Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! De vorige maal hebben we de oplossifigen veiTneld van de raadsels der opgaven 501 tot en met 504. Thans gaan we de namen noemen van hen, die met hun oplossingen een prijs behaald hebben. In alfabetische volgorde zijn het de navolgende neven en nichten:

1. Herman van Arnhem te M. 2. Hennie van Dijk te Y. 3. Cobie Francke te A. 4. Janna Gelderblom te S. 5. Piet Jacobse te Z. 6. Rinus Scherpenzeel te L. 7. Hennie van Veldhuizen te E. 8. Koos de Witte te N.

Ieder van de hierboven genoemde namen mag een boek kiezen uit het lijstje, dat hieronder afgedrukt staat. Nadat de keus gemaakt is, moet men een briefkaart nemen met een postzegel van 7 cent er op en daarop schrijven welk boek verlangd wordt. Stuur deze briefkaart daarna aan het adres van Oom Koos, dat aldus luidt: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Hier volgt het lijstje met boeken: Voor grote jongens en meisjes: 1. Wal voorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De trouwe Zwaab. Jongens en meisjes; 1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Geen andere goden. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. - 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: 1. Lieske. 2. Anneke meit vacantie. Wij gaan nu over tot de nieuwe raadsels van

OPGAVE 510

Jongeren: 1. In het boek Exodus komt een tekstgedeelte voor bestaande uit drie-enveertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens: 14 18 23 38 3 was de eerste zoon van Amram en Jochebed. 41 1 36 40 42 is de naam van een Filistijnse stad waar koning Abimelech woonde. 17 30 50 37 7 was een koning naar Gods hart. 11 29 12 22 was de stad, waar de Heere Jezus de zoon van een weduwe uit de dood opwekte. 27 24 6 is een onaangename gewaarwording van het gevoel. 39 33 16 21 was de zuster van Ruben. Deze twee zijn levend geworpen in de 19 5 13 28 des vuurs, die met sulfer brandt (Openbaring). Zo ik op de 10 8 42 4 32 van mijn bed klimme (Psalmen). 31 9 43 is een vat. 25 15 35 26 34 zijn de verbindingen tussen stukken aan elkaar genaaid goed. 2. Noem de naam van: a. Jozefs grootvader van vaders zijde. b. een man Gods, die een raadsel opgaf en aan de goede oplossing een prijs verbond. o. een vrouw, die zioh erg druk maakte met veel dienens. d. een stad der Filistijnen, welker straiten spreekwoordelijk geworden zijn. e. een gehucht nabij Jeruzalem, dat wereldbekendheid verkreeg door de opstanding des Heeren. f. de plaats waar Mefiboseth woonde. Welke naam vormen de beginletters van de bovengevraagde namen? 3. Door verplaatsing der letters van ACOLEDIA, kan men de naam verkrijgen van een bekende plaats in Klein-Azië uit het Nieuwe Testament. Welke plaats wordt bedoeld? Ouderen: 1. Welke twee namen uit het Oude Testament kan men verkrijgen uit LAMOBOSOMALSA? 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de eerste zendbrief van Johannes vóór het vijfde hoofdstuk. a. Ka'in en Abel hebben beiden geofferd, doch Abels offer werd door de Heere aangezien. b. Welgelukzalig is de mens, die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. c. Want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. d. Men week niet van des konings geboden. e. Hij bewaart de zielen Zijner gunstgenoten. 3. Door verplaatsing der letters van van HALIFOTEC kan men de naam verkrijgen van een persoon uit het Oude Testament. Welke persoon is dit? De oplossingen van deze raadsels mogen nog niet ingezonden worden. Nu volgt nog een gedeelte van het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

Zoals wij de vorige keer verhaald hebbén, sprak de jonge koning Karel IX de aanwezigen in de grote eetzaal van het klooster te Poisy eerst onder diepe stilte toe, waarna hij de kanselier verzocht het doel der bijeenkomst meer in bijzonderheden uiteen te zetten. Nadat hierop de kardinaal van Toumon als voorzitter der vergadering geantwoord had, kregen de vertegenwo.ordigere der protestantse kerken in Frankrijk toegang tot de vergadering. Hun werd echter geen zitplaats aangeboden, doch een plaats achter het hekwerk, waarop zij konden leunen. Hierna werd aan Beza het woord verleend. Deze begon met de koning, te verzoeken om eerst de naam des Heeren te mogen aanroepen om Zijn zegen over deze samenkomst af te smeken, hetgeen hem werd toegestaan. In dit gebed, dat door hem met het allervolmaakste gebed, het , , Onze Vader, Die in de hemelen zijt" besloten werd, deed Beza belijdenis van zonden en smeekte hij om de vergeving en vrijmaking daarvan, om daarna te vragen om verlichting van het verstand, om wijsheid en al wat nodig was om te kunnen voortbrengen wat zou kunnen strekken tot eer en roem van Gods heilige Naam.

Nadat Beza zich na het beëindiren van o het gebed had opgericht, sprak hij de hoge vergadering als volgt toe: , , Sire, voor een getrouw en toegenegen onderdaan is het een ure van groot gewicht, wanneer hij het aangezicht van zijn vorst mag zien, daar deze toch als het ware de zichtbare majesteit Gods voorstelt, zo wordt hij ten zeerste bewogen ten einde te letten op de plicht der gehoorzaamheid en onderdanigheid, welke hij verschuldigd is. Want voor ons mensen is hetgeen wij met het oog zien van grotere invloed dan hetgeen wij alleen door blote verstandelijke waarneming beschouwen. En zo het hem ten deel valt niet alleen zijn vorst te zien, maar ook door hem gezien, ja wat meer is, ook gehoord, ja ook goedgunstig ontvangen te worden, dan heeft hij waarlijk zeer grote voldoening en stof tot ongewone tevredenheid verkregen. Het heeft, Sire, aan God naar Zijn verborgen oordelen behaagd, dat een gedeelte van uw zeer nederige en gehoorzame onderdanen tot hun grote smart reeds geruime tijd van deze voorrechten is verstoken geweest, totdat Hij thans in betoning van Zijn oneindige barmhartigheid, gehoor gevende aan ons aanhoudend wenen en zuchten, ons zozeer begunstigt, dat deze dag ons het voorrecht brengt, tot nu toe meer begeerd dan verv/acht, om uwe Majesteit te zien, Sire, ja wat meer is, ook door haar te worden gezien en gehoord in het aanzienlijkste gezelschap, dat ooit bijeen was. Zouden wij dan nu nog daarna enig ander goed verkrijgen, dan zou ons overig leven nog te kort zijn om onze God te danken en uwe Majesteit erkentelijk te zijn". Wij zullen het hierbij laten, om de volgende maal D.V. Beza's rede te vervolgen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken