Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

6 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Een hartelijk welkom zij toegeroepen aan onze neef Jon Gerbert Bosma te Zwaagwesteinde, met wie een nieuwe vertegenwoordiger van de Friese jeugd tot de Banier-raadselclub is toegetreden. Je huisgenoten mogen je gerust helpen. Jan, want ik kan mij indenken, dat je alleen nog niet alle raadsels zult kunnen oplossen. Begin maar met de raadsels voor de jongeren. Zijn er in Friesland nog meer jongens en meisjes, die de raadsels willen oplossen en de oplossingen inzenden? Laten ze dit dan doen zodra het weer zo ver is, dat de oplossingen ingezonden kunnen worden. Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 482

Jongeren: 1. In het boek Deuteronomium komt een tekstgedeelte voor van 46 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 28 9 22 29 19 5 33 is de naam van een Egyptisch hoveling, bij wie Jozef in dienst kwam. 21 39 3 34 11 14 15 42 1 3 4 11 zijn verbonden namen van twee personen uit het boek Numeri, die in het leger der Israëlieten profeteerden. 44 18 23 35 26 is een deel van het jaar. 40 41 24 30 betekent keuren van maten en gewichten. 16 27 38 20 22 is een ander woord voor dichter. Het werd door Paulus gebruikt tegen Griekse wijsgeren. 32 8 13 31 37 45 5 25 10 doet een paard als het erg schrikt. 17 43 7 is een ander woord voor paard. 12 36 34 2 betekent schijnsel. Ook op een glimmend voorwerp komt het voor.

2. Uit elk der onderstaande zinnen moet men een woord zoeken, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Romeinen 8. a. Maar de jaren der goddelozen worden verkort. b. Op hoop, dat ook het schepsel zal vrijgemaakt worden. c. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart. d. Die in het huis des Heeren geplant zijn. e. Zalig zijn zij, die niet zullen gezien, en nochtans geloofd hebben. f. Zijn plaats wordt hier niet meer gevonden. g. De Heere Jezus, de geest gevende, zeide: Het is volbracht. h. De Heere Jezus had van Zichzelf geen enkele zonde. i. Vergeet de hoop uwer ellendigen niet.

3. Noem de naam van: a. De koning van Juda, die zijn zonen voor zijn ogen zag geslacht worden. b. De stamvader der Arabieren. c. Een apostel, die onderwijs heeft gehad van de Farizeeër Gamaliel. d. Een discipel des Heeren, die zeide: Gij weet, dat ik U liefheb. e. Jacobs moeder. f. Een goddeloze koningin, die de naikomelingen van koning David liet ombrengen. Welke naam vormen de beginletters der boven gevraagde namen?

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit één der psalmen bevat 44 letters. Zoek dit tdcstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 14 26 27 8 32 3 is de naam van het land, welks koningin zeide: De helft is mij niet aangezegd. 34 40 22 6 44 komt voor in Leidse kaas 20 19 30 37 betekent: verstand. 39 2 15 31 41 is een vloeistof. 12 35 28 5 is de eerstgeboren zoon van Sem. I 10 16 is de naam van de moeder van Dina, dochter van Jacob. 9 43 11 23 29 betekent anti. 21 33 38 36 20 4 betekent vanaf. 7 13 17 zijn 3 zelfde letters (laatste letter van de naam van één der zonen van Jakob). 18 25 is een titel. 24 moet geraden worden. 42 moet geraden worden.

2. Maak uit GOEL + FANUEL + SEM - E twee namen, één van een gelovige uit één der brieven van Paulus, en één van een profeet-iïchter uit het Oude Testament.

3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek van de profeet Joel. a. Eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had. b. Het geld, dat wij in de mond onzer zaldcen vonden. c. En hij noemde deszelfs naam: De Heere is mijn Banier. d. Ik 25al mijn mond niet open doen. e. Dit is Mijn rust? hier zal Ik wonen. f. Wij zullen in Zijn woningen ingaan. g. Ik tooh heb Mijn Koning gezalfd over Sion.

Thans volgt een gedeelte van het historisch verhaal over

OECOLAMPADIUS

V.

Op het vernemen van de tijding, dat hem in het klooster gevaar bedreigde, gaf Oecolampadius gehoor aan de raad van zijn vrienden om het klooster te verlaten. Hij begaf zich nu naar het kasteel van ridder van Sickingen, die hem zeer gastvrij ontving en hem aanbood enige tijd bij hem te verblijven. Oecolampadius aanvaardde deze uitnodiging en tevens nam hij op zich als burchtkapelaan onder de ridders en schildknapen op te treden. Hij vertaalde voor hen gedeelten uit de Heilige Schrift, terwijl hij bij de uitoefening van de eredienst het gebruik van de Duitse taal invoerde. Was de invloed, welke. er van Oecolampadius op de ridders en schildknapen uitging, voor dezen zegenrijk, ook voor Oecolampadius zelf was het een voordeel, dat hij met deze mannen en jongelingen in kennis gekomen was. Zoals wij toch reeds vermeld hebben, was Oecolampadius nogal schuchter en bedeesd van aard. Dat raakte hij door de omgang met deze Heden echter helemaal kwijt, wat hem in zijn verdere levensloop zeer goed van pas kwam.

Oecolampadius bleef niet zo lang bij ridder van Sickingen. In 1522 verliet hij hem om zich opnieuw naar Basel te begeven en op verzoek van een boekhandelaar, Cratander geheten, voor deze te gaan werken. Bovendien werd hij aangesteld tot vicaris van de St. Maartenskerk, waarbij hij tot taak had de aldaar dienst doende prediker, die oud en ziekelijk was, ter hulp te zijn. Daar Oecolampadius in Basel, waar hij Erasmus had Ieren kermen en met deze samengewerkt had aan het vertalen der Heilige Schrift, geen onbekende was, kwamen velen hem beluisteren. Weldra werd het aantal toehoorders zelfs zó groot, dat de St. Maartenskerk stampvol was als hij er in predikte. Tijdens zijn verblijf in Basel knoopte hij betrekkingen aan met de Zwitserse hervormer Zwingli, terwijl hij er ook disputaties hield, waardoor de verbreiding der Hervorming in Basel een zeer gunstig verloop had. Opmerkelijk is het wel, dat terwijl de bekende hervormer Farel uit Basel verbannen werd, Oecolampadius ongemoeid gelaten werd en er ongehinderd voortwerken kon. Zijn invloed nam zelfs zó toe, dat hij tot hoogleraar aan de academie werd aangesteld. Voorts werd het werk der Hervorming ten zeerste bevorderd door het twistgesprek, dat hij in 1526 te Baden hield met Dr, Eek, dezelfde, die ook met Luther gedisputeerd had en die de paus er toe bewerkte om tegen Luther de banvloek uit te spreken. Het tvwstge- •sprek ging over de roomse leer der transsubstantiatie, de mis, het vagevuur en de dienst der beelden en relikwieën. Het duurde achttien dagen en had tot gevolg, dat Dr, Eek meer dan eens door Oecolampadius in het nauw gedreven werd en dat de woorden van laatstgenoemde bij velen insloegen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 februari 1957

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 februari 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken