.

Voor kleine jongens:

Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes:

1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 410

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Genesis bestaat uit twee en dertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:13 32 30 7 2 6 was de vader van Samuel. 12 17 20 4 19 26 10 22 3 1 is een breuk beneden het getal één. 24 23 9 15 29 14 21 5 betekent: evig beven van angst. 8 31 18 is één der maanden van het jaar. 11 23 27 28 16 11 is een adelijke titel. 25 is de eerste letter van de naam van de koning, die cederhout leverde voor de tempelbouw.

2. Plaats vijf letters voor en tussen de letters van: URBELERAINSKELON, zo, dat men vijf namen krijgt uit Oud-en Nieuw-Testament. Welke namen vormen hun beginletters?

3. Noem de naam van: a. Izak's moeder. b. Absalom's grootvader van vaders zijde. c. Aaron's zuster. d. een plaats, die zestig stadiën van Jeruzalem was, op de weg waarheen de Heere Jezus zich na Zijn opstanding bekend maakte. e. Jacob na zijn ontmoeting met God te Bethel. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

Ouderen:

1. Zoek uit de navolgende gegevens een tekstgedeelte voorkomende in Hebreeën, bestaande uit vijf en veertig letters. 13 3 27 42 9 33 was een richter Israels, die 600 Filistijnen met een ossenstok sloeg. 19 34 14 32 39 werd door zijn vader de voortreffelijkste in hoogheid en in sterkte genoemd, maar toch zou hij de voortreffelijkste niet zijn (zie Genesis). 25 15 23 41 45 21 22 37 29 is een getal tussen tien en twintig. 38 35 43 31 is de naam van iemand in het Oude Testament, die in het Nieuwe Testament Jesse wordt genoemd. 1 5 36 is de man wiens vrouw in een zoutpilaar veranderde. 20 28 8 11 16 is één der plaatsen, welker bewoners het in de dag des oordeels verdragelijker zullen hebben dan die van Bethsaïda. 40 44 6 4 24 is een familielid. 2 10 12 18 was een vrouw op hoge leeftijd, die niet uit de tempel vs'eek. 7 26 30 17 is een witte stof voor huishoudelijk gebruik.

2. Plaats voor en tussen de letters van: ROASDUMEAASSANITUSESBON-DENRARDES, negen letters, zodat men negen namen krijgt uit Oud-en Nieuw Testament. Welke namen zijn dit en welke naam vormen de eerste letters van deze negen namen?

3. Noem de naam van: a. een Romeins stadhouder wiens vrouw een Jodin was. b. een jongeling, die met zijn moeder weggezonden werd en van dorst bijna stierf. c. de plaats, waar een gemeente des Heeren was, welker leden lauw genoemd worden. d. de dochter van Bethuël. (Genesis) e. een opstandeling, door Gamaliel genoemd. f. de oorspronkelijke woonplaats van Terah, de vader van Haran. g. de vader van de profeet Elisa. (zie 1 Koningen) Welke naam vormen de beginletters der hier bedoelde namen?

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Wij gaan nu verder met het historisch verhaal over

JOHANNES nUS

IX.

Door het uitgeven van zijn boek „Over de Kerk" gaf Johannes Hus aan zijn vijanden ruimschoots de gelegenheid om hem van door hen zo genoemde, ketterij te kunnen beschuldigen. Toen hij dan ook later voor de rechtbank stond, die hem tot de brandstapel veroordeelde, werden de meeste tegen hem ingebrachte beschuldigingen uit dat boek geput. Wij wezen er in het kort reeds op, dat Hus daarin de geestelijkheid onderscheidde in twee groepen, n.l. in die van Christus en die van de antichrist. De eerste, zo schreef hij, zoekt haar kracht in Christus als haar Hoofd en gehoorzaamt Zijn wet, de laatste daarentegen volgt vooral of in alles, menselijke wetten en de wetten van de antichrist en toch geeft zij zich voor de geestelijkheid van Christus en van de kerk uit, teneinde met te groter schijn van heiligheid de grote hoop te kunnen misleiden. En omdat nu de priesters van Christus tegen de ondeugden van die verdorven geestelijkheid gepredikt hebben, zo vervolgde Hus, is er tweespalt ontstaan en heeft de laatstgenoemde geestelijkheid het prediken der eerstgenoemde zoeken te onderdrukken. o Doch wat is onzinniger, zo gaat Hus voort, dan een geestelijkheid, die zich op het slijk der wereld verlaat en met het leven en de leer van Christus spot? Want hoever gaat reeds het verderf dier geestelijken, dat zij haat koesteren tegen allen, die dikwijls prediken? Ja, is er iemand, die zich op de woorden van Christus beroept, zo vragen zij mét spot en verbittering: Zijt gij Christus? en op de wijze der Farizeeën ontrusten en bannen zij allen, die Christus belijden. Daar ik nu Christus en het Evangelie gepredikt en de antichrist ontmaskerd hela, omdat ik verlangde, dat de geestelijkheid in gehoorzaamheid aan de wet van Christus leven zou, zo hebben de prelaten met de aartsbisschop Zbynèk aan het hoofd in de eerste plaats Paus Alexander V overgehaald, om een bul uit te vaardigen, waarin het prediken voor de volksmenigte in de kapellen verboden werd; maar hoewel ik van die bul op hoger rechtbank mij beroepen heb, zo is het evenwel nooit gelukt, om gehoor te verkrijgen. Om die reden ben ik ook niet opgekomen, toen ik gedagvaard werd, daar het verstand mij zeide, dat dit niet raadzaam was. En daaruit hebben zij, nadat reeds een overeenkomst tot stand gebracht was, nu weder aanleiding genomen, om te bewerken, dat de ban over mij is uitgesproken, ja, hebben zij weten te verkrijgen, dat, tot groot bezwaar van het volk, iedere plaats, waar ik mij ophield, met de Pauselijke ban gestraft werd. Hierna geeft Hus in zijn boek nog andere redenen op waarom hij aan de Pauselijke dagvaarding geen gehoor gegeven had, terwijl hij ook verklaart, dat hij het nut er niet van inzag, daar hij er lange tijd van zijn arbeid door verstoken zou zijn. Het ergste zou bovendien nog wel zijn geweest, dat men hem gedwongen zou hebben met gebogen knie de Paus te aanbidden. Hus kon en wilde dit in geen geval doen, daar hij Christus als het algenoegzame Hoofd der kerk achtte te zijn, zodat hij aan geen ander hoofd behoefte had. De drie elkaar bestrijdende Pausen noemde hij dan ook rondweg monsters.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 augustus 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 augustus 1955

De Banier | 8 Pagina's