Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS V

Beste neven en nichten!

Er hebben zich weer vijf nieuwelingen opgegeven. Het zijn in alfabetische volgorde de volgende neven en nichten: Gerry Dekker te M., Sikke Kooistra fe Z., Abram de Hartog te H., Jellie de Roos te Z. en Mieneke v. d. Wolf te R., een zusje van Anneke v. d. Wolf. Alle vijf roepen we een hartelijk welkom toe. Zullen julHe, als de Heere jullie spaart, de moed niet gauw opgeven? Vervolgens werd er op attent gemaakt, dat er in het raadsel voor de jongeren no. 1 van opgave 482 in „De Banier" van 21 Februari in het laatste gegeven een cijfer ontbreekt. Dit is inderdaad het geval. Er staat: 12 36 34 2, dit moet zijn: 12 36 34 2 46. Bij het nazien van het kladpapier, waarop dit raadsel gemaakt is, stond het cijfer 46 er wel bij. De fout is dus ontstaan óf bij het overschrijven, óf op de drukkerij, wat we niet kunnen uitmaken. In no. 3 voor de jongeren van dezelfde opgave is de vijfde naam niet aangeduid. Dit moet zijn de naam vin de geboorteplaats van Jozefs vrouw. Voorts moet in opgave 482, voor de ouderen no. 1, in het zesde gegeven het cijfer 5 een 6 zijn.

Daar men de raadsels der opgaven 481 t/m 484 eerst nu kan inzenden, kan met de aangegeven verbeteringen nog rekening gehouden worden, al heb ik wel bemerkt, dat men zonder deze verbeteringen de goede oplossingen toch wel heeft kunnen vinden,

Aan de heer G. ƒ. d!e S. te A zij medegedeeld, dat in het raadsel voor de ouderen, no. 1 van opgave 482, de gegeven cijfers 12 35 28 5 inderdaad de eerstgeboren zoon van Sem moeten zijn, en niet van Seth, zoals de heer de S. meende. Dit is dus in „De Banier" goed vermeld.

Thans gaan we de namen noemen van hen, die met de oplossingen van de raadsels der opgaven 477 tot en met 480 een prijs behaald hebben. Het zijn in alfabetische volgorde de volgende neven en nichten:

1. Bets Bloed te Wa. 2. Ties van Garderen te L. 3. Jo Louwerse te KI. 4. Janis Maljaars te A. 3. Beppie Mijnders te L. 6. Janny Rozendaal te S. 7. Hendrika Simonse te A. 8. Aafje van Sittert te E.

Elk van jullie mag nu een boek kiezen uit het hieronder geplaatste lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Parel ÏI. 6. De trouwe Zwaab.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Geen andere goden.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor kleine jongens:

Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:

1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Neem nu een briefkaart met postzegel van 7 cent er op en schrijf aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht, welk boek je gaarne hebben wilt. Een briefkaart dus, dan wordt het boek het vlugst ontvangen. Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 484

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit de brief aan de Kolossenzen bestaat uit 27 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens: 10 5 27 19 22 13 is de naam van de Romeinse stadhouder, die de opvolger was van Felix. 2 3 4 16 2S is een kleur, die men kan krijgen door geel en blauw te mengen. 14 17 1 11 is het tegengestelde van goedkoop. 23 18 6 is de kleur, die in Gods Woord de reinheid of smetteloosheid voorstelt. 21 24 20 is een plechtige belofte. 9 12 8 is een dier, dat in het irieervoud voorkomt in 1 Koningen 10. 7 15 is een produkt, genoemd door de Heere Jezus in Lucas 11. 26 moet geraden worden. 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het tweede hoofdstuk van de Openbaring van Johannes. a. De vrouw, die Gij mij gegeven hebt. b. Wat uit God geboren is, overwint de wereld. c. Toen Ik voor haar met Mijn besluit de aarde doorbrak. d. Ook zal Hij mij tot zaligheid zijn. e. En beval dat men hem met twee ketenen zou binden. f. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. g. En ik weet vernederd te worden, h. Zo iemand niet wil werken, die zal ook niet eten. 3. Noem de naam van: a. Iemand, die geld bood aan Petrus om de macht te ontvangen door oplegging der handen de Heihge Geest te doen ontvangen (Handelingen). b. Een goddeloze koning over Israël ten tijde van Elia. c. De koning tijdens wiens regering het rijk Israël in tweeën verdeeld werd. d. Een vrouw uit het Oude Testament, die een moeder in Israël was. e. De zoon van Abraham en Hagar. f. De laatstgenoemde bloedverwant van Paulus (Rom. 16). Welke naam vormen de eerste letters van bovenbedoelde woorden?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit Hebreeën bestaat uit veertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? Kennis der 13 22 38 27 14 17 23 gaat aan de kennis der verlossing vooraf. 4 2 1 3 is een plaats, waar veel geween en geklag is gehoord kort na de geboorte des Heeren. 9 10 19 20 is een windrichting. 33 7 29 20 is ook een windrichting. 8 32 28 31 30 6 15 35 5 21 is een breuk beneden één. 36 39 24 een smartelijke gewaarwording bij verwonding. 40 18 12 25 is een jong mens. 16 26 34 11 is een orgaan in het lichaam. 37 moet geraden worden. Tussen 24 en 25 komt een woord, dat geraden moet worden. 2. Zoek uit elk der hieronder geplaatste zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de brief aan de Hebreeën tussen het negende en het twaalfde hoofdstuk. a. En deze dingen zijn geschied. b. Hij zeide: Heere, laat hem ook nog dit jaar. c. Zij zijn uit ons uitgegaan. d. Opdat uw geloof en hoop op God zoude zijn. e. Ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt. f. Zo gaf Eli acht op haar mond. g. Dit zal ik mij ter harte nemen. 3. Maak uit MAGMA + LUHES twee bekende namen uit het Oude Testament.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 481 tot en met 484 kunnen ingezonden worden aan het volgende adres: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Wij laten nu nog een gedeelte volgen van het historisch verhaal over

OECOLAMPADIUS VI.

Het twistgesprek tussen Oecolampadius en Dr. Eek duurde achttien dagen. Zoals reeds verhaald, werd Dr. Eek daarbij meerdere malen door Oecolampadius in het nauw gedreven. Hoewel Zwingli k dit gesprek niet aanwezig was, werdk er wel van op de hoogte gesteld. Er waj namelijk bij het twistgesprek een student die Zwingli geregeld berichtte van wa| er besproken werd. Zwingli beantwoord. de dan deze berichten, waarbij hij jm vrienden niet alleen moed insprak, maai ook de nodige aanwijzingen gaf cm ^j gronden van Dr. Eek en diens medewei. ker Faber, alsmede een monnik uit Lj. zern, Murner geheten, die veertig fee. schuldigingen tegen Zwingli inbracht, te weerleggen. Deze Murner, die de bij. naam had van „de Kater", droeg Zwini een dodelijke haat toe en liet niet na om de Zwitserse hervormer te honen en te belasteren, gelijk blijkt uit de navolgen. de uitspraak, waarin hij zeide: „Ik hü gedacht, dat de lafaard gekomen zoi zijn om zich te verantwoorden; maar liij heeft zich tevergeefs laten wachten. Ei zo verklaar ik dan nu, naar alle Godde. lijk en menselijk recht, tot veertig malen toe, dat de dwingeland van Zurich en ftjn aanhai^ers trouweloze lieden zijj^ leugenaars, meinedigen, overspelers, ongelovigen, dieven, heiligschenners, in één woord, echte galgenaas, en dat iedei eerlijk man zich moet schamen tot hei in enige betrekking te staan". Dergelijke schimptaal had echter op è inwoners van Baden over het algemeen weinig invloed. Zij bemerkten heel gi dat de vertegenwoordigers van Rome wel hard konden schreeuwen en een oveivloed van woorden tot hun beschikking hadden, maar dat het hun aan deugdelij. ke argumenten ontbrak.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 maart 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 maart 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken