Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS I

Beste neven en nichten! Wij beginnen dit keer direct met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 411

Jongeren:

1. In Genesis komt een tekstgedeelte voor van 38 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:20 4 38 23 35 32 was de vader van een vrouw, die van de Heere Jezus sprak tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten (zoeken in Lucas). 28 2 17 36 18 is de naam van een koningin, die in ongenade bij de kosiing kwam. 16 13 10 12 is een andere naam voor Ezau. 33 22 14 29 is gelijk 30 15 7 29 is een metaal. 27 6 31 8 betekent: nbewust verwarde taal spreken. 21 5 19 11 25 is een water tussen weilanden. 26 37 1 35 24 is het voorgedeelte van een huis. 9 4 3 14 dient om op te zitten.

2. Plaats voor en tussen: ETHROVAUTHDENARIAZAKSER, een zevental letters, zo, dat men zeven namen krijgt en wel zes uit het Oude-en één uit het Nieuwe Testament. Welke naam vormen de beginletters dezer zeven namen?

3. Noem de naam van: a. een evangelist, die de Heilige Schriften van kinds af geweten of gekend heeft. b. de zoon en opvolger van koning Joram. c. de koning Israels wiens rijk in twee delen gesplitst werd. d. de profeet, die schreef, dat de Heere geen lust heeft in de dood des goddelozen, maar wel in zijn bekering. e. iemand uit het Oude Testament, die bekend stond als een geweldig jager.

Ouderen;

1. Een tekstgedeelte uit Hebreeën bestaat uit zestig letters. Zoek dit gedeelte uit de volgende gegevens:5 4 39 17 52 is de naam van de zoon en opvolger van koning Amazia. 34 38 44 52 32 22 was een jongen, die door leugen in het bezit kwam van geschenken, doch daarvoor gestraft werd. 45 41 42 was «en hogepriester, wiens zonen op één dag tegelijk stierven. 15 40 53 54 37 is de huid van een schaap. 56 11 6 is de rivier, waarin het biezen kistje met de kleine Mozes .lag. 51 18 48 26 9 1 12 21 47 49 35 19 is een getal, dat enige malen honderd is, doch beneden de duizend. 10 2 20 24 8 is hevige boosheid. 28 29 60 is een drank, door Paulus aan Timotheüs aanbevolen. 3 13 43 50 7 is een goede geest. 30 33 55 36 57 47 betekent: ederigheid. 31 16 59 46 27 is een open ruimte, soms met bomen, grasperken of monumenten versierd. 14 25 23 is een metaal. 58 42 is een muzieksioot.

2. Plaats 8 letters voor en tussen: HODEDENARANMONEORLIM-HIAANOACH, zo, dat er acht na­ men ontstaan. Welke namen worden bedoeld en weUce naam vormen de beginletters dezer acht namen.

3. Noem de naam van: a. een stad der Füis'tijnen waarheen David vluchtte voor Saul. b. de zoon en opvolger van koning Abia. c. een badwater met genezende kracht. d. de vader van de twee oversten van Isboseth. e. de grootvader van Thamar (een prinses zouden wij thans zeggen). f. Jozefs tweede zoon. g. de oom en schoonvader van Jacob. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Thans volgt een stuk van het historisch verhaal over

JOHANNES HUS

X.

In het voorafgaande hebben wij één en ander aaugehaald uit het boek, dat Johannes Hus tijdens zijn verbHjf buiten zijn eigenlijke woonplaats, Praag, geschreven heeft. Het heette „Over de Kerk". Hoe verder men in dat boek doorleest, des te duidelijker wordt het, dat het één felle aanklacht inhoudt tegen de geestelijkheid der kerk van Rome, de Paus en de Kardinalen niet uitgezonderd. Want ook tegen deze hoogste geestelijkheid, om dat woord maar eens te gebruiken, daar Hus dit ook deed, was zijn pen gericht. Hus toch erkende slechts één Hoofd over de kerk namelijk de Heere Jezus Christus, die van Zijn Vader alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde, zowel over de natuurlijke, aardse koninkrijken als over de kerk. Daarbij wees Hus op de woorden van de apostel Paulus, die door Goddelijke inspiratie aangaande de Heere Jezus betuigt, dat God Hem gezet heeft boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Op grond van dit Schriftwoord verklaarde Hus, dat het niet geoorloofd is om een mens tegelijk met Christus aan het hoofd der kerk te plaatsen, daar dit er noodwendig toe moet leiden, dat zulk een mens dan als Christus Zelf moet zijn of dat Christus aan hem ondergeschikt en niet meer dan een lid der kerk is.

Vervolgens wees Hus er op, dat de apostelen nooit iets anders hebben willen zijn dan dienstknechten van dat ene Hoofd, dan ootmoedige dienaren van de kerk. Zijn bruid. Nooit is het dan ook bij de apostelen opgekomen om zichzelf als het hoofd of de bruidegom van de kerk te beschouwen. Voorts zette Hus uiteen, dat het de taak der priesters is om overeenkomstig de wet Gods te leven en deze wel alzo onder het volk in toepassing te brengen, waarbij hij zich beriep op de kerkvaders Augustinus, Gregorius en Ambrosius, die na de apostelen in de kerk als leraren zijn opgetreden, onder de leiding van de Heilige Geest. Daarom, zo schreef Hus, is Augustinus der kerk meer tot heil geweest dan vele Pausen, en heeft hij haar, wat het onderwijs betreft, meer tot nut verstrekt dan alle Kardinalen van de eerste tot de laatste. Ook beriep Hus zich op Augustinus om aan te tonen, dat Rome's beroep op de woorden van de Heere Jezus, waarin Hij tot Petrus zeide: „Gij zijt Petrus en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen" om daarmede aannemehjk te maken, dat Petrus door deze woorden tot zichtbaar hoofd der kerk verheven werd, geheel onjuist is. Met deze rots toch bedoelde Christus Zichzelf. Hij was de inhoud van Petrus' belijdenis. Op Hem alleen is de kerk des Heeren gebouwd, zodat niemand, ook de duivel niet, noch iets anders, geen zonde, geen wereld, geen dood, de ware gelovigen uit Zijn hand zal kunnen rukken. Daarom alleen, omdat Christus de rots is, waarop de kerk is gefundeerd, zullen de poorten der hel haar niet kunnen overweldigen. De Paus en de Kardinalen mochten volgens Hus wellicht, wat de waardigheid van hun ambt betrof, het voornaamste deel der kerk zijn, doch dit wilde hij slechts toestemmen onder voorwaarde, dat zij Christus beter zouden navolgen, de pracht en de eerzucht lieten varen en meer werkzame en ootmoedige dienaren der kerk zouden worden.

Hierna betwistte Hus de stelling, dat het voor ieder noodzakelijk is om ook in meer onverschillige zaken de Paus en zijn Kardinalen onvoorwaardelijk te gehoorzamen. In verband hiermede verklaarde hij, dat de christen steeds op Christus, als op zijn hoog5fe"^ö^de aaa, het oog gevestigd moet houden en slechts in zover naar de Prelaten moet horen, als hetgeen zij aan hun onderhorige voorschrijven, overeenstemt met de wet van Christus, die altijd redelijk en tot stichting dienstig is. En in zake de onverschillige dingen, waaromtrent Gods Woord dus geen bepaald voorschrift be. vat, merkte Hus voorts op, dat de chris. tenen tot de grootste slavernij vernederd en aan de schromelijkste misbruiken zouden blootgesteld worden, wanneer zij in die dingen onvoorwaardelijk het bevel van de Paus moesten opvolgen, gelijk reeds al te veel het geval was. Hoe zeer het diep verval der kerk Hus ter harte ging en hem met droefheid vervulde, komt duidelijk uit in het navolgende gebed:

„Almachtige Heere, Die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt. Gij weet, hoe weinigen ïn dezen tijd in Uw wandelen, hoe weinigen U, als het Hoofd, navolgen in ootmoed, armoede, kuisheid, eerbied en geduld! Geopend ligt voor allen de weg des satans en velen zij'ïi er, die hem betreden. Help Uw kleine kudde, dat zij U niet verlate, maar ten einde toe op de smalle weg U volge!"

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 augustus 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 augustus 1955

De Banier | 8 Pagina's