Bekijk het origineel

De bestedingsbeperking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De bestedingsbeperking

3 minuten leestijd

Naar aanleiding van de bestedingsbeperking van onze regering heeft de A.N.W.B. een enquête ingesteld bij de gemeentebestiuren en waterschappen in ons land, teneinde een inzicht te krijgen in de omvang van de gevolgen voor de verkeersveiligheid en de verdere economische en andere consequenties voor het verkeer. Een zeer groot aantal gemeenten heeft gevolg gegeven aan het verzoek van de A.N.W.B. en opgave gedaan van een aantal werken, dat in totaal de 400 werken overschrijdt, welke óf voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld, óf naar volgende begrotingsjaren zijn verschoven. Ofschoon de opgaven niet volledig zijn — de wegen van het rijkswegenplan zijn in de opgaven niet betrokken en ook » aantal gemeenten — waaronder vele m tere steden en ook verschillende provi, ciale waterstaten hebben de vragen va de A.N.W.B., bij de enquête gesteld, ni beantwoord, en ook moeten verschfljerni antwoorden nog binnenkomen — stelt J A.N.W.B. uit de ingekomen inlichtinge vast, dat het zonder meer duidelijlt i dat de gevolgen van de poBtiek van d bestedingsbeperking, speciaal bij de I» gere organen, vooral voor de verkeersvri hgheid katastrofale gevolgen dreigen t gaan aannemen. •Noodzakelijke verbeteringen of vernien wingen aan wegen en bruggen blijva achterwege; slipgevaarlijke weggedeel ten, onoverzichtelijke kruispunten a bochten — vaak soms voor enkele duizeii den guldens te corrigeren — blijven jo als zij zijn en zullen als zodanig evenj vele gevaarpunten in ons wegennet blï ven vormen.

Tevens wordt in het rapport van d A.N.W.B. nog gewezen op tal van an dere aangelegenheden betreffende k wegverkeer, welke bij het steeds toene mende verkeer op de weg gevaar ople veren voor het gebeuren van ongeluldfs en welke met geen al te grote kosten zoii den kunnen worden opgeruimd Stellig behoorde de regering zulks na te laten. Het is toch ongetwijfeld ea verkeerde poHtiek, indien verbeterini van esn aantal gevaarlijke verkeerssitui ties om bezuinigingsredenen wordt laten. Noodzakelijke verbetering van ge vaarlijke wegobjecten mag geen uil lijden. Het behoort toch tot één van eerste phchten van de overheid, om leve en goed van haar onderdanen zo v« als in haar vermogen is te bescherma Bezuiniging, welke ten koste gaat vand levens van mensen — om van de mal riële schade nog maar niet eens te spre ken — is niet te verantwoorden. Hierbij kan tevens de vraag met alle den gesteld worden, of het juist is, de overheid, wanneer zij de bestedings beperking toepast, in hoofdzaak zich bt paalt tot het uitstellen of het afsteDe van werken in de bouwnijverheid. Bene vens de wegenbouw wordt immers de utiliteitsbouw in geen geringe mal getroffen. Ook daarbij belopen, evenal bij de wegenbouw, allerlei personen teriële schade en ook hierbij is een volts belang van de eerste rang beb-okken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

De bestedingsbeperking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken