Bekijk het origineel

Hemelvaart

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hemelvaart

5 minuten leestijd

I.

Heft uw hoofden op, gij poorten! ja, lieft op, gij eeutoige deuren, opdat de Koning der ere inga.

Psalm. 24 ; 9

Weder mogen wij gedenken het ontzag- •eï]k feit, dat de Heere Jezus is ten leinel opgevaren. Hij, Die Let geen roof ; eacht heeft Gode de Vader evengelijk e zijn, heeft onze menselijke natuur .angenomen en is, nadat Hij de reinigaking der zonden Zijns volks heeft te- 'eeggebracht, naar ziel en lichaam voor Ie ogen Zijner jongeren van de Olijflerg ten hemel opgevaren. Ziedaar het- ; een wij thans weder gedenken mogen: Ie hemelvaart van Christus, waardoor Ie gesloten hemelen zijn geopend voor les Vaders uitverkorenen, voor de ge- ; ochten met het bloed des Lams.

ij, Die ten hemel opvoer, is dus waar- .chtig God èn waarachtig en rechtvaarlij, mens. Dat de Heere Jezus dvze oeijde naturen in de eenheid Zijns Persoons [verenigd had, lijdt geen twijfel. Gods 'oord heeft ons dit ontzaglijk mysterie [ten volle geopenbaard. God de Vader heeft het van de hemel uitgeroepen, zeggendei „Deze is Mijn geliefde Zoon"; de Heere Jezus heeft het in Zijn omwandeling op aarde bij herhaling en onder ede onomwonden betuigd, en God de Heilige Geest heeft zowel in de boeken des Ouden als des Nieuwen Testaments het bij herhaling doen beschrijven, dat Deze is de waarachtige Gk> d en liet eeuwige Leven.

Wij hebben in deze het waarachtig getuigenis der drie Goddelijke Personen. Wie de Godheid van Christus loochent, stelt èn de Vader, èn de Zoon, èn de Heilige Geest tot leugenaar. Groter gruwel is niet denkbaar. De zaligheid is ook in geen ander dan in Hem, Die waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is. De verlossing van verloren zondaren is zó groot, dat alle schepsel in iieme] en op aarde daartoe geheel onmachtig is. Die verlossing is Gods werk. Alleen de eeuwige God vermocht een eeuwige gerechtigheid aan te brengen tot wegneming van de eeuwige straf der zonde. Welnu, Gods eigen, enig en natuurlijke Zoon heeft die gerechtigheid aangebracht. Op grond Zijner voldoenmg is Hij opgewekt uit de dood en voer Hij, nadat Hij nog veertig dagen lang "•et Zijn jongeren op aarde had vertoefd, *«n hemel op. God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, Hij, Gods Zoon, is opgevaren en verheerlijkt met de heerlijkheid, Die Hij ™d eer de wereld was.

Die verheerhjking gold Hem als Middelaar en representerend Hoofd Zijner uitverkorenen. Zij was het inbrengen Zijner menselijke natuur in de hemel. Naar Zijn Godheid kon Hij niet verminderd, noch "• de hemel ooit verbannen worden.

Maar naar Zijn mensehjke natuur zijn de hemelen Hem gesloten geweest. Vooral aan het kruishout is ons daarvan getuigenis gegeven. Drie uren lang op het midden van de dag verduisterde de zon. Die zonsverduistering was geen gewoon natuurversdhijnsel. Integendeel, zij ging tegen de loop der natuirr in. Zij was uitdrukking van de heilige toorn des Vaders, die op Christus nederdaalde. De hemelen werden Hem gesloten. Uit de onpeilbaar bange nood, waarin Hij droeg de angsten der hel, die Zijn volk zich met al Adams nakomelingen onderworpen had, riep Hij uit: „Mijn God! Mijn God! waarom hebt Gij Mij verlaten? "

In die diepe vernedering is Christus geweest om de schuld Zijns volks. Daarin heeft HUj volkomen volbracht. Hij heeft de toorn Gods doordragen en voor de Zijnen eeuwig weggenomen. Hij heeft het leven in onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Van de dood kon Hij niet gehouden worden. De hemelen zijn Hem geopend. Onze ziel en ons lichaam brengt de Heere ten hemel in. God vaart op met gejuich; de Heere met geklank der bazuin. Gods recht ontsluit de hemelen. Des Vaders welbehagen zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. De duivelen vlieden, en de hemellingen begroeten de eeuwige Ko­ ning van Sion met gejuich, om Hem eer en heerlijkheid en aanbidding te geven tot in alle eeuwigheid.

Wie zal het wonder van de hemelvaart van Christus ooit beschrijven? Onze woorden zijn te arm om uitdrukking te geven zelfs aan het weinige, dat vsdj door het geloof er van mogen verstaan. Eenmaal zullen al Gods gunstgenoten de kroon voor hun veiheerhjkte Immanuël nedei-werpen, voor Hem, Die tot de dood is vernederd en daarna met eer en heerlijkheid is gekroond. Dat zal eens het eeuwige heil zijn van Gods volk. Maar nu blijkt dan toch wel klaar van welk een grote betekenis de hemelvaart van Cliristus is en hoe noodzakelijk het is dat feit naar de Schriften te kennen. De Heere is waarHjk, zichtbaar en plaatselijk opgevaren.

Waarlijk voer hij op. Zijn hemelvaart was geheel iets anders dan dat weleer de engelen, die in menselijke gestalte hun hemelopdracht hadden vervuld, ontkwamen aan het oog der mensen. Die engelen hadden geen ware menselijke natuur; zij hadden niet ziel en lichaam; zü waren niet geboren uit de mensen. \''aar Christus was de Geborene uit het geslacht JÖavids; vlees en bloed van Maria. Hij voer waarlijk ten hemel op. En zichtbaar. Zijn jongeren hebben Hem nagestaard zo lang zij konden, tot een woBc Hem wegnam voor hun ogen. Hij is opgevaren terwijl zij het zagen, zegt de Schrift. Ja, dat is de betekenis van deze hemelvaart, dat de Heere Jezus plaatselijk opvoer van de ene plaats, zijnde de Olijfberg, naar de andere plaats, namelijk naar de derde hemel, welke is de troon Gods, het huis des Vaders, waarvan de Heere zeide: aldaar zijn vele woningen; ziet. Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Wijlen Ds. G. H. Kersten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

Hemelvaart

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken