Bekijk het origineel

Het Pinksterwonder

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Pinksterwonder

6 minuten leestijd

IV.

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En daar geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde liet gehele huis, daar zij zaten. En van lien werden gezien verdeelde tongen, als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij loerden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest him gaf uit te spreken. Handelingen 2 : 1—4

Tenslotte bepalen wij onze aandacht bij het Pinksterwonder, zoals dit ds de vervulling van de harten der uitverkorenen. De al-vervuUende bediening des Heiligen Geestes in de harten van Zijn volk wordt kenbaar in de tekenen, waaronder de Geest wordt uitgestort. Die tekenen zijn tweeërlei, namelijk het teken van een geweldige gedreven wind en dat van verdeeWe tongen als van vuur. Deze •beide tekenen 'leren ons de aard van het werk des 'Heiligen Geestes, de harten verwinnend en louterend van de zonde. Ten eerste dan 'het teken van de geweldige gedreven vsrind.

„Daar gesöhiedde — zo meldt onze tekst - haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis daar zij zaten".

Op de Pinksterdag dus geen donder en bliksem ais op Sinaï; geen zonsverduistering als toen Christus aan 'het kruis hing, noch een aardbeving, gelijk geschiedde in de morgen Zijner opstanding. De Heilige Geest 'kwam neder en daar gesohiedde haastelijk uit de hemel een geluid, als van een geweldige gedreven wind. Drukt die geweldige wind in zijn drijven niet, nevens de vrijmaclitige, de onwederstandelij'ke werking des Heiligen Geestes uit?

Christus Zelf heeft tot Nicodemus gezegd: „De wind blaast waarhenen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar weet niet vanwaar hij komt en waar hij henengaat; alzo is een iegelijk, die uit de Geest geboren is". 'In dat woord leerde de Heere Jezus de souvereine werking van de Heilige Geest. Hij ziet niet aan wat voor ogen is, maar wederbaart hen, die van de Vader zijn gekend en met het Woed des Zoons zijn gekocht. En dn die vrijmaohtige 'werking is de Heilige Geest onwederstandelijk gelijk een geweldige gedreven wind. Wie zal zulk een wind Iceren? Ik 'heb in Amerika de verwoestingen gezien, door de wind aangeridht. Huizsn waren in de lucht geslingerd en versplinterd; bomen waren ontworteld en mijlen ver weggevoerd en weder neergesmakt. In één woord, de vidnd is niet te keren. En zulk een gedreven wind is zo onnoemelijk snel. 'Er is geen verbergen voor en geen ontlkomen aan. En zie, m de wind nu is de openbaring van de werking des Heiligen Geestes. De Geest werkt onwederstandelij'k in de harten der uitverkorenen. Hij velt de zondaar neder; Hij ontwortelt hem; Hij rukt hem uit zijn doodstaat en zondeleven; Hij 'trekt hem uit satans klauw en uit de tegenwoordige boze wereld. 'Met welke 'geweldige banden de uitverkoren dode zondaar ook gebonden is, de Heilige Geest werkt onwederstandelijk. Manasse moet dan kennen, dat de Heere God is; de moordenaar aan het kruis om genade bidden; Saulus op de weg naar Damascus de wapenen tegen God nederleggen; Lydia buigen onder de prediking van Paulus; ja elk, die in waai'heid tot God bekeerd wordt, ervaart het, dat de Heilige Geest tot zaligheid onwederstandelijk werkt. Wij allen 'houden het in onze eigen weg tegen God vol, zo lang wij kunnen, hetzij wij uiterlijk vroom of goddeloos zijn. Zijn roepstemmen versmaden wij. Zijn Woord weerstaan wij, de indriJ< ken in de consciëntie smoren wij, en dat alles tot 'het de tijd is van Gods weilbeihagen en des Heeren pijl ons in het hart toeft en ons vallen doet aan Zijn voeten als een ellendig en verloren zondaar, die zijn Rechter om genade bidden leert. Neen, de Heilige Geest raadt niet alleen ons aan om zalig te worden, gelij'k de remonstranten leren, maar Hij werkt krachtdadig, onwederstandelijk, ons als een vuurbrand ruikkend uit het vuur. Niets en niemand kan die Geest keren. De duivel sn de wereld en de zonde moeten hun prooi loslaten. God eist Zijn eigendom op. 'De vijandschap des harten breekt. Wat de dood was, wordt die zondaar het leven; wat hem het leven was, wordt hem de dood. O wonder van genade!

En die onwederstandelijke werking kenmerkt de bediening des Heihgen Geestes steeds in al Zijn arbeid in het vOlk Gods. Hij stoot van, alle rustplaatsen af en ontdekt met grote kracht, opdat het 'dolend volk tot Christus komen zal, om in Hem alleen gezaligd te worden. Die Geest begeerde de 'bruid tosn zij uitriep: „Trek mij en wij zuïïen U nalopen". Dat trelkken is niet te wederstaan en daardoor alleen zaligmakend en foehoudend. Want gewis, Gods volk zou van de Heere na al de ontvangen weldaden nog afwijken en ten verderve keren, indien niet de Geest hen met onwederstandelijke kracht behieild. Door deze be­ diening zal Gods volk geleid worden op de weg des levens, waarop de dwaas niet dwalen kan. O, velen denken bij 'hun historisch licht en in de kracht van hun doop en opvoeding en belijdenis de weg ter zaligheid te kunnen bewandelen en volbrengen. 'Hoe bedrogen zullen zij uit- 'komen. Gods vdlk daarentegen is een machteloos volk, doch het wordt door de Heilige Geest geleid en zal niet dwalen. 'Hun voet zal niet wanikelen ten verderve. In deze onwederstandelijke bediening des Geestes ligt dan ook de volharding der heihgen. De Heere 'heeft het Zelf beloofd in Ezech. 36 : 27, zeggende: „En rk zal Mijn Geest geven in het binnenste van u, en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn reöhten zult ibewaren en doen". Omdat God het maken zal, daarom zal Zijn volk in Zijn inzettingen wandelen en Zijn rechten doen tot het einde toe, zo vast als Zijn verbond is. Al dolen zij soms als een schaap in 'het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren, de krachtdadige bediening des Heiligen Geestes zal hen voor afval bewaren. Hoe onuitspre- •kelijk .groot is deze werking van de Heilige Geest, volk van God. Hij 'brengt niet alleen tot de za'ligheid, doch bewaart de Zijnen oök op de weg des levens tot het einde toe.

Daarenboven wordt de voor ons zo verrassende werking van de Heilige Geest in onze tdkst beschreven. Er geschiedde haastelijk een geluid als van een geweldige gedreven wind.

Hoe verrassend was de uitstorting des Heihgen Geestes voor de wachtende discipelen in de opperzaal! Haastig geschiedde de vervuDling van de belofte des Vaders. En hoe ongedadht, als de ziel zelfs er niet op heeft durven hopen, komt de Heihge Geest in het hart en vervult Hij met Zichzelf alle ziöleleegten. 'Het is zo menigmaal als bij Jacob te Bethel, toen hij zeide: „Gewisselij'k is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten". O, het moet 'in onze allerdroevigste en donkerste toestanden ons bemoedigen en versterken, dat de Heere komt op Zijn tijd, doch voor ons dikwerf onverwacht, verrassend en haastelijk. Zlo zal Hij ook Zijn kerk vrij maken als het Hem behaagt uit alle banden.

Wijlen Ds. G. H. Kersten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

Het Pinksterwonder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken