Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Voordat wij de nieuwe raadsels gaan geven, zullen wij eerst de oplossingen bekend maken van de raadsels der opgaven 497 tot en met 500. Oplossingen 497-500

Opgave 497

Jongeren: 1. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen. 2. Dat was de offerande van Pagiël, de zoon van Ochzan (Niraieri 7 : 77). (Ofir, wolf, Achan, Gaza, avond, ver, Peninna, das, eed, do, te). 3. Sanballat. {Samaria, Abel, Nicodémus, Benjamin, Abner, Linus, Laban, Ahinoam, Theudas). Ouderen: 1. Hor, Nebo, Basan. 2. Het zal noch dag noch nacht zijn en het zal geschieden ten tijde des avonds, dat het lioht zal wezen. (Laodicea, Hosanna, Hosea, Vasti, lente, 2 x ddt, wezen, hijgen, Achas, 2 X ezel, Necho, cent, t.z.t., zand). 3. En de bergen zijn niet gevonden (Openb. 16 : 20).

Opgave 498

Jongeren: 1. En hij nam verder de hoogten en de bossen uit Juda weg. (Benjamin, ure, wagen, ijver, tongen, hout, schoenen, eed, 3 x d, H. S.). 2. Basan (Benhadad, Achab, Sadrach, Abia, Naaman). 3. Neig Uw oor tot mijn geschrei (Jer. 14 : 12). Ouderen: 1. Want aUe vlees is als gras (1 Petr. 1 : 24). 2. Absalom - \- Baal. 3. Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt. (Orpa, twee, twisten, euvel. Gilgal, witte, Hoséa, Dina, Doëg, Eden, den, ton).

Opgave 499

Jongeren: 1. Lodebar. (Loïs, Othniël, Dorkas, Elimelech, Bethuël, Asaf, Rafidim). 2. Door Mij regeren de koningen (Spr. 8 : 15). 3. Een waarachtig getuige zal niet liegen (Spr. 14 : 5). (Gehazi, gewin, Elfliu, cent, Elia, traan, tegen, g). Ouderen: 1. De ziel die zondigt, die zal sterven, de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders (Ezech. 18 : 20). (Ezechiël, zeearend, zilverling, zevengestemte. Dinsdag, Donderdag, Hoséa, zoet, do, düle, 2 x di, t). 2. Athalia en Micha. 3. Nu dan kinderen hoort naar Mij (Spr. 8 : 32).

Opgave 500

Jongeren: 1. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen. (Michal, Ketura, ijzer, bezorgd, venijn, gave, Z.H., mijl, oom, hin, Nahas, n). 6

2. Manasse. (Midianieten, Amorieten, Ninevieten, Amelekieten, Samaritanen, Sidoniërs, Elamieten). 3. Op Uw woord heb ik gehoopt. Ouderen: 1. Pinehas en Ananias. 2. Want de gedaante dezer wereld gaat voorbij. 3. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. (Dagon, fijne, ootmoed, Beor, Gedalia, ijzel, ijzer, linnen, Maria, gal. On, rol, n). Thans volgen de raadsels van

OPGAVE 505

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit Mattheüs 19 bestaat uit zeven en veertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegeven: 23 5 37 12 33 was de naam van Jakobs oudste zoon. 27 43 14 28 is het land, waar de schepen van Salomo goud gingen halen. 7 13 18 1 was de naam van een profeet, die een regenloze tijd aankondigde, welke 3% jaar duurde. De eeuwige God zij u een 45 26 4 32 15 47 (Deut.). Uw gebod is zeer 20 36 6. De bezoldiging der zonde is de 17 41 22 44. Hoort de 40 21 38 29 42 en wie ze besteld heeft. Ga uit in de wegen en 25 46 11 34 30 10; en dwing ze in te komen. En hij zeide: 35 9 33 39 7 28 24 mudden tarwe (Lukas). Wij konden niet binnenkomen, de deur was dicht en op 3 2 26 9. Nimrod stond bekend als een geweldig 8 1 31 30 23. 16 moet geraden worden. 2. Noem de naam van: a. de grootvader van Maria's man. b. de vader van de vorige persoon. c. de vader van koning Abia. d. de vader van koning David. e. de vader van Obed. f. de zoon en opvolger van koning Abia. Welke naam vormen de eerste letters van de bovenbedoelde namen?

Ouderen: 1. Maak uit NESCHESTAHOM de namen van drie bekende personen uit het boek Genesis. Twee er van zijn vader en zoon. 2. Een tekstgedeelte uit Jesaja bestaat uit vijf en zeventig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens: De Heere Jezus gaf zijn discipelen Jakobus en Johannes de toenamen van 17 71 5 23 31 63 49 39 46. 36 6 44 34 16 is de naam van een dienstmaagd, die in één der brieven van Paulus tegenover de vrije gesteld wordt. 33 20 43 1 27 55 11 was een koning, wiens ogen door de vijanden uitgestoken werden. 35 19 57 was iemand, die zijn rechtvaardige ziel 'kwelde. 47 14 64 37 53 was een kleinzoon van Nahor; hij woonde in Paddan- Aram.

De ene 24 15 51 8 was gelegen tegen het noorden, tegenover Michmas (1 Sam.). De bedstede van koning Og was 54 62 61 26 30 ellen lang. Is er een hand vol 28 42 7 29 32 in het land (Ps.). 13 72 58 25 59 is de naam van een profetes ten tijde van koning Josia. 40 9 64 41 38 48 is de naam van de voedster van Rebekka. Uw 12 4 2 21 52 75 65 61 omgord hebbende met de waarheid. Zij wierpen hem een purperen 68 18 50 56 73 om. Laat toch een 74 67 66 tussen ons zijn (Genesis). 3 22 45 61 is de naam van iemand, die 85 priesters doodde. 10 70 is de afkorting van een Nederlandse provincie. 69 moet geraden worden. De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden. Tot slot nog een gedeelte van het verhaal over:

THEODORUS BEZA

XVII.

Zo trad dan Catharina de Médid als regentes van de nog zeer jeugdige Karel IX op. Dit was gebeurd met goedkeuring van de koning van Navarra, die in haar plaats zou treden als zij zou wegvallen. Catharina werd bijgestaan door een raad van regenten, waarvan de gebroeders De Guise geen deel uitmaakten, zodat hun invloed door de dood van koning Frans II wel verminderd was. Daaraan was het te danken, dat de krijgsbenden weldra ontbonden werden, wat aan de Hugenoten een grote verademing gaf, daar zij van deze krijgsbenden steeds veel te verduren hadden gehad. Op de 13e December 1560 kwamen de afgevaardigden der drie standen: geestelijkheid, adel en volk in tegenwoordigheid van de jonge koning en de raad van regenten bijeen. Nadat de kanselier een openingsrede uitgesproken had, werd de afgevaardigden der Staten gelast afzonderlijk te vergaderen. Ieder der drie genoemde standen mocht een spreker uitkiezen, die dan na enkele dagen eventuele bezwaren naar voren kon brengen. Er was even'wel tevoren reeds bepaald, dat er over de godsdienst niet gesproken mocht worden. Een maatregel, die genomen was nadat bekend was geworden, dat in verscheidene provinciën een zeer groot gedeelte der standen besloten had de zaak van de godsdienst bij de koning aanhangig te maken. Dat de kardinaal de Guise de hand had gehad in genoemde maatregel, is duidelijk. Ook bestond bij hem het voornemen om te bewerken, dat hij met alle stemmen der afgevaardigden tot gemeenschappelijke spreker voor de drie standen zou gekozen worden. De afgevaardigden van de adel en het volk verzetten zich hiertegen echter met alle macht, zodat dit plan niet doorging. De kardinaal was hierover zo verontwaardigd, dat hij zelf niet als spreker voor de geestehjkheid wilde optreden. Voor hem voerde nu een zekere Quintinus het woord, die onder meer de admiraal de Coligny aanklaagde. De spreker, die voor het volk sprak, handelde uitvoerig over de onverdragelijke heerschappij van enkelen, over de uitgeplunderde schatkist, de roverijen der edelen, de verachting van de godsdienst, over de weelde en onheilige levenswandel der geestelijken en de herstelling van de ware leer en tucht, een rede, die op aUe aanwezigen een diepe indruk maakte. Daar er over de godsdienst op deze

vergadering niet gesproken mocht woji den, was het plan van de kerken d Hugenoten om elk twee afgevaardijit te sturen, verijdeld. Zij hebben zie], echter wel gewend tot koning Anton e hem op zijn plicht gewezen, terwijl zii ook smeekschriften aan Catharina di Medici hebben overhandigd, waarin een drietal wensen hebben kenbaar maakt. Welke wensen dit waren ZJI D.V. in het vervolg blijken.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 augustus 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 augustus 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken