Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

11 minuten leestijd Arcering uitzetten

CANDID AATSTELLING TWEEDE KAMERVERKIEZING

Het volgend jaar zullen er D.V. verkiezingen worden gehouden voor de Tweede Kamer. Ter verkrijging van de candidatenlijst wordt de kiesverenigingen verzocht om namen van candidaten op te geven aan de Secretaris van de Provinciale Vereniging, waartoe de kiesvereniging behoort en voorts — zoals dit altijd gedaan is — aan het Partijbureau. Wij raden daarom de besturen der kiesverenigingen aan om in de maand October een vergadering te doen plaats vinden, waarin de leden namen van personen kunnen noemen, die zij als candidaten voor de Tweede Kamer gewenst achten.

Er wordt een dringend beroep op alle kiesverenigingen gedaan de genoemde namen vóór I December a.s. bij de bovenvermelde adressen in te zenden.

GROSLIJSTEN

De Provinciale Vergaderingen maken uit de bij het bestuur der Provinciale Verenigingen ingekomen namen een groslijst op. Deze groslijsten moeten uiterlijk 15 Januari bij de Secretaris van het Hoofdbestuur, dus bij het Partijbureau, Frankenslag 123 te 's-Gravenhage, ingezonden wonden.

PROVINCIALE VERGADERINGEN

Met het oog op het tijdig inzenden der groslijsten bij het Hoofdbestuur, is het nodig, dat de Provinciale Vergaderingen vóór 15 Januari 1956 plaats vinden.

De besturen der Provinciale Verenigin­

gen wordt daarom verzocht vroegtijdig de datum der Provinciale Vergadering vast te stellen en de Secretaris van het Hoofdbestuur van deze datum in kennis te stellen.

VRAGEN EN VOORSTELLEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

De kiesverenigingen kunnen vóór 1 Januari 1956 vragen en voorstellen voor de Algemene Vergadering indienen bij het Partijbureau.

De datum der Algemene Vergadering zal nog nader worden bekend gemaakt. Men wachte niet te lang. Het beste is om als er vragen en voorstellen voor de Algemene Vergadering zijn, deze tegelijk met de namen van candidaten ufterhjk 1 December a.s. bij het Partijbureau in te zenden, maar op een afzonderlijk blad papier.

LIJSTEN IN ZAKE SAMENSTELLING BESTUUR

Enkele maanden geleden werd vanwege het Partijbureau aan aUe kiesverenigingen een lijst gezonden ter invulling van de samenstelling van het bestuur en enkele andere gegevens. Van verreweg het grootste deel van het totaal aantal kiesverenigingen werden deze lijsten door de secretarissen reeds ingevuld teruggezonden. Een deel bleef tot heden (30 Sept.) echter nog in gebreke deze lijst ingevuld aan het Partijbureau terug te zenden. Om de betreffende secretarissen nog eens aan het hun gedane verzoek te herinneren, alsook om de moeite te besparen aan ieder van hen nog weer eens een schrijven te sturen, laten wij de namen van de plaatsen der kiesverenigingen, welker secretarissen de lijst nog moeten inzenden, hier volgen:

Aalsmeer, Almelo, Ameide, Apeldoorn, Baam-Soest, Benschop, De Bilt, Bodegraven, Bussum, Doeïinchem, Ede, Eindhoven, Epe, Gameren, Gorinchem, Gouda, Goudriaan, 's-Gravenzande, Hedel, Heinenoord, Hillegom, Hoofddorp, Hoogeveen, Houten, Huizen, Kapelle-Biezelinge, Kerkwijk, Klundert, Kockengen, Kootwijkerbroek, Leerbroek, Leersum, Leiderdorp, Lemmer, Loosdrecht, Maarn, Maartensdijk (Utr.), Maassluis, Meppel, Naarden, Nieuwerkerk a. d. IJssel, Nieuwpoort—Langerak, Numansdorp, Nunspeet, Nijverdal, Oude-Tonge, Reeuwijk, Renkum, Rotterdam-Banier I, Rotterdam-Banier III, Rotterdam-Banier IV, Rotterdam-Banier X, Seherpenisse, St. Philipsland, Valburg, Veenendaal (Utr.), Vlaardingen, Voorschoten, Waardenburg, Wageningen, Wons (Fr.), Woudenberg, Zaamslag, Zeist en Zuid-Beijerland.

Tot zover de bedoelde kiesverenigingen. Willen de secretarissen er zorg voor dragen de lijst zo spoedig mogelijk in te vullen en in d^ toegezonden enveloppe als brief terug te zenden?

Het is noodzakelijk, dat de namen en adressen van de bestuursleden, inzonderheid van de secretarissen en penningmeesters elk jaar aan het Partijbureau opgegeven worden.

Zodra alle lijsten binnen zijn, wordt door het Partijbureau aan de penningmeester der Partij een lijsf van de penningmeesters der kiesverenigingen toegezonden. Ook om die reden is het betrachten van enige spoed ten zeerste geboden.

VERANTWOORDING

1. Bijdragen

Het is al weer enige tijd geleden, dat we de bijdragen ten behoeve van het Pactijbureau in „De Banier" vermeld hebben. Dit komt ook al vanwege het voortdurend gebrek aan plaatsruimte.

We laten echter 'thans weer eens een verantwoording hieronder volgen, waarbij waj de betreffende kiesverenigingen namens het Hoofdbestuur hartelijk dank brengen voor de geboden financiële steun ten behoeve van het Partijbureau. Het zijn de navolgende:

Lunteren ƒ 10.—; Vlaardingen ƒ 5.—; Rotterdam-Banier VIH ƒ 10.-(1954); Zuid-Beijerland ƒ 5.—; Pijnacker ƒ 5.— (1954); Beekbergen ƒ 5.—; Haamstede ƒ 7.50; Puttershoek en Maasland ƒ 3.-(1954); Souburg ƒ 4.50; Lekkerkerk ƒ 2.-; Kortgene ƒ 3.50; Statenkring Oldebroek-Voorst ƒ 20.-; Poortvliet ƒ 10.-; Grafhorst ƒ 5.-; Enkhuizen ƒ 2.50; Krabbendijke ƒ 5.—; Hoedekenskerke ƒ 10.—; Kampen ƒ 5.—; Wolphaartsdijk ƒ 5.—; Schiedam ƒ 7.50; Middelburg ƒ 25.—; Grijpskerke ƒ 10.50; Kamperland ƒ 2.50; Nw. en St. Joosland ƒ 6.25; Zaandam ƒ 10.-; Lexmond ƒ 7.50; Waarde (Z.) ƒ 40.-; Kerkwijk ƒ 2.50; Arnemuiden ƒ 10.—; Hardinxveld ƒ 5.—; Borssele ƒ 5.—; Westzaan ƒ 10.-; Zoutelande f 17.25; Oud-Vossemeer ƒ 5.—.

Zouden de penningmeesters der kiesverenigingen de vrijwillige bijdrage hunner kiesvereniging zo spoedig mogelijk willen stoften op postgirorekening van het Partijbureau ten name van de Secretaris der S.G.P. no. 186302, Frankenslag 123 te 's-Gravenhage?

Men neme er goede nota van, dat deze bijdrage nieit de jaarlijkse contributie voor de Partij is. Deze moet worden gestort op postrekening no. 119560 ten name van de Penningmeester der S.G.P., De Savomin Lohmanlaan 85b te Rotterdam-N. en bedraagt tot op heden 25 et. per lid per jaar.

2. Giften

Voorts kunnen we nog verantwoorden een gift van de heer G. G. in Canada van 2 dollar (ƒ 7.50) en één van ƒ 10.—, gevonden in de collecte te Veenwouden voor de verbreiding der beginselen en een gift van 50 cent van N.N. te K. Ook deze gevers, die onbekend wensen te blijven, hartelijk dank. Hun voorbeeld wordt ten wannste aanbevolen aan hen, die met het oog op de naderende verkiezingen voor de Tweede Kamer iets wensen bij te dragen voor de verspreiding van verkiezingslectuur in plaatsen van ons land waar geen kiesverenigingen zijn. Dit is zeer hard nodig. Tal van kiezers tooh weten niet waï de S.G.P. eigenlijk voorstaat. Zij hebben er menigmaal zeer onjuiste, ja beslist valse voorstellingen van, die bij hen gewoonlijk hebben postgevat door een geheel verkeerde, onware en zelfs bedriegelijke voorlichting. Zo zijn er niet weinige lieden, die in de mening verkeren, dat de S.G.P. voorstaat, dat allen, die een valse godsdienst zijn toegedaan en afgoderij met echte en vermeende heiligen bedrijven, behoren te worden ter dood gebracht. Met deze valse voorstelling heeft Dr. Kuyper destijds gewerkt, toen hij op de bekende en door hem bestreden zinsnede uit artikel 36 der aloude Nederlandse Geloofsbehjdenis zijn aanvallen richtte en dat werd door anderen na hem voortdurend herhaald, tot nog voor korte tijd geleden toe. Die geheel onjuiste voorstelling over artikel 36 is zodoende voor velen als juist en overeenkomstig de waarheid overgenomen en daar de S.G.P. verklaard heeft, dat zij dat artikel onverminkt en onverkort wenst te handhaven als richtsnoer voor het beleid der overheid, wrijft men haar aan, dat zij zou willen, dat alle afgodendienaars en alle belijders van een valse godsdienst door de overheid worden omgebracht. Dat een dergelijke voorstelling in zake art. 36 totaal begrijpelijkerwijs vals is, hebben vsdj reeds hierboven opgemerkt. Wij kunnen hierop in dit verband niet dieper ingaan. Wij willen slechts even een voorbeeld geven van de totaal onware voorstellingen, die er over de S.G.P. en haar beginselen in omloop zijn om zo de noodzakelijkheid van het verbreiden der beginselen, welke de S.G.P. mag voorstaan, te doen beseffen. Wij zouden nog meerdere voorbeelden kunnen noemen. Nog op één willen wij de aandacht vestigen n.l. Op het meermalen geconstateerde feit, dat men de S.G.P. aanwijst, dat zij alle ouden van dagen, invaliden enz. maar aan hun lot zou willen overlaten. Zulks werd over de S.G.P. rondgestrooid in de pers, vooral in die der antirevolutionnairen, en op vergaderingen, alleen omdat de S.G.P. zich tegen het stelsel der verzekeringen stelt. Dat de S.G.P. immer heeft bepleit, dat er voor de ouden van dagen, invaliden enz. wel degelijk door de daartoe geëigende instanties, waarbij de overheid niet is uitgesloten, zorg gedragen behoort te worden, werd echter nimmer vermeld. De S.G.P. heeft daarom de taak door middel van het verspreiden van lectuur de tegen haar gerichte aanvallen af te weren en de door haar voorgestane beginselen te verbreiden.

Hiertoe is echter veel nodig, ook geld om de verkiezingslectuur te laten drukken en te verspreiden, want in plaatsen waar geen kiesvereniging is moet ze door middel van de post huis aan huis verspreid worden.

Giften voor dit doel zijn dan ook zeer welkom.

CONCEPT-VOORSTELLEN WIJZIGING BEGINSELPROGRAM

De Algemene Vergadering van 1954 besloot om in het beginselprogram der S.G.P. enige noodzakelijke wijzigingen aan te brengen, zo, dat aan de beginselen zelf niets veranderd wordt. Zij liet voorts aan het Hoofdbestuur over desbetreffende voorstellen te doen en deze op één der volgende Algemene Vergaderingen aan de beslissing der Vergadering voor te leggen.

Het Hoofdbestuur heeft mitsdien krachtens de verleende opdracht enige voor-' stellen gemaakt en heeft deze voorts met 'de Vertrou*ensvergadering, dus met de afgevaardigden der Provinciale Verenigingen, besproken.

Opdat de kiesverenigingen voldoende gelegenheid zouden hebben de conceptvoorstellen te bespreken, besloot het Hoofdbestuur ze aan alle kiesverenigingen toe te zenden.

Dit is enkele maanden geleden, n.l. in April van dit jaar, gebeurd. Aan alle kiesverenigingen (aan de secretarissen n.l.) is toen een circulaire gezonden, waarin de voorstellen van het Hoofdbestuur, benevens enkele toelichtingen, zijn opgenomen. Tevens is toen aan de besturen verzocht de concept-voorstellen op de vergadering der kiesvereniging te behandelen en eventuele opmerkingen vóór I November 1955 bij het Partijbureau in te zenden.

Tot op heden zijn er door een tweetal kiesverenigingen enkele opmerkingen gemaakt. Dit kan er op 'wijzen, dat de overige kiesverenigingen zich met de conceptvoorstellen kunnen verenigen. Mochten er echter zijn, die nog het één en ander er over willen opmerken, laat men dan zorgen dit vóór 1 November a.s. te doen.

DE BANIER

Het zal wel ieder duidelijk zijn, dat het uitgeven van een blad, ook van een weekblad als het partijorgaan der S.G.P., „De Banier", een kostbare geschiedenis is. De papierprijzen zijn niet alleen aanmerkelijk hoger dan vóór de oorlog, maar zo is het met alle andere benodigdheden, zoals lettermateriaal, machines, drukinkt, en dan ook niet te vergeten de lonen en andere lasten. Ook deze zijn na de oor­

log voortdurend gestegen, zodat er voor de uitgave van een 'weekblad heel wat komt kijken. Zonder een behoorlijk aantal abonné's en zonder een flink aantal advertenties komt men er dan ook niet. Vooral niet voor een weekblad als „De Banier", dat acht pagina's heeft, terwijl het vooroorlogse weekblad, dat vóór 1929 verscheen, slechts vier pagina's telde. Bovendien wordt „De Banier" door velen als een pest geschuwd, omdat de daarin voorgestelde waarheid en de daarin uitgedragen beginselen door hen niet verdragen kunnen worden. Dezulken hebben tegen , , De Banier" een even grote haat als tegen de voormannen der S.G.P. Nog onlangs bleek ons hoe groot die haat wel is, uit de mond van iemand, wiens naam wij niet zullen vermelden, doch die persoonlijk ons mededeelde, dat hij aan anderen, die Ds. Kersten, Ds. Zandt en Ds. Leenmans destijds met een auto hadden weggebracht, gezegd had, dat ze die auto in de soep hadden moeten rijden! Zó groot is de vijandschap.

Ten aanzien van „De Banier" is de vijandschap zeker niet minder. Ons is persoonlijk wel eens toegevoegd, en dat nog wel door een dusgenaamde „dame", die de A.R.P. was toegedaan, dat als haar een , , Banier" werd toegestuurd, ze deze voor een bepaalde plaats bestemde. Kortom, „De Banier" is bij velen in den lande, ook die zich gereformeerd en zelfs christelijk-gereformeerd noemen dodelijk gehaat.

, , De Banier" zal het dan ook onder Gods zegen moeten hebben van hen, die de aloude beginselen der Reformatie voor Kerk en Staat, Godsdienst en Politiek, voorstaan. Op hen doen 'wij dan ook een dringend beroep om „De Banier" te steunen door zich er op te abonneren, indien men dit nog niet gedaan heeft, en mede te helpen abonné's te werven.

En hier ligt nu ook een taak voor de besturen der 'kiesverenigingen. Wanneer zij de schouders er eens onder zouden zetten om abonné's op „De Banier" te verwerven, dan zou het aantal abonné's op het weekblad der S.G.P. ongetwijfeld sterk vergroot kunnen worden. Om te beginnen zouden alle bestuursleden beslist abonné moeten zijn. Dit geldt ook van de andere leden der kiesverenigingen. Wie lid is der S.G.P., behoort toch ook haar orgaan te lezen en zich daartoe er op te abonneren. Behalve de eigenlijke leden zijn er echter nog zeer velen, die de S.G.P. en de door haar voorgestane beginselen een warm hart toedragen en die voor een abonnement in aanmerking zouden komen. Dezen moeten worden bewerkt. Hun moeten proefnummers toegezonden worden en zij moeten daarna bezocht worden.

Komt vrienden, bestuursleden der kiesverenigingen, pakt dit werk eens aan. Reeds werd dit door sommige besturen gedaan en met goede resultaten. Tal van abonné's werden op die manier reeds verkregen. Dit kan in andere plaatsen ook. Bespreekt deze zaak eens op de bestuursvergadering. Er zijn twee manieren om in deze 'werkzaam te zijn:

1. Kan men namen en adressen voor het toezenden van proefnummers opgeven aan N.V. „De Banier", postbus 2019 te Utrecht.

2. Kan men bij N.V. „De Banier" toezending van proefnummers 'vragen, die men dan zelf op bepaalde adressen bezorgt, om na verloop van enige tijd die adressen te bezoeken.

Doet ook in deze wat uw hand vindt om te doen.

De Partijsecretaris,

Ir. C. N. VAN DIS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 1955

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 1955

De Banier | 8 Pagina's