Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

4 minuten leestijd

Het buitenlands nieuws, dat van algemeen belang is, is deze keer al bijzonder schaars. Het belangrijkste is wél het bezoek van de bondskanselier van West- Duitsland, Dr. Adenauer, aan de Amerikaanse regering en wat daarbij besproken en ibepaald is.

In het communiqué, dat president Eisenhower en Dr. Adenauer gezamenlijk hebben ondertekend, is verklaard, dat de oplossing van het vraagstuk van de Duitse hereniging moet voorafgaan aan een alomvattende ontwapeningsovereenkomst met de Sovjet-Unie.

In het onderhoud heeft Dr. Adenauer tegenover president Eisenhower ver­ klaard, dat het sluiten van een eerste inleidende overeenkomst met de Sovjetunie over ontwapening een geschikt tijdstip kan zijn voor een conferentie van de ministers van buitenlandse zaken van de vier grote mogendheden over de Duitse hereniging.

President Eisenhower verklaarde zijnerzijds, dat de Amerikaanse regering over deze aangelegenheid met die van Groot- Brittannië en Frankrijk van gedachten zal wisselen, dat de door haar te nemen maatregelen betreffende Europa niet genomen zullen worden als de regeringen, welke bij het Noord-Atlantisch pact zijn aangesloten, er geen instemming mede betuigen en indien zij schadelijk voor A vereniging van Duitsland zijn; waarain hij toevoegde, dat de Amerikaanse leoering het voornemen heeft, zo lang West Europa bedreigd wordt, haar troeperi daarin te handhaven, en dat de vijftien landen van het Noord-Atlantische pact met de modernste verdedigingsbevvanening moeten worden toegerust.

De verklaring van president Eisenhower is stelhg een grote steun in de rug vo™- Dr. Adenauer bij de aanstaande verkiezingen voor de bondsdag in West-Duitsland. Daarvan wordt in de diplomatise kringen gezegd, dat Dr. Adenauer een grote diplomatieke overwinning heeft gehaald door de toezegging van de Amerikaanse regering verkregen te Lebben, dat de hereniging van Duitsland vooraf moet gaan aan een algemene oatwapeningsovereenkomst tussen het Westen en het Oosten.

Ook heeft de ovatie, welke Dr. Adenauer door de leden van het congres spontaan gebracht werd, toen hij zijn vergaderaaal binnentrad, zijn positie in West-Duitsland stellig goed gedaan.

In de vergaderzaal zeïde Dr. Adenauer; Wij wensen met zeventien milhoen Duitsers — mensen, die even Duits- en vrijheidslievend zijn als wij — herenigd te worden; doch niemand denkt er in West- Duitsland aan gebruik te maken van geweld of oorlog, ook niet als het gaat om de hereniging van Duitsland, die de Duitsers zo vurig begeren.

Niets wijst er echter op, dat de Russische regering haar positie, welke zij in Oost-Duitsland inneemt, van plan is op te geven. Op de hereniging van Duitsland zal wel een heel zware wijs gaan. Zien wij hoe de Russische regering in Hongarije optreedt en hoe zij daar middelen beraamt om haar macht er blijvend te vestigen, dan bestaat er al bitter weinig kans op, dat zij zich ooit vrijwillig uit Oost-Duitsland zal terugtrekken, en ook, dat de pogingen om tot ontwapening te geraken, zullen slagen als daaraan een hereniging van Duitsland zal moeten voorafgaan of verbonden m\ worden.

Wat het nieuwe Amerikaanse ontwapeningsplan betreft, dit ontmoet in Frankrijk een zeer heftig verzet. Tal van Fnnsen 'gaan allerminst accoord met hel onderdeel van het plan, waarin het bezit van atoomwapens wordt beperkt tot de landen, die reeds atoomwapens bezitten, namelijk Amerika, Rusland en Engeland. Zij zijn van oordeel, dat Frankrijk g ondergeschikte positie mag innemen en dat Frankrijk het recht om zelf atoomwapens te kunnen fabriceren vi'amieer het dit wil, niet mag worden ontnomffl, en dat het Franse parlement nimmer een verdrag zal goedkeuren, waarin Frankrijk in feite buiten de kring van de grote, leidende mogendheden zal worden gesloten.

In het kort nog het navolgende. De regeringscrisis duurt in Frankrijk MJ voort. De eerst aangewezen formateni Pleven is niet geslaagd in zijn poging M een kabinet samen te stellen, en ooi heeft vervolgens de leider van de omhankelijken, Pinay, een weigerend antwoord aan president Coty gegeven op as vraag of hij zich als candidaat voor W minister-presidentschap wüde steS^ Op het ogenblik is Pfimlin, een roomskatholiek, door de president aangezodil om een kabinet te formeren. Overeenkomstig het oordeel van de jaarvergadering van zijn partij wil hij een kabine' samenstellen op zo breed mogelijke »' sis, waarin in elk geval ook de social''' ten zitting zullen hebben. Men acht teai de geschiktste persoon om in het sociaaieconomisch conflict tussen de socialisfe" en de onafhankelijken als foemiddek'' op te treden Of hij als bemiddelaar öi slagen, dient afgewacht te worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 1957

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken