Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Wij beginnen dit keer met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 504

Jongeren: 1. Een tekst uit het boek Jeremia bevat 44 letters. Zoek deze tekst uit de volgende gegevens: 13 37 12 19 7 is het land dat Jakob en zijn zonen in Egypte toegevs^ezen kregen. Gelijk een 17 1 9 25 sohreeuw^t naar de waterstromen. En zijn 29 10 32 22 van koper (Daniël). 16 21 en 41 30 zijn muzieknoten. 14 26 44 27 31 27 was de naam van Hanna's echtgenoot. Jezus Christus is 11 20 15 38 42 18 39 34 en heden Dezelfde. 23 5 28 35 4 25 is een paard. 40 6 24 2 is een dier; de profeet Jeremia klaagde: Hij is mij een loerende 40 6 24 2. Dezen wel een 36 33 43 8 des doods ten dode (2 Cor.). 3 moet geraden worden. 2. Noem de naam van: a. een richter over Israël, die een Gileadiet was. b. een tot God bekeerde slaaf, voor wie Paulus het middel was geweest. c. Hamans huisvrouw. d. de zoon van koning Amazia. e. de koning van Gerar ten tijde van Abraham. Welke naam vormen de eerste letters van de bovenbedoelde namen? 3. Zoek uit eUc der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Jesaja 49. a. Blijft in Mij en Ik in u. b. Zou Hij, Die de heidenen tuchtigt, niet straffen? c. Wie zal ons het goede doen zien? d. Die zich aangordt, beroeme zich niet. e. De ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen. f. Want Zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. g. Vergeet de hoop Uwer ellendigen niet. h. Ik zal niet verschonen, noch sparen, noch Mij ontfermen.

Ouderen: 1. Een tekst uit Deuteronomium bestaat uit 72 letters. Zoek deze tekst uit de volgende gegevens: 46 57 6 53 10 is de naam van een wetgeleerde, welke door Paulus aan Titus werd aanbevolen. 1 22 29 44 15 is de naam van een welriekende, kostbare stof. 9 36 2 43 is ook een welriekende stof, welke eveneens door Nicodémus werd gebracht voor de begrafenis van de Heere Jezus. 8 56 66 16 49 60 62 is een weLriekende stof, welke mede als geschenk diende bij de geboorte des Heeren. 47 3 18 64 is een metaal, dat in de Bijbel vele malen genoemd wordt. Ik geef u het 21 35 20 30 69 des levens om niet. 'Boter en 38 32 61 42 65 zal hij eten. 70 25 13 28 is de naam van Jakobs dochter. Hij houdt de wees en de 52 4 34 7 67 71 staande. De 59 68 17 63 72 zullen boren de stem des Zoons Gods. 27 4 11 33 heeft het huis van koning Achab uitgeroeid. 31 39 14 is verrotting der beenderen. De mens zal tot 54 41 12 45 wederkeren. De 24 50 23 51 is een onbedwingelijk kwaad. Stadhouder Felix wilde de Joden 26 7 55 40 58 bewijzen. 5 60 37 is een sein, waarmede om hulp gevraagd wordt (afkorting). 19 48 betekent: naam onbekend (afkorting).

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Job tussen het tiende en dertiende hoofdstuk. a. De Heere regeert. Hij is hoog verheven. b. Er is een God, Die verborgenheden openbaart. c. De kleine en de grote is daar. d. De Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. e. Uit genade zijt gij zalig geworden. f. De vrouw, die Gij mij gegeven hebt. g. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. 3. Maak uit

SINOJORZAMAMAEEM

drie namen uit het Oude Testament van personen, die door banden des bloeds nauw met elkaar verwant waren. De oplossingen dezer raadsels mogen ingezonden worden. Adres: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Nu volgt nog een gedeelte van het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

XVI.

Dat de prins van Condé, broeder van koning Antono van Navarra, inderdaad zou omgebracht zijn indien de jonge koning Frans II niet overwachts door God uit het leven was weggerukt, is door Beza zelf medegedeeld in een brief van 22 Januari 1581 aan de Zwitserse theoloog BuUinger, de opvolger van Zwingli. Beza schreef in die brief als volgt:

„Toen ik uit Frankrijk (te Geneve) teruggekeerd eEtdoor de zonderlinge weldaad Gods aan mijn ware vaderland teruggegeven was, heb ik u zeer uitvoerig over mijn gehele reis en over de toestand der Franse kerken geschreven. Ik twijfel niet of mijn brieven zijn u ter hand gesteld. Zie, toen bijna alle zaken waarlijk wanhopig stonden, heeft onze God plotseling metterdaad getoond, hoezeer wij Hem ter harte gingen, daar Hij Frans niet minder op wonderlijke wijze dan Hendrik en, naar ik meen, nog meer op de geschikte tijd heeft weggenomen. Want zo hij zes dagen langer geleefd had, dan ware het met alle dingen gedaan geweest, en zó gedaan, dat er geen hoop op herstel overgebleven ware. De vergadering der Staten was toch op de 10e December vastgesteld, op welke dag zonder enig nader onderzoek de prins van Condé, de broeder van de koning van Navarra, zou zijn onthoofd. De koning, zijn broeder, zou naar het slot te Loches, en de connétable (opperbevelhebber) naar de toren te Bourges ter eeuwige gevangenschap zijn weggevoerd en daarna zouden de Staten bijeengeroepen zijn om deel te nemen aan de laatste begrafenis der Franse vrijheid. De kardinaal (de Guise) toch zou verschenen zijn, ongenodigd, in naam van allen, die, terwijl allen zwijgen zouden, en het grootste deel als verslagen zou zijn, al deze dingen aan de koning zou betuigen, namelijk: dat allen het goedkeurden, dat allen hem dankbaar waren, dat allen tot alle gehoorzaamheid bereid waren, zo hij (de koning) die ketters maar door de grootste slachting vernietigde. Er waren immers airede door het gehele rijk troepen verspreid, en tot aanvoerders waren dezulken gekozen, van wie het zeker was, dat zij geen wreedheid zouden nalaten, zodra het bevolen was. Ja, de ijverigsten onder deze slachters hebben, zonder die dag des doods af te wachten, allerhande wreedheid in Delphinat en in Narbonne uitgeoefend.

Toen derhalve geen menselijke hulp meer overbleef, en talrijke stervelingen van elke leeftijd en stand het zwaard airede aan de hals voelden, zie, toen is de Heere-, onze God, ontwaakt en Hij heeft deze jammerlijke knaap (koning Frans II was 17 jaar oud toen hij stierf) door een even akelige als onverwachte dood weggenomen (wegens een inwendige etteruitstorting van een oorgezwel). Aan de dode heeft men geen ere bewezen, zoals aan 'n koning toekomt; zelfs zij niet, die hem bij zijn leven zo aan zich onderworpen hadden gehouden; slechts weinige ruiters zijn uitgekozen, die zijn lijk, zonder enige pracht, naar St. Denis gevoerd en in het graf van zijn vader geworpen hebben, zodat het volk algemeen zegt: de vijand der Lutheranen is op Lutherse wijze begraven".

Tot zover een gedeelte uit de brief van Beza aan Bullinger. Het werpt een helder licht op de destijds in Frankrijk bestaande toestanden, met name op de vreselijke tyrannic, welke de kardinaal de Guise en zijn broeder ten aanzien van de protestanten, 'die in Frankrijk Hugenoten werden genoemd, uitoefenden. Koning Frans II werd opgevolgd door zijn broer, de tweede zoon van koning Hendrik II en de beruchte Catharina de Medici. Deze broer trad op als Karel IX. Hij was echter nog maar amper tien jaar, zodat er een regent moest optreden om het bestuur voor hem waar te nemen. Rechtens kwam het regentschap toe aan de prins van Condé, die inmiddels uit de gevangenis ontslagen was, maar 's konings moeder drong De Condé terzijde om zelf de teugels van het bewind in handen te nemen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken