Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

10 minuten leestijd

Er zou niet veel belangrijk nieuws uit het buitenland te bespreken vallen, indien in Indonesië geen gebeurtenissen hadden plaats gevonden, welke iemand de haren te berge kunnen doen rijzen. Wat aldaar toch gebeurd is, gaat alle perken van wellevendheid en recht te buiten. Van recht, de Indonesische regering heeft inzake de kwestie Nieuw-Guinea een geschil met de Nederlandse regering. Zij zag haar resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties niet met een meerderheid van tweederde aangenomen. Reeds lang vóór deze vergadering plaats vond en ook in de Vergadering zelf werd er door haar vertegenwoordiging getuigd, dat, indien de door haar ingediende resolutie door deze Vergadering niet werd aangenomen, haar regering sancties zou uitvoeren tegen Nederland. Al de landen, die in de Vergadering tegen de resolutie stemden, bleven buiten schot. Zij toch waren in de eerste plaats de oorzaak, dat de resolutie niet aanvaard werd. Ook Nederland zelf werd door de sancties, weBce thans door de Indonesische regering getroffen zijn, niet direkt in de eerste plaats getroffen, maar de in Indonesië verblijvende Nederlanders. Onder hen zullen er stellig wel geweest zijn, die voorstanders van de soevereiniteitsoverdracht van Indië aan Indonesië waren, en zeer wel mogelijk ook nog wel, die er voor waren, dat de soevereiniteit over Nieuw- Guinea aan Indonesië werd overgedragen. Doe hoe dit wat betreft hun gezindheid ook moge zijn, zij waren er stellig niet aansprakelijk voor te stellen, dat de Nederlandse regering zich tegen het verlangen en de eis'van de Indonesische regering inzake Nieuw-Guinea met alle beslistheid verzet heeft. De in Indonesië wonende Nederlanders, die feitelijk buiten heel de Nieuw-Guinese kwestie staan, zijn door de acties, welke met deze sancties gepaard gaan, wel in het bijzonder zwaar getroffen, vooral in Oost-Java. Zij mogen aldaar niet in restaurants, bioscopen en openbare vervoermiddelen komen. In Djember werd hun zelfs de bediening in winkels en bakkerijen geweigerd. Zij 'krijgen daar ook slechts beperkt stroom in hun woningen en worden van de watervoorziening afgesneden. Volgens later ontvangen berichten moeten deze maatregelen in Oost-Java iets verzacht zijn, hetgeen zich laat verklaren door de maatregelen, welke op een later tijdstip door de Indonesische regering zijn genomen.

Be Indonesische minister van Justitie, Maengkom, heeft namelijk gezegd, dat alle (ongeveer 50.000) Nederlanders uit Indonesië zullen worden uitgewezen. De minister zeide daaromtrent, dat de uit­ wijzing van de Nederlanders in drie fazen zal plaats vinden. A. Hij heeft gelast, dat alle werkloze Nederlanders Indonesië zullen moeten verlaten. Deze order is donderdag 5 december in werking getreden. Zij is ook van toepassing op Nederlanders, die door Indonesiërs kunnen worden vervangen. B. In de tweede faze moeten de Nederlandse middenstanders uit Indonesië vertrekken. C. In de derde faze zullen andere groepen van de Nederlandse gemeenschap in Indonesië worden uitgewezen.

Maengkom noemde het besluit tot uitzetting van de werkloze Nederlanders in overeenstemming met de strijd voor de bevrijding van Nieuw-Guinea. Het hoofdkantoor van de Indonesische immigratiedienst maakte bekend, dat ihet eerst de Nederlanders, die financiële steun ontvangen van de Nederlandse regering, Indonesië moeten verlaten. Hun aantal wordt in Nederlandse kringen geschat op 9.000. Tot de Nederlanders, die onmiddellijJc uit Indonesië moeten vertrekken, zou ook behoren het personeel van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, voor zover het niet contractueel verbonden is aan de C.I.A., de Indonesische luchtvaartmaatschappij, welke eigendom van de Indonesische regering is.

De slagen zijn derhalve wel in de eerste plaats hard op de in Indonesië verblijvende Nederlanders neergekomen. Zo toch het besluit van de Indonesische regering wordt uitgevoerd, en daar wijzen vele tekenen op dat dit inderdaad het geval zal zijn, hebben velen hunner Indonesië te verlaten met achterlating van hun bezittingen, zonder dat er gegronde hoop bestaat, dat zij daarvoor enige schadeloosstelling zullen ontvangen. Nu spreekt het wel vanzelf, dat deze personen, tegen wie zulke barbaarse maatregelen genomen zijn, niet de enigen zijn, die getroffen worden. Allerlei Nederlandse belangen zullen er door geschaad worden. Dat was reeds het geval door de 24 uur staking bij de Nederlandse bedrijven op maandag 2 december. De arbeid werd op die dag in heel Indonesië stilgelegd. Dit zowel op het gebied van de handel, als op dat van de scheepvaart en de produktie. Alle rubber-, thee-, koffie- en suikerondernemingen op Java, de oliebedrijven op Sumatra en de Nederlandse handelsfirma's op alle grote eilanden werden er door getroffen. De K.L.M, zal voortaan in Indonesië niet meer mogen landen, geen Nederlander wordt er meer toegelaten. Alle Nederlandse consulaten rullen in Indonesië moeten sluiten.

De Indonesische minister van buitenlandse zaken. Dr. Soebandrio, verklaarde op een persconferentie te Parijs, dat zijn regering wellicht onder druk van het volk de Nederlandse eigendommen in Indonesië zou nationaliseren. Onze regering heeft een aantal maatregelen ontworpen voor het geval er geen oplossing van het geschil Nieuw-Guinea komt. Er is — aldus deze minister — een groot vraagstuk: onze verhoudingen met Nederland zijn diplomatiek abnormaal, hoewel zij op een ander terrein normaal zijn doorgegaan. Wij menen, dat wij dit niet kunnen voortzetten, omdat wij door deze verhoudingen met Nederland in 'n mentale isolatie geraiken ten aanzien van de betrekkingen met de westerse wereld als geheel. Door de aard van onze verhoudingen met Nederland zijn de andere buitenlandse relaties van Indonesië geremd. Ook in de binnenlandse verhoudingen hebben zij invloed.

Minister Soebandrio zeide, dat de Nederlands-Indonesische verhoudingen zouden kunnen gereduceerd worden tot de waarde van de betrekkingen tussen Indonesië en IJsland. Dit behoeft echter geen vijandschap te betekenen — voegde hij hieraan toe.

Hoe kan men het nu geen vijandsohan heten, als wettige bezittingen aan eea rechtmatige bezitter zonder enige schadevergoeding worden ontnomen en ge. nationaliseerd? Zio kan höt werk van eea struikrover, die iemand van zijn bezittingen berooft, ook wel als een niet vijandige daad uitgelegd worden. StelKg •zal Indonesië van de maatregelen van haar regering ook schade beiopen Zo wordt het in Indonesië zelf ook aangevoeld. Niemand minder dan Sjaffroeddin Prawiranegara, goevemeur van 4 Bank van Indonesië, heeft dit openlijl; uitgesproken, en gewaarschuwd, dat ij. donesië door een ramp bedreigd wordt wanneer toegelaten wordt, dat de flai; . rante schendingen van de grondwet blij. ven voortdtuen. De goeverneur, die te is van de Masjoemi, zeide, dat te Soerabaja drie tabakpakhuizen zijn platgebrand en dat de Nederlandse gemeenschap op Oost-Java in de sfeer \'an eea concentratiekamp leeft. De bezetting van de Nederlandse bedrijven door leden vai de Indonesische vakbonden zag de goevemeur als de voorloopster van een complete chaos in de geldomloop en een com.plete stagnering van de in- en uit. voer, die gepaard zal gaan met prijzen, die als vuurpijlen oplopen. De goevemeur van de Bank van Indonesië, die zijn veiiklaringen aflegde tijdens de slotzitting van de nationale v/ederopbouwconferentie te Djakarta, ontkende de belangen van de Nederlanders te vadedigsn. Ik wens er slechts aan te herinneren, dat al onze daden gelegd moeten worden binnen de grenzen, die de grondwet ons stelt, verklaarde hij. Desniettemin gaat de Indonesische regering door met het uitvoeren van haar sancties. De Indonesische minister vaa voorlichting heeft daaromtrent gezegd:

A. De Indonesische regering heeft de Nederlandse diplomatieke vertegenwooidiging in Djakarta verzocht een begin te maken met de evacuatie van de Nederlanders uit Indonesië. Alleen Nederlanders, die niet gemist kunnen worden voor het op gang houden van de Nederlandse bedrijven, moeten op hun post blijven. Als zij het werk zouden neerleggen, zouden zij op grond van de bestaande oorlogsdecreten gevangen gezet 'kunnen worden.

B. Het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met Nederland is nog slechts een kwestie van tijd. De handelsbetrekkingen met Nederland zullen worden verbroken. De Indonesische inkoopcentra in Nederland moeten naar andere landen worden overgeplaatst. C. De Nederlandse bedrijven, die door het Indonesische personeel worden overgenomen, zijn onder beheer van de Indonesische regering geplaatst. Aan het hoofd van deze bedrijven komt een raad van bestuur te staan. Ook heeft het fr donesische ministerie besloten alle •spinst en sociale transfers van de Nederlandse ondernemingen te bevriezen. D. Over schadevergoeding voor de nationalisatie van eigendommen der K.P.M' in Indonesië zal worden gesproken nadal de kwestie Nieuw-Guinea is opgelost, en niet eerder. Aan boord van alle schepen van de Koninklijke Paketvaart Maa*' schappij in de Indonesische wateren zullen gewapende Indonesische wachten worden geplaatst om na te gaan of orders van de Indonesische regering worden nageleefd.

Het Algemeen Persbureau meldt voorts, dat uit verscheidene Indonesische havensteden berichten binnenkomen, dat daal schepen van de K.P.M, worden vastgehouden, omdat men vreest, dat zij naai Singapore zullen uitwdjken. Minister Soebidjo gebruikte in zijn verklaring van de overneming van dj K.P.M, het woord naasting, waaraan ii toevoegde, dat nog meer gevallen van naasting van Nederlandse bedrijveBi Lje door het Indonesische personeel - wa- ^ji overgenomen, te wachten stonden, |, fljjk dat thans reeds het geval is niet ^een met de bedrijven, maar ook met l^'aardevoUe gebouwen, onder meer het er Nederlands beheer staande Hotel jer Indes, het grootste hotel {250 kajiers) in Djakarta. Het personeel, dat in sjn geheel aangesloten was bij de comjiunistische vakbond, maafe bekend, at het het hotel had overgenomen. [eel dat overnemen van Nederlandse igendommen, bedrijven en gebouwen, nt feitelijk niet anders dan diefstal is, is een fcolfje naar de hand van de com- Imunisten en ook stellig een versterking van de communistische partij. Het is een schandaal van de eerste orde, waar toch recht met voeten getreden wordt.

Hierover is in buitenlandse bladen opgemerkt, dat de haatcampagne, welke stelselmatig door de regering is opgewekt gevoed, en dient om de aandacht van è Indonesiërs af te leiden van de s-lechte gang van zaken in Indonesië, in alle opzichten verfoeilijk is en geheel overeenkomt met de Russische praktijken. Geen wonder dan ook, dat de Russische pers over de gang van zaken in Indonesië hüog uitjubelt. In die pers wordt de aanslag op het leven van president Soeiamo als een daad van terreur scherp leroordeeld. Deze aanslag had zaterdagavond 30 november in het centrum van DjAarta plaats. Hij werd uitgevoerd na afloop van het bezoek, dat de president bij de feestehjke viering van het derde hstrum aan een openbare school had gebracht, toen hij zich, omgeven door een grote menigte, naar de auto begaf om naar het paleis terug te keren. Direkt daarna klonk plotseling een schot, dat omniddellijk gevolgd werd door het werpen van vier handgranaten, waardoor bij bet ontploffen er van zeven mensen op slag gedood en omstreeks honderd min of meer ernstig gewond werden. Op achzelf genomen een afschuwelijke en boogst afkeurenswaardige moordaanslag, welke er getuigenis van aflegt, dat in Indonesië thans de terreur heerst en allerlei afgrijselijke gewelddaden gepleegd worden.

De Nederlandse regering is vrijdag 6 december in vergadering bijeen geweest om zich te beraden over de maatregelen van sohdariteit, welke de huidige toestand in Indonesië vereist. Op verzoek fe Nederlandse regering zal de permanente Raad van het Noord-Atlantisch pact zaterdag 7 december in een spoedzitting bijeenkomen inzake de huidige toestand in Indonesië. In de verklaring, weBce de Nederlandse regering na het houden van de vergadeling, welke drie uren duurde, uitgaf, TOrdt gesproken van het volstrekt onrechtmatig beslag leggen op de Nederlandse eigendommen in Indonesië, welke op een waarde van 5 miïïiard gulden Widen geschat.

In het kort nog het navolgende. Vrijdagmiddag 6 december is de knop mgednikt, die de eerste Amerikaanse tunstmaan zou moeten brengen in de liichtruimte, maar de Vanguard, die de «Spoednik" in zijn neus droeg, explodeerfc. De lang verwachte start was dus inislukt. Bij de explosie en de brand Iwam niemand om, ook werd niemand gewond. : Franse ministerie Gaillard heeft zich totdusver weten te handhaven. Het zag «1 zijn voorstellen door de Franse kamer aangenomen. Inmiddels zijn de prijzen van tal van artikelen op een onrustbarenwijze de hoogte ingegaan. Dit heeft mede tengevolge gehad, dat de socialisten dreigen zich uit het kabinet terug te teE-en. Zo dit inderdaad geschiedt, dan set Frankrijk zich weer geplaatst voor *n ministeriële, crisis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 december 1957

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 december 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken