Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beste neven en nichten!

Voordat wij de nieuwe raadsels geven, zullen we eerst de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 417 tot en met 420. Telkens weer blijkt het, dat men er prijs op stelt van de oplossingen te kunnen kennis nemen, zodat we deze gewoonte ook thans maar weer zullen volgen. Hier volgen ze:

OPGAVE 417

Jongeren:

1. Ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen. (Haggai, negen, twee, Uz, tin, wenen, moedig, kin, den).

2. Baruch (Belthsazar, Amram, Ruben, Uzzia, Cyprus, Hur).

3. Karmel.

Onderen:

1. Alzo ontsliep Asa met zijn vaderen en hij stierf in het een-en-veertigste jaar. (Arthahsasta, David, 3 x ijzer, Goël, 4 X tien, spons, leemte, effen, Ner, veren, neg, jr., Gehazi, Hiskia). 2. Met het gehoor van het oor heb ik U gehoord (Job 42 : 5). 3. Arpachsad.

OPGAVE 418

Jongeren:

1. Twintig jaar was Achaz oud toen hij koning werd. (Zacharias, oog, weduwe, twintig, Jona, dijk, traan, N). 2. Eleazar (Elimélech, Lukas, Efeze, Alfeüs, Zebu'lon, Abia, Rabsaké). 3. Samaria.

Ouderen:

1. De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. (Troas, satan, engel, woedend, David, dieet, tijd Ai, do de, t). 2. En ik zag uit de zee een beest opkomen. 3. Barnabas.

OPGAVE 419

Jongeren:

1. Saul heeft zijn duizenden verslagen. (Asaf, nijdig, Ezau, zeven, heden, stelen, Ur, 1). 2. Pergamus (Paulus, Eldëzer, Rachab, Gamaliel, Achas, Michal, Uzzia, Safan). 3. Almodad.

Ouderen:

1. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan. (Trawanten, Rehoboth, Gadarenen, verwijderen, gesel, dessa, amen, 2 x e). 2. Agrippa (Aner, Gaza, Rachab, Izak, Petrus, Paulus, Aner). 3. Herodion.

OPGAVE 420

Jongeren:

1. En ik trok uit bij nacht door de Dalpoort en voorbij de Drakenfontein. (Nehemia 2 : 13). (Farao, David, Ruth, Beor, Nero, lood, dood, rijk, Kaïn, pijn, ei, tenen, koe, boete, net, t). 2. Achitofel (Amram, Cesaréa, Hulda, Issaschar, Tyrannus, Ofir, Fapuël, Efraïm, Lazarus). 3. Absalom.

Ouderen:

1. En Hiram had de koning gezonden honderd-en-twintig talenten gouds. (Dagon, Nathan, Daniël, zomer, lente, winter, negen, teug, hond, koning, Sidon, DDT, h). 2. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. 3. Jordaan (Jaël, On, Rahab, Dan. Agur, Ahikam, Ner).

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 423

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen bestaat uit zeven-en-dertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:34 17 27 was één der zonen Jacobs. 10 9 19 8 is een metaal. 4 1 13 20 is een klein getal. 21 7 24 25 6 15 is de naam van de profeet, die tot een koning zeide: ij zijt die man. 33 16 14 31 is de naam van de vader van Isaï. 3 26 28 was Jozua's vader. 5 2 12 36 11 was een afgod der Filistijnen. 19 32 is een muzieknoot. 22 2 30 35 37 is een famihelid. 23 moet geraden worden.

2. In het boek Ezechiël komt het woord BRESSE voor tussen de hoofdstukken 18 en 25. Noem het hoofdstuk en het vers, waarin dit woord vermeld wordt.

3. Hoe noemt men iemand, die de vreze Gods openbaart? Hoe noemt men iemand, die vruchten voortbrengt uit God? Hoe noemt men iemand, die vol is van God, dit wil zeggen, die God in alles erkent en benodigt?

Onderen:

1. Een tekstgedeelte uit het tweede boek der Kronieken bestaat uit 55 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:46 48 34 52 11 20 43 is de naam van iemand, van wie in de Handelingen vermeld wordt, dat hij was opgevoed met Herodes de viervorst. 44 9 13 49 27 is iemand uit de Psalmen, die zeide, dat hij van de jeugd aan bedrukt en doodbrakende was geweest. 53 4 5 35 55 is het boek, dat in de meeste vreemde talen is vertaald en verspreid. 3 6 32 41 24 is overtreding van Gods wet. 14 1 8 15 47 26 36 23 19 40 3 45 10 waren een machtig volk onder koning Darius. 51 42 37 54 25 is een knaagdier, dat kostbaar bont levert. 18 38 33 21 39 50 31 7 betekent op onwettige en ongeoorloofde wijze veel geld bij elkaar schrapen. 2 29 17 30 22 betekent zuiver, bijv. zuivere winst. 28 12 39 16 is een houten loods bij bouwwerken, van tijdelijke aard.

2. Kies uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit één der eerste vijf hoofdstukken van de brief aan de Hebreeën. a. Er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drieduizend zielen. b. De dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis. c. Zij zeiden tot de Heere Jezus: Wie kan dan zalig worden? d. Een iegelijk, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. e. Maar de duif vond geen rust voor de holte haars voets. f. De toom Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. g. Wie niet tegen ons is, die is voor ons. h. Want het huis Israels en het huis van Juda hebben trouwelooslijk gehandeld. i. Het is een sterk volk, het is een zeer oud volk. j. Laat ons de schone woningen Gods in bezitting nemen.

3. In het boek Jeremia komt een driedelige naam voor, tezamen negentien letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende gegeven is:2 6 10 15 11 18 13 is de naam van Aarons derde zoon. 16 5 7 8 1 is de naam van een bultige berg. 17 12 3 19 komt voor in holle beenderen. 14 5 4 bestaat uit zeer fijne draden, die door een bepaald dier gemaakt worden. 9 moet geraden worden. Te vinden tussen de hoofdstukken 36 en 41.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Wij geven vervolgens nog een gedeelte van het historisch verhaal over

JOHANNES HUS

XVIU.

Onder de grote tegenstanders van Hus behoorde ook Michael Causis. Deze Het, zoals wij de vorige maal verhaalden, daags na zijn aankomst te Constanz aan alle kerkdeuren een aanklacht tegen Hus aanplakken, waarin deze als de meest gevaarlijke ketter aan de kaak werd gesteld. Causis deed echter nog meer. Evenals zijn confraters, die al niet minder Hus zeer vijandig gezind waren, had hij alle geschriften van Hus meegebracht, die deze naar aanleiding van de twisten en verzoeningsmaatregelen in Bohemen geschreven had. Het doel hiervan was om Hus uit zijn eigen geschriften aan te tonen, dat hij een ketter en een vijand der geestelijkheid was.

Iimiiddels had de paus twee van Hus' begeleiders, namelijk Johannes van Chlum en Hendrik van Latzenbook bij zich ontvangen en hun op het door hen gedane verzoek, om Hus bescherming te verlenen, de 'verzekering gegeven, dat Hus geen kwaad zou overkomen. Hij zeide zelfs tot hen: „Al had Johannes Hus mijn eigen broer vermoord, dan nog zou ik beletten, dat men hem enig leed zou doen". Spoedig daarop liet de paus de bisschop van Constanz en nog een paar personen van het pauselijk hof een bezoek aan Hus brengen om hem namens hem en de kardinalen bekend te maken met wat er geschieden moest met betrekking tot de ban, die over de woonplaats van Hus, namelijk Praag, was uitgesproken en nog steeds op die plaats rustte. Tijdens dit gesprek bleek, dat de paus besloten had om deze ban op te heffen. Alleen werd van Hus verlangd, dat hij zich, ter vermijding van ergernis, van het vieren van de mis en de kerkelijke plechtigheden zou onthouden. Overigens werd hem toegestaan, dat hij zich vrij bewegen mocht.

Aan deze hem gestelde voorwaarde wenste Hus echter niet te voldoen. Hij had immer de mis bediend — een bevwjs, dat Hus omtrent de juiste viering van het Heilig Avondmaal nog niet het nodige licht bekomen had — en hij wilde dit blijven doen in weerwil van de aanstoot, die dit aan de priesters te Constanz zou geven. Zijn vrienden deden na dit gesprek nog pogingen bij de paus, om van deze gedaan t© krijgen, dat hij alles nietig zou verklaren, wat er in de zaak van Hus tot dan toe was gedaan, maar de paus wenste dit verzoek niet in te willigen. Hij gaf een ontwijkend antwoord door voor te geven, dat de vijanden van Hus in Bohemen niet te bewegen waren hun klacht tegen hem in te trekken. Indien Hus zich nu maar voor de paus verootmoedigd had en de dwalingen, waarvan men hem beschuldigde, had herroepen, dan zou de paus welhcht tegemoetkomender tegenover Hus zijn geweest en bewerkt hebben, dat hij zich niet voor het conciUe had behoeven te verantwoorden. Een voorstel in die geest werd hem althans gedaan door twee bisschoppen en een doctor in de godgeleerdheid, doch Hus wilde hiervan niets weten. Hij wenste door het concihe verhoord te worden om voor deze kerkvergadering in het openbaar van zijn geloof rekenschap te geven en van de waarheid, waarvoor hij streed, te getuigen.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 november 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 november 1955

De Banier | 8 Pagina's