Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit het eigen land

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bij de Tweede Kamer is dezer dagen een wetsontwerp „Vergrote wijziging van de kieswet" ingediend. In dit wetsontwerp wordt voorgesteld de mogelijkheid te openen, dat de namen of aanduidingen der partijen en pohtieke groeperingen op de stembiljetten voorkomen. Voorgesteld wordt voorts de verkiezingen voortaan op Vrijdag te houden en het sluitingstijdstip der stembureaux te bepalen op 19 uur.

Hoewel de minister steeds voorkeur heeft gehad voor de Woensdag als dag der stemming, wegens de voordelen, welke de vrije Woensdagmiddag van een groot aantal scholen in dit verband biedt, is hij bereid aan een desbetreffend verzoek van de Stichting van de Arbeid tegemoet te komen, aangezien de door haar gegeven motivering ook voor hem zwaar weegt, en bovendien de Vrijdag een gimstiger dag lijkt dan de ook al genoemde Zaterdag of Maandag.

De Stichting van de Arbeid heeft tevens aan de minister verzocht, een zodanige wijziging van de kieswet te bevorderen, dat het niet geringe productieverlies, dat thans op de verkiezingsdagen tengevolge van werkverzuim ontstaat, zal worden verminderd. Het bestuur der genoemde Stichting stelt voor de stembureaux op een later tijdstip te sluiten dan thans het geval is, en voegt hieraan toe, dat — indien de stembureaux, hetzij tot 19, hetzij tot 20 uur geopend zouden blijven — ook aan werknemers, die hun arbeid in een andere plaats dan hun woonplaats uitoefenen, de gelegenheid wordt geboden in de plaats hunner inwoning hun stem uit te brengen.

De minister — zo deelt hij mede — heeft lang geaarzeld alvorens ter zake met een voorstel te komen. Weliswaar is een zittingsduur, als door de Stichting voorgesteld, op zichzelf in andere landen niet ongewoon, doch de leden van de Nederlandse stembureaux zijn daaraan niet gewend, en het zal de vraag zijn, of een voldoend aantal van hen bereid zal zijn htm werkzaamheden met nog enkele uren te verlengen.

Wanneer de minister thans met het voorstel komt, de zittingsduur met twee uren te verlengen (het tijdstip van sluiting wordt 19 uur) doet hij dit in het vertrouwen, dat degenen, die tevoren iiim krachten aan deze taak gaven, zich hiertoe ook in de toekomst bereid zuUen verklaren. Anderzijds zou de minister het een daad van wdjs beleid achten, wanneer de gemeenteraden er toe zouden besluiten, de aan de leden van de stembureaux eventueel toe te kennen presentiegelden bij een verlenging van de zittingsduur te verhogen.

Het is niet te verwachten, dat dit wetsvoorstel in de Kamer veel tegenstand zal ontmoeten, noch ten aanzien van de voorgestelde bepaling, dat de verkiezingsdag voortaan op Vrijdag wordt gesteld, noch ten opzichte van de verlenging van het geopend zijn van de stembureaux tot zeven uur. Geheel onmogelijk is het niet, dat er nog een amendement zal worden ingediend, dat beoogt de stembureaux tot acht uur opengesteld te zien.

Degenen, die menen, dewijl er in de Troonrede geen melding van de uitbreiding van het aantal Parlementsleden gemaakt is, dat de regering heeft afgezien van het plan om het aantal leden van de Tweede Kamer met 50 en dat van de Eerste Kamer met 25 uit te breiden, kan worden medegedeeld, dat dit niet het geval is. De regering heeft reeds een zodanig voorstel bij de Kamer ingediend.

De regering heeft bekend gemaakt, dat zij accoord gaat met het plan voor een weliswaar per bedrijfstak in te voeren, maar toch algemeen geldende verlenging van de vacantie der werknemers. Er komen in plaats van 9 dan 12 vacantiedagen, en dat maakt met 3 snipperdagen een totaal van 15 vrije dagen, waarbij de vacantietoeslag dan van 2 op 4 procent wordt gebracht.

Dit heeft in, dat bij deze nieuwe regeling er een zogenaamde stüle loonsverhoging van 3 procent plaats vindt.

Intussen is de Sociaal-Economische Raad bezig de sociaal-economische gevolgen, die zich bij een nieuwe algemene loonsverhoging zouden voordoen, te onderzoeken.

Als het rapport van genoemde Raad daarover uitgebracht zal zijn, zal de Stichting van de Arbeid zijn beraadslagingen over de richthjnen van het loon hervatten. Het N.V.V. echter, ofschoon zelf bij dit alles betrokken, heeft er blijk van gegeven, deze beraadslagingen en de daaruit voortkomende, beslissingen niet te kunnen afwachten.

Eerst heeft secretaris Vermeulen van het N.V.V. voor de V.A.R.A. verklaard, dat er een algemene loonronde moet ingesteld worden, en later heeft ook een vergadering van aUe bij het N.V.V. aangesloten vakbonden een nieuwe algemene loonronde geëist.

Wij voor ons zijn van oordeel, dat het die kant niet op moet, omdat de ervaring heeft uitgewezen, dat de werknemers daarmede niet gebaat zijn, dewijl elke algemene loonronde gevolgd is door verhoging van prijzen, zodat niemand, ook geen arbeider, daarmede gebaat is. Doch het tegendeel is wel het geval. Onze munt verliest daarmede steeds meer van haar waarde. Men zal altijd minder kunnen kopen voor een gulden. Het leven, dat reeds zo duur is, zal daardoor nog al duurder worden, en het leven zal voor een aanzienlijk deel van ons volk, de zogenaamde vergeten groep, nog al moeilijker en nog al benarder worden. Het moet een andere kant uit, alles dient er op gezet te worden om het leven goedkoper te maken, doordat de prijzen verlaagd worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 1955

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 1955

De Banier | 8 Pagina's