Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Eén der hoofdzonden, waardoor de mens van God eenmaal afviel, is hoogmoed. Vandaar ook, dat hoogmoed een ieder mens in het hart zit. "Wat hij is, wil hij niet zijn, namelijk een verdoemelijke zondaar, maar hij wil wat worden en wat zijn. Het ligt in zijn aard om hoger, steeds hoger te klimmen. Het is een bekend iets dat toen Alexander de Grote de hele wereld overwonnen had hij nochtans niet voldaan was maar als zijn wens te kennen gaf, dat er nog een tweede wereld zou zijn, welke hij dan ook zou kunnen overwinnen.

De hoogmoed brengt mede, dat er in de mens een zucht is om de eerste te zijn. Zelfs Gods kinderen zijn daar niet vrij van. Dit leert ons de gewijde geschiedenis. Wij lezen daarin:

„Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot Hem met haar zonen. Hem aanbiddende en begerende wat van Hem. En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat mijn twee zonen zitten mogen, de één tot Uw rechter-, en de ander tot Uw linkerhand in Uw Koninkrijk".

De Heere Jezus wees deze moeder en de discipelen, die het zeer kwalijk van de twee broeders namen, echter terecht. Hij zeide tot hen:

„Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij dienaar; en zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht".

Doch dienaar en dienstknecht te zijn, dat strookt niet met de verdorven aard van de mens, maar wel om de eerste te zijn. Wat hebben de mensen daar al voor gedaan en gelaten! Ruztes en onenigheden zijn er door in families ontstaan, tot moord en doodslag toe, en allerlei gruweldaden zijn er voor gepleegd. Welk een vreselijk onheil is daardoor in de gewone burgerlijke samenleving al ontstaan tussen mens en mens, tussen familielid en familielid, en ook al tussen de burgers van een dorp, van een stad en van e^n land. En waimeer de overste of oversten van een rijk tegenover andere rijken de eersten begeerden te zijn, wat heeft dat al veel ellende teweeggebracht. Oorlogen zijn daarvoor gevoerd, waardoor stromen bloeds vergoten zijn, vele ouders van kinderen, en vrouwen van mannen beroofd zijn geworden, en een nameloze jammer over duizenden is uitgestort. En toch, hoewel dit onloochenbaar zo is, zien wij deze zucht om de eerste te zijn onder klein en groot maar steeds aan de dag treden. De eerste te zijn in aanzien en eer, in macht en heerschappij, in sterkte en grootheid, dit openbaart zich op allerlei wijze en onder allerlei vorm steeds onder de mensen.

Dit komt ook helder en klaar uit in het plan, dat de regering van de Sovjet-ünie zich thans voor de komende vijf jaar ten doel heeft gesteld. Openlijk heeft zij aangekondigd, dat zij met het aangekondigde vijfjarenplan zich ten doel stelt, op het punt van de productie per hoofd van de bevolking, het Westen, de door haar genoemde kapitalistische landen — dan ook vooral Amerika — voorbij te si ven, zonder dat, zoals zij verklaart, da aan de oorlog te pas komt. Op grond i de productiemiddelen, welke Ruslanc zware industrie nu reeds produceert in het thans aangevangen vijfjarenplan j nog grotere mate zal produceren, weijs de Russische regering een productie p^ hoofd te bereiken, die Rusland op dit : bied tot het eerste onder alle volken z, maken.

Productiemiddelen produceert Ruslan; thans reeds in geweldige hoeveelheid. AlL leen Amerika overtreft haar daarin nogjji Maar het tempo van de groei van de RIB sische zware industrie is groter dan h... Amerikaanse groeitempo. In de komend, vijf jaren moet de productie der zware > dustrie nog eens met 75 procent stijgen hetgeen nog enkele procenten hoger lij dan Chroestsjef en Boelganin in Juli h(''' ben aangekondigd. «

De regering van de Sovjet-Unie wil haai doel bereiken door de navolgende middej len:

Het stellen van hoge normen voor de dustrie, welke zij wil verwezenlijken doo een verbeterde organisatie van de staande hulpbronnen, versnelde media satie en de automatisering van het pro| ductieproces in het groot.

Een groot nieuw plan uit te voeren atoomenergie in electriciteit om te ten, om de atoomenergie voor transporti doeleinden te ontwikkelen en een 'doo kernenergie voortgestuwde ijsbreker bouwen.

Het stellen van record-normen voor productie van staal — 68, 3 millioen ton - en steenkool — 593 millioen ton — in he jaar 1960.

De opleiding van 50 procent meer te nici en specialisten. Tegen 1960 wil n > in Rusland tot een totaal van 2 Va milli^ i afgestudeerden komen.

Voorts zullen er tweemaal zo veel ].\ zen gebouwd moeten worden dan tijd i het vorige vijfjarenplan, en zal het li> i met 30 procent verhoogd worden. Tevens stelt de Russische regering 7'( voor haar doel te bereiken door een be tere opleiding van alle Russische kinderen, een verdrievoudiging van het aanta vrachtschepen en tankers, en een verJ viervoudiging van het aantal, visserssche pen, door een ontwikkeling op grote schaal van de televisie en door de ontf ginning van braak liggende gronden.

Dit vijfjarenplan zal ter goedkeuring aai het twintigste communistische partijcongres worden voorgelegd, dat op 14 Februari te Moskou bijeenkomt. Uit dit nu aangekondigde vijfjarenplai blijkt wel zeer duidelijk, dat de Russische: regering vóór alles het er op gezet heefl om de industrie, in het bijzonder de zware, aanmerkelijk de hoogte in te drijv< 'ii, Daarbij blijft de landbouw het zwakke punt. Ook in het vorige vijfjarenplan is al wat de regering ten aanzien van landbouw als verbetering had aangekon-l digd, niet ten uitvoer gebracht. En het ij te verwachten, dat, ook al is in het hui dige vijfjarenplan aangekondigd, dat de productie op de sowchozen (staatsboerderijen) met 75 procent, en die op de kolf chozen (de collectieve boerderijen) met 100 procent verhoogd dient te worden dit niet verwezenlijkt zal worden. De toestand op agrarisch gebied is in Ruslanf nog altijd achterlijk, althans ver ten aeh-f ter bij die in menig land. De landbouw-^ deskundigen, die in de achter ons liggen-l

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1956

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1956

De Banier | 8 Pagina's