Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beste neven en nichten!

Allereerst hartelijk dank aan de neven en nichten, die mij in de vacantietijd een mooie ansichtkaart gezonden hebben. Voorts een hartelijk welkom toegeroepen aan Wim van Lieburg te Rotterdam, die zich heeft opgegeven „als nieuwe neef om de raadsels voor de „Jongeren" op te lossen". Wij hopen, dat Wim bij leven en welzijn vele jaren zal blijven meedoen en dat hij menige prijs zal behalen.

Thans laten wij de namen volgen van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 405 tot en met 408 voor een prijs in aanmerking komen. Het zijn in alphabetische volgorde de volgende neven en nichten:

1. Sjaantje Adriaanse te Utrecht. 2. Jacob van Belzen te Amemuiden. 3. Joh. den Hartog te Brandwijk. 4. Ina Hak te Rotterdam. 5. Frans Janse te Oostkapelle. 6. Koos van Kleef te Molenaarsgraaf. 7. Maatje Koppejan te Biggekerke. 8. Cor Suyker te Berkenwoude.

De prijs bestaat uit een leesboek, dat ieder van jullie zelf moogt kiezen uit het volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude Schoolmatres. 7. Broeder en Zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het Veerhuis en de Rozendonk. 4. Gerrit van hét Heidedorp. 5. Geen andere goden.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee.. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:

Dienende liefde.

Voor kleine jongens:

Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:

1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Neem nu een briefkaart, plak daarop een postzegel van 7 cent (de bedoeling is dus niet om aan Oom Koos een postzegel van 7 cent te sturen, zoals één der neven dacht) en schrijf aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht, welk boek je gaarne wilt hebben, dan wordt het boek jullie het snelst toegezonden. Denk er om, duidelijk naam en adres te vermelden.

Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 414

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het eerste boek van Samuel bestaat uit drie ep dertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:

11 12 13 14 15 16 is de naam van de vader van een profeet, die twee koningen zalfde, één mét de oliekruik en één met de oliehoom.

23 24 21 22 is de naam, die een vrouw zich gaf nadat zij haar man en twee zonen verloren had.

31 3 7 6 4 was de naam van Ismaël's moeder.

10 18 27 2 is de naam van een stad der Filistijnen, welker poortdeuren door Simson weggedragen werden. 5 19 8 26 is de naam van een plaats waar de Heere Jezus een jongeling uit de dood opwekte.

1 31 32 9 is een zeewering. 29 25 33 is een uitholling in een dikke muur.

20 28 17 is een grote rivier, die door Duitsland en Nederland stroomt.

30 is de eerste letter van de naam van de vader van koning Manasse.

2. Door een andere rangschikking der letters van USALUP kan men de naam verkrijgen van een bekend persoon uit het Nieuwe Testament. Hoe luidt deze naam?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Psalm 119.

a. Mijn schapen horen Mijn stem.

b. Aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is.

c. Gelijk de gordel kleeft aan de lenden eens mans.

d. Aan des Heeren zegen is alles gelegen.

e. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen.

f. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Ruth bestaat uit veertig lettere. Zoek dit gedeelte uit de hier volgeiide gegevens.

10 5 32 7 12 is de naam van de berg waar een vader zijn zoon wüde offeren.

4 8 31 16 15 9 35 is de naam van een discipel des Heeren, die te Damascus woonde en die een opdracht van de Heere ontving.

20 18 11 21 14 7 9 was de laatste der koningen van Juda.

1 36 25 38 is weerkaatsing van het geluid.

13 26 34 22 diende Abraham en Sara ter woning.

39 28 23 6 38 33 17 betekent: nederigheid, onderworpenheid.

37 24 19 2 26 29 dient om touw te maken.

40 30 9 3 35 betekent: nu.

27 moet geraden worden.

2. Plaats voor en tussen de letters van ORESCHABOUACHANESTUSDO-NIAION, zeven letters, zo, dat men zeven namen krijgt. Noem deze namen. Welke naam vormen de beginletters dezer namen?

3. Door een andere rangschikking der letters van ERSVOHAAS ka-a men de naam verkrijgen van iemand, die in het Oude Testament genoemd wordt. Wie wordt bedoeld?

Nu nog een gedeelte van het historisch verhaal over

JOHANNES HUS

XII.

Er was wel moed voor nodig om ten tijde van Hus tegen de heersende tijdgeest in te gaan. Heel het leven toch werd beheerst door Rome. Had Hus dan ook middelijkerwijs geen bescherming genoten van de koning en koningin van Bohemen, dan zou het hem vrij zeker niet mogelijk geweest zijn om zo lang uit de handen zijner gezworene vijanden te bhjven. De Heere had het echter zo beschikt, dat deze hem nog niet te pakken hadden kimnen krijgen. Wel hadden zij getracht hem naar Bologna te laten komen, doch die opzet was mislukt. Naar zeer grote waarschijnlijkheid zou Hus dan niet meer levend in Praag zijn teruggekeerd. Zijn tijd was echter nog niet daar. De Heere wilde hem eerst nog gebruiken om de bodem voor te bereiden voor het grootse werk der Hervorming. Dat heeft Hus dan ook mogen doen. Zelfs zijn tijdelijke afwezigheid uit Praag heeft daartoe moéten medewerken. Daar toch hanteerde hij de pen tegen zijn tegenstanders, wier valse leringen hij met hét onfeilbare wapen, dat is Gods Woord, bestreed. De vorige maal wezen wij reeds op één en ander uit zijn geschriften. Er zou nog veel meer uit aan te halen zijn. Slechts enkele punten echter willen wij nog naar voren brengen. Zo toonde Hus klaar en duidelijk aan, dat de kerk slechts één ding van node had en wel de voortdurende werkzaamheid van de Heilige Geest, die reeds in de kerk werkte voordat er een zichtbare Paus was. Die Geest was het. Die de profeten bezielde, zodat zij de komst van de toekomende Bruidegom der kerk, dat is de Heere Jezus Christus, voorspelden. Die Geest was het ook. Die de apostelen bekrachtigd heeft om tot de gehele wereld het Evangelie te brengen en Die de afgodendienaren tot de verering van ds ene, ware God heeft gevoerd. Die ook thans niet ophoudt, zo voegde Hus er aan toe, de bruid en al haar zonen te onderwijzen, aangaande alles zekerheid te geven en in alles te leiden wat ter behoudenis nodig is. Dan rioht Hus zich tot de Kardinalen, die naar zijn oordeel onbekwaam waren om de leden der algemene kerk en van de Heere Jezus door onderwijs en prediking te bevestigen in de waarheid des geloofs en de geboden des Heeren, zodat derhalve de kerk veel beter dan door een zichtbaar Opperhoofd, bestuurd kan worden door de dienaren van Christus, die door Hem Zelf geordend en onderwezen zijn.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1955

De Banier | 8 Pagina's