Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beste neven en nichten!

Bij de ingekomen brieven waren er ditmaal vier van nieuwe neven en nichten, wier namen wij hier laten volgen: Mej. L. V. d. Hoek (voornaam onbekend) te Heiloo (N.H.); Wim Oosterom te Gouda; Dries Spijkerboer te Oldebroek en dan nog de twee zusjes Van Steenis te Meteren, wier moeder voor hen schreef, dat zij erg graag zouden vsdllen meedoen. Wij roepen allen een hartelijk welkom toe en zien de oplossingen van deze nieuwe neven en nichten in het vervolg met belangstelling tegemoet voorzover zij dit niet reeds gedaan hebben. Wanneer er zijn, die ook willen gaan meedoen met het inzenden der oplossingen, laten zij dan op de enveloppe van hun brief aan de voorzijde het woord Nieuw schrijven. Dan worden de namen het vlugst in „De Banier" vermeld.

En thans gaan wij over tot de nieuwe raadsels van

OPGAVE 415

Jongeren;

1. Een tekstgedeelte uit Psalm 103 bestaat uit negen en twintig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:

25 4 27 10 12 16 is de geboorteplaats van Paulus.

26 6 14 9 11 is de naam van een Arabier ten tijde van Nehemia.

18 17 15 27 is een metaal.

29 21 20 19 5 is een kruipend dier. 23 2 8 24 13 betekent: vandaag. 1 28 22 behoort tot de kleding van een man of dient ter verwarming. 3 15 7 is een boom.

2. Noem de naam van:

a. iemand, die in het veld tegen zij-n broeder opstond en hem doodde.

b. de tweede zoon van Jozef.

c. iemand, die Paulus zijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof, noemt.

d. Job's geboorteland.

e. de vrouw, die twee verspieders verborg.

f. de koningin van Juda, die Izébel's dochter was.

dochter was. Welke naam vormen de beginletters vaïi bovenbedoelde namen?

3. Door een andere rangschikking der letters van MAHARTI kan men de naam verkrijgen van één der zonen van Israels eerste hogepriester.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Numeri bestaat uit zes en veertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 17 30 34 4 44 6 is de naam van een jongen, die voor straf met melaatsheid geslagen werd.

15 38 41 32 3 10 8 is de plaats waar Mefiboseth woonde.

22 24 12 39 19 is de naam van een broer van Abraham.

26 27 36 7 40 1 21 31 is een werkdag.

9 2 33 45 11 betekent: vergif.

28 35 43 14 42 is een jaargetijde. 29 13 25 16 5 zijo delen van het lichaam.

23 18 46 is een boom.

37 20 is een ondememingsvorm (afkorting).

2. Plaats vóór en tussen de letters van ORAMLIAHAMOSEANOTSMAEL-CHAN, 8 letters, zo, dat 8 namen verkregen worden van 7 personen en 1 plaats. Welke naam vormen de beginletters dezer namen?

3. Neem uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Psalm 119.

a. En God zag, dat het goed was.

b. Ziet, de mens is geworden als Onzer één.

c. Zet toch bij, stel mij een borg bij U.

d. Er is niemand die goed doet, er is ïiiet tot één toe.

e. En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is.

f. Ik ben de man, die ellende gezien heeft.

g. Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt.

h. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uitgeleid heb. i. En Die leef en Ik ben dood geweest.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Tot slot een gedeelte van het historisch verhaal over

JOHANNES HUS

XIII.

Uit hetgeen wij uit de geschriften van Johannes Hus in het voorafgaande naar voren hebben gebracht, bleek wel zeer duidelijk, dat Hus geen blad voor de mond nam en de strijd aanbond tegen hen, die beweerden, dat de Heere Jezus Zijïi kerk in grote verlegenheid zou achtergelaten hebben, indien Hij haar geen zichtbaar hoofd (de Paus) gegeven had. Hus noemt dit een ketterse uitspraak, daar de Heere immers Zijn kerk niet aan zichzelf heeft overgelaten, maar juist verklaard heeft, dat Hij met haar zou zijn tot aan de voleinding der wereld, terwijl Hij haar bovendien beloofd heeft, dat al wat de kerk de Vader bidden zou in Zijn Naam, haar geschonken zal worden. Ook wees Hus er op, dat al hetgeen de kerk de Bruidegom in waarheid zou bidden. Hij dat zal doen. En in vertrouwen op die Getuige, Wie geen menigte van getuigen van de weg der waarheid kan afbrengen, het hof van Rome niet vervaard maken, geen geschenk buigen en geen macht overwinnen kan — zo verklaarde Hus — zou hij de Evangelische waarheid belijden, zolang de Heere Jezus hem dit vergunnen zou.

In de brieven, die Hus tijdens zij-n verblijf buiten Praag daarheen zond, betoonde hij dezelfde standvastigheid. Liever wenste hij te sterven dan ook maar in enig opzicht aan de waarheid te kort te doen. Dit komt wel zeer klaar tot uiting in een brief die Hus aan zijn vriend, die rector van de Hogeschool te Praag was, schreef. Hij liet zich daarin als volgt uit: „Al stond er ook een brandstapel voor mijn ogen opgericht, zo zou ik toch met de hulp van Christus de raad der faculteit weigeren aan te nemen, en ik hoop, dat de dood mij of de beide verzakers van de waarheid eer ten hemel voeren of in de hel zal nederstorten dan dat ik mij Iaat overhalen om met hun mening in te stemmen; want beiden heb ik vroeger gekend als mannen, die in oprechtheid de waarheid beleden, maar, door vrees vervaard gemaakt, hebben zij tot vleierij van de Paus zich verlaagd en zich tot de leugen gekeerd.. .. Wie de waarheid spreekt, verbrijzelt zich hét hoofd, wie de dood vreest, verliest de vreugde des levens. De waarheid zegeviert over alles, en wie voor haar sterft, die overwint; want geen rampspoed kan hem schaden, indien geen zonde over hem heerst! Zalig zijt gij, indien de mensen u vloeken, zegt de waarheid".

Deze vriend schreef hem bemoedigende woorden terug, daarbij wijzende op de woorden der Heilige Schrift, dat allen, die godzaliglijk willen leven in Christus fezus, vervolgd zullen worden.

Op deze brief antwoordde Hus onder meer als volgt: „Zeer dankbaar neem ik deze troost van u aan, terwijl ik aan die uitspraak der Heilige Schrift mij vasthoud en vertrouw, dat, zo ik maar tot de rechtvaardigen behoor, niets, wat het ook zij, mij zal kunnen bedroeven of bewegen om van de waarheid af te wijken. Als ik in Christus leef en leven wil, dan moet ik ook in de naam van Christus vervolgingen ondervinden; want indien Christus door lijden in Tiya heerlijkheid moest ingaan, zo moeten wij rampzaligen, gewis het kruis op ons nemen en in het lijden Zijn navolgers worden. Ik verzeker u dan ook, dat de vervolging mij nooit bedroeft, maar wat mij treurig maakt, is mijn zonde en het verderf van het christelijke volk. Wat toch schaadt het mij, dat de rijkdom dezer wereld, die maar slijk is, mij oatnomen wordt? Wat nadeel steekt er in, • de gunst der wereld te verliezen, die een mens zo licht doet afdwalen van de weg, door Christus betreden? Wat betekent het, smaadheid te verduren, die, in geduld gedragen, de kinderen Gods reinigt en verheerlijkt, zodat zij in het rijk des Vaders blinken als de zon? En wat eindelijk zegt het, dat dit rampzalige leven, hetwelk maar dood is, mij ontnomen wordt, daar een ieder, die het leven verliest, de dood aflegt en het ware leven vindt? Maar dat begrijpen deze mensen oiet, die door eer, pracht en hebzucht zijn verblind, en waarvan sommigen door vrees, waar geen oorzaak tot vrezen is, van de waarheid zijn afgeleid.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1955

De Banier | 8 Pagina's