Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beste neven en nichten!

Dit keer beginnen wij met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 421

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Exodus na het 27ste hoofds'tuk bestaat uit twee en zestig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:14 24 52 30 is de berg waar Mozes stierf. 12 27 1 16 47 is de naam van de man, wiens vrouw Zippora heette. 5 44 20 23 34 is de naam van de vader van Nadab en Abihu. 9 54 11 46 6 betekent: oogst gelukkig of vol van geluk. 54 10 28 15 13 11 was de moeder van Jozef. 59 60 61 62 is het tegengestelde van beweging. 22 18 38 58 45 is een heel klein persoon. 50 51 55 10 42 is het hoofd van het rijk der duisternis. 39 19 37 7 25 zijn broerskinderen. 53 36 17 29 41 3 4 10 is de naam van een badwater waaromheen zich vijf zuilengangen bevonden. 18 33 49 21 is een gedeelte van het jaar. 35 57 26 28 betekent: ewoonten. 32 40 43 48 56 zijn dezelfde letters. 31 is de eerste letter van de naam van een apostel, die eerst de christenen vervolgd had.

2. Noem de naam van:

a. een profeet, die de muren van Jeruzalem herbouwd heeft. b. een volk, waaraan de Heere zeer grote wonderen heeft gedaan. c. een koning, die in de gevangenis tot God bekeerd werd. d. een vrouw, wier zoon zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een schotel linzenmoes. e. de naam van een richter over Israël, die de koning van Syrië, Kuschan Rischataïm, versloeg. f. de persoon, die eerst Paulus volgde, doch daarna de wereld weder inging. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. Door een andere rangschikking van de letters van

UPSALTI

kan men de naam verkrijgen van iemand, die in het Nieuwe Testament genoemd wordt.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit vijf en veertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:5 25 9 22 is de naam van de man, die 85 priesters doodde op bevel van koning Saul. 41 4 18 16 28 31 10 14 21 betekent: edewen door toegevendheid (van kinderen). 37 23 36 42 24 is een roofdier. 17 29 8 35 26 is de naam van de plaats waar koning Saul een nachtelijk bezoek bracht. 27 7 15 33 2 is een land achter het zgn. ijzeren gordijn. 12 34 30 40 6 32 39 is een deel van een reeks van gebeurtenissen, dat min of meer een afzonderlijk geheel vormt. 44 43 45 is een Europeaan van achter het ijzeren gordijn. 13 1 38 20 21 betekent: andaag. 3 11 19 zijn drie zelfde letters die geraden moeten worden.

2. Neem uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit één der Psalmen tussen 80 en 95. a. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. b. Zij geven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. c. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met he'twelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. d. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt en Gij, Heere, hoe lang? e. En roepende met een grote stem, ging uit van hem. f. Zie, waarom doen zij op de Sabbatdag wat niet geoorloofd is? g. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen.

3. Plaats voor en tussen

URNERAINBNERUNAELDONIA

zeven letters, zo, dat zeven namen verkregen worden, zes uit het Oudeeo één uit het Nieuwe Testament. Welke namen zijn dit en welke naam vormen de eerste letters van de bedoelde namen?

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Thans volgt nog een gedeelte van het historisch verhaal over

JOHANNES HUS

Voordat Johannes Hus de reis naar Cons'tanz ging ondernemen schreef hij eerst nog een brief aan keizer Sigismund, die hem uitgenodigd had voor het Concüie te verschijnen en tevens nam hij met een schrijven afscheid van zijn gemeente. Onder de leden dier gemeente waren er, die maar weinig vertrouwen hadden in de toezegging des keizers, dat Hus geen kwaad wedervaren zou. Eén dier gemeenteleden gaf daarvan ook blijk toen Hus afscheid nam. Het was een Poolse kleermaker, die te Praag woonde en de naam van Andreas droeg. Deze zeide tot Hus: „God zij met u, mijn dierbare en in de waarheid standvastige heer Johannes; want ik kan nauwelijks geloven, dat gij ongedeerd zult wederkeren! Niet de koning van Bohemen, maar de Koning des hemels schenke u uit genade al het goede, ten loon voor het goede en trouwe onderricht, dat ik van u ontvangen heb". Later, toen Hus door zijn vijanden gevangen genomen was, werd Hus nog aan de woorden van voornoemde Andreas herinnerd.

Ook door anderen van zijn vrienden werd Hus nog gewaarschuwd om het woord des keizers niet te vertrouwen, daar zij terecht vreesden, dat het de keizer slechts er om te doen was, Hus aan zijn vijanden in handen te leveren. Hus' besluit stond echter vast. Reeds had hij de keizer van zijn komst verwittigd en verzocht hem toe te staan in Constanz openlijk zijn geloof te mogen belijden door te willen bewerken, dat hij in het openbaar zou worden verhoord en onderzocht en voorts dat hem de gelegenheid zou worden gegeven allen, die beschuldigingen tegen hem zouden inbrengen, in het openbaar met de hulp Gods te woord te staan. Tevens had hij in zijn brief aan de keizer de hoop uitgesproken, dat het hem gegeven zou worden niet door vrees wederhouden te worden de Heere Jezus te belijden en zo nodig, indien het alzo wezen moest, voor de zaak des Heeren te sterven.

In de brief aan zijn gemeente, geschreven één dag voor zijn vertrek, sprak hij haar als volgt toe: , , Gi] weet, broeders, gelovigen en beminden, dat ik u sinds lang met nauwgezette trouw onderwewen heb en dat ik u niet met dingen, die niet tot het geloof in Christus behoren, niet met een valse leer, maar met het Woord van God heb bekend gemaakt, want altijd heb ik uw behoudenis gezocht en altijd, zo lang ik leef, zal ik deze zoeken".

Voorts betuigde hij, dat het zijn .voornemen was geweest om nog vóór zijn vertrek voor de gemeente op te treden, teneinde zich tegen allerlei beschuldigingen te verdedigen, maar dat hij wegens gebrek aan tijd daarvan had moeten afzien, doch dat hij zich voorbehield dit, indien de Heere het vergunde, later te doen. Na de gemeente gemaand te hebben zich geheel op Gods barmhartigheid en goedheid te verlaten, in de waarheid te volharden en zich in acht te nemen voor degenen, die valse leringen predikten, schreef Hus vervolgens: „Ik vertrek onder het vrijgeleide des keizers. Ik twijfel er niet aan vele dodelijke vijanden te zullen ontmoeten, gereed om valselijk tegen mij te getuigen. Onder hen zullen bisschoppen, magisters (leraren), vorsten en vele farizeeën zijn. Doch ik hoop op God, mijn almachtige Heiland, dat Hij mij naar Zijn belofte en op uw vurig gebed wijsheid zal verlenen en een welbespraakte tong, zodat ik hen zal kunnen wederstaan. Ik hoop ook, dat Hij mij de nodige kracht zal verlenen om verzoekingen, gevangenis en smarten des doods te kunnen verachten; gelijk wij zien, dat Christus Zelf, om Zijner uitverkorenen wil, geleden en ons een voorbeeld gegeven heeft om voor Hem alles te verdragen. Indien mijn dood Zijn roem verheerlijken kan, zo ipoge Hij mijn einde bespoedigen en mij de genade geven, alle lijden, waarin het ook besta, blijmoedig te verduren. Indien Hij evenwel nuttiger oordeelt, tot u terug te keren, bidt Hem dan met mij, dat ik in uw midden moge terugkeren zonder onrecht gepleegd, dat is zonder aan Zijn Waarheid afbreuk gedaan te hebben, zodat wij haar daarna zuiverder leren kennen, de leer van de antichrist uitroeien en een goed voorbeeld aan onze broeders nalaten".

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 november 1955

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 november 1955

De Banier | 8 Pagina's