Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

Beste neven en nichten!

Ditmaal beginnen wij met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 491

Jongeren: 1. Noem de naam van: a. een vervolger der christenen, die christen werd. b. de vader van koning Jotham. c. een koning, die om zijn wijsheid grote bekendheid had. d. een Füisüjnse stad, door David genoemd in zijn klaaglied na de dood van Saul en Jonathan. e. een stad, waarvan de koning en de inwoners zich in zak en as verootmoedigden. f. de broeder van Abram en Haran. g. de zoon van Jake (Spreuken na hoofdstuk 27). Welke naam vormen de eerste letters van de bovengevraagde namen?

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Lucas 12. a. De aarde vreesde en werd stil. b. Abrahams vader bereikte de leeftijd van twee honderd en vijf jaren. c. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. d. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. e. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva. f. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. g. Des Heeren aangezicht heeft ze verdeeld. h. Omdat er geen vruchten der velden zijn.

3. Een tekstgedeelte uit Mattheüs bestaat uit één en dertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: ' 27 16 17 5 15 was de zoon en opvolger van koning Jotham. 24 2 9 29 10 15 is de naam van de apostel, die door een engel des Heeren uit de gevangenis bevrijd werd. 23 10 is de naam van de koning van Basan, die tijdens Mozes verslagen werd. 1 18 8 is een stierkalf (Leviticus 4). De 6 28 4 12 22 des mensen zijn als het gras (Psalm 103). Doch Lea had 19 31 25 21 3 26 ogen. . 20 13 7 14 komt voor aan de voet. 30 moet geraden worden.

Ouderen: 1. Uit DANAMIRALAMEGA kan men de namen halen van een bekende vrouw uit het Nieuwe Testament, aan wie de Heere Jezus een groot wonder verricht heeft.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Lucas tussen het zesde en negende hoofdstuk. a. Ik zal een huis voor de Naam des Heeren, Mijns Gods, bouwen. b. Dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest. c. Er werd een stilzwijgen in de hemel. d. En toen Het het zevende zegel geopend had. e. Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. f. Zij zeiden tot Paulus: Scheldt gij de hogepriester Gods? g. De Heere Jezus zeide: Het is volbracht. h. Zij zullen in meerder goddeloosheid toenemen. i. Zijn discipelen nu, dit horende, zeiden: Wie kan dan zalig worden? j. En als hij zaaide, viel een deel bij de weg.

3. Een tekstgedeelte uit het Evangelie naar de beschrijving van Lukas bestaat uit acht en veertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 22 7 40 26 was de naam van de belangrijkste stad der Filistijnen, vooral bekend uit Simsons strijd tegen dit heidense volk. 42 2 43 12 24 34 betekent: het neerstorten van grote hoeveelheden sneeuw of stenen. 36 47 20 39 was de naam van Bileams vader. 5 41 16 9 25 is de naam van een man naar Gods hart. 14 38 45 15 23 35 is de naam van een stad in Cicilië, aan Paulus wel bekend. In de 19 8 30 10 voor iemand staan (iemand verdedigen). Johannes zag een beest met 31 29 13 48 hoornen (Openbaring). Zonder 33 6 18 46 32 11 betekent: onverbiddelijk. De Heere Jezus wandelde in de tempel, in de voorhof van Salomo en het was 1 12 3 4 17 21. 28 44 27 37 is een rekening.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden. Thans gaan wij verder met het historisch verhaal over:

THEODORUS BEZA

IV.

De jonge vrouw, waarmede Beza zich in het geheim verloofd had, was van geheel andere soort dan de vrouwen waarmede Beza tevoren had omgegaan. Zij had slechts bewilligd met hem te gaan trouwen, warmeer hij met zijn losse levensvsdjze zou breken en zich aan een stil en huiselijk leven zou wülen wijden. Beza beloofde dit te zullen doen en tevens, dat bij het huwelijk openlijk zou laten bevestigen zodra de omstandigheden zulks toelieten. Ook deed hij haar de toezegging, dat hij geen pauselijke ordening of wijding zou aanvaarden. Er kwam dan ook weldra in de levenswijze van Beza een grote verandering, zo zelfs, dat dit voor zijn vrienden niet verborgen bleef. Sommigen berispten hem hierover, anderen noemden hem schertsend de nieuwerwetse filosoof, daar Beza steeds een grote liefhebber was geweest van het bestuderen der filosofie, meer dan de studie der rechten, welke hij met grote tegenzin, uitsluitend op verlangen van zijn vader, begonnen was. En die vrienden noemden hem „nieuwerwets", omdat hij zich door Rome geen wijding wilde laten toedienen. Alle veranderüig van levenshouding is echter nog geen vrucht van waar^iitige bekering. Zo ook was de verandering. welke bij Beza op te merken viel, slechts een uitwendige bekering en geen vrucht van vernieuwing des harten. De Heere wierp hem echter op het ziekbed. Hij werd aangetast door een gevaarhjke ziekte. Nacht en dag waakte zijn vrouw aan zijn ziekbed, terwijl hij bevangen was met hoge ijlkoortsen, waarin hij voortdurend onsamenhangende woorden uitte, welke zijn leermeester Melchior Wohnar voorheen tot hem gesproken had.

Het was echter geen kranldieid tot de dood. Toen hij zijn bewustzijn herkreeg, zag hij zijn vrouw geknield bij zijn bed, biddend tot God of het Hem behagen mocht haar man in het leven te behouden, opdat hij niet voor eeuwig zou omkomen. En de Heere verhoorde dit gebed, maar Hij deed ook meer. Hij overtuigde Beza van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het gewicht van dood en eeuwigheid werd op zijn ziel gebonden en het werd hem een bange vraag of er voor hem, die de Heere de rug had toegekeerd en zijn leven tot dusverre in de wereld en haar begeerlijkheden had doorgebracht, nog een weg van ontkomiag van het rechtvaardig oordeel Gods was. De Heere liet het bij die overtuigingen echter niet. Hij deed hem er ook iets van ervaren, dat er genade is voor de grootste der zondaren. Beza zelf schreef hierover, dat de Heere na ondragelijke smarten aan lichaam en ziel, Zich over Zijn vluchtende knecht ontfermde en hem troostte, zodat hij niet meer aan Zijn vergevende genade twijfelde. Onder duizend tranen walgde hij van zichzelf en bad hij de Heere om vergeving. Ook vernieuwde hij zijn gelofte om zich openlijk bij Gods ware kerk en dienst te voegen. Kortom, Beza mocht zich geheel en al aan de Heere overgeven! En zodra hij weer geheel hersteld was, verbrak hij alle banden, welke hem tot nu toe gebonden hadden. Hij pakte zijn bezittingen bijeen en verliet, zoals hij in zijn brief aan Wolmar schreef, vaderland, ouders en vrienden om Christus te volgen. Zijn liefste bezigheid was nu om met zijn vrouw Gods Woord te lezen, te onderzoeken en te bespreken. Hoe geheel anders werd nu dat Woord voor hem dan voorheen. Vroeger had hij ook wel in de Bijbel gelezen en daarin wapenen gevonden tegen de leer en de priesters der kerk van Rome, maar nu kreeg hij de waarheid in een heel ander licht te bezien. Zij werd hem dierbaar en heiligde zijn hart en leven. Ook werd de belofte, door hem weleer aan Wolmar gedaan, om prediker van het zuivere Evangelie te worden, hem op het hart gebonden met het gevolg, dat hij besloot die belofte na te komen en daartoe zich naar Geneve te begeven. De 23e October 1548, dus op 29-jarige leeftijd, kwam Beza met zijn vrouw te Geneve aan, de plaats, waarheen destijds zo velen, die om des geloofs wil Frankrijk moesten verlaten, de wijk namen.

OOM KOOS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken