Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

10 minuten leestijd

On7jË dagen gelijken op die van Noach ook daarin, dat de aarde vervuld is met wrevel. Wrevel, die wordt in onze dagsn uit allerlei oorzaak en op allerlei wijze wat onder de mensen aangetroffen. Dit verwekt mede de haat en de nijd en de onrust onder hen, is mede de oorzaak van de hoog geklommen spanningen onder de volken, is ook al de oorzaak, dat de volken elkander wantrouwen en elkander niet kunnen verdragen en zelfs in esn tijd van vrede een koude oorlog met elkander voeren. Daarvan geeft volgens een laatst ingekomen bericht ook al het feit, dat de Russische regering bij de Veihgheidsraad gaat protesteren tegen het geval, dat de Verenigde Staten van Amerika de vrede in gevaar brengen door bombardementsvliegtuigen, uitgerust met kernwapens, uit te sturen in de richting van het grondgebied van Rusland, ons een bewijs. Dit geval vermeldde de Russische minister van buitenlandse zaken, Gromiko, op een perskonferentie te Moskou. Hij voegde aan deze mededeling toe, dat dergehjke Amerikaanse vluchten betekenen, dat er op deze wijze met vuur wordt gespeeld, hetgeen zó gevaarhjk is, dat dit niet langer geduld kan worden; waarbij hij tevens nog verklaarde, dat verschillende malen bijna een oorlog was uitgebroken door de onverantwoordelijke en provocerende daden van de Amerikaanse regering. Het is hier zo gesteld, dat de ketel de pot verwijt, dat zij zwart is, en dat Gromiko weder de oude Russische rol speelt, waarin de Russische regering als de vredelievendheid in eigen persoon optreedt, en de Amerikaanse regering ten tonele wordt gevoerd als degene, die de oorlog persé wil en zoekt en zelfs andere volken daartoe ophitst, terwijl zij daarbij over het hoofd gezien wil hebben, dat zij andere volken van allerlei oorlogstuig voorziet en zelf haar bewapening tot een kolossale hoogte heeft opgevoerd. Het is onder deze omstandigheden, dat er een topkonferentie moet gehouden worden, waarvan de Russische regering een vurige voorstandster is.

De regeringen van Amerika, Engeland en Frankrijk hebben dezer dagen in Moskou aan de Russische regering een gezamenlijke aide-memoire laten overhandigen, waarin zij verklaren in te stemmen met het beginnen van diplomatieke voorbereidingen voor een topkonferentie. Zij deelden daarin mede, dat er hunnerzijds geen bezwaar bestaat om deze op donderdag 17 april aan te vangen, zodat de besprekingen, als wij dit schrijven, reeds een aanvang genomen hebben. De drie westelijke mogendheden verklaren in hun nota aan de Russische regering, dat uit de aide-memoire van de Russische regering van 11 april duidelijk blijkt, dat er nog steeds wezenlijke meningsverschillen bestaan over het karakter en de omvang van het voorbereidende werk. De Russische regering wil op diplomatiek niveau alleen de technische bijzonderheden van een konferentie van ministers van buitenlandse zaken bespreken. Zij ."ïtelt voor, dat deze bestaande meningsverschillen het eerste onderwerp van besprekingen tusssn de westelijke en de Russische diplomaten zullen uitmaken. De westelijke diplomaten daarentegen zijn van oordeel, dat bij de diplomatieke besprekingen niet alleen formele procedurekwesties, maar ook onderwerpen van wezenlijk belang behandeld dienen te worden, dewijl de westelijke ministers van buitenlandse zaken niet gedurende lange tijd uit hun land kunnen wegblijven. Volgens de westelijke diplomaten moeten bij de besprekingen de standpunten der regeringen ten aanzien van de gewichtige kwesties onderzocht worden en moet getracht worden een mogelijke overeenstemming hieromtrent te verkrijgen. Hierbij wordt door de westelijke mogendheden op de voorgrond gesteld, dat wil een topkonferentie enig wezenlijk resultaat opleveren, er een redelijk uitzicht behoort te bestaan op het bereiken van wezenlijke resultaten ten aanzien van bepaalde kwesties. Bevredigende voltooiing van het voorbereidend werk moet volgens hen daarom voorafgaan aan regelingen voor een dergelijke konferentie, daar een mislukte konferentie de zaak van de vrede niet zou dienen en tengevolge zou hebben, dat de spanningsn onder de volken nog al meer zouden toenemen.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dulles, heeft zich op zijn perskonf eren tie, zacht uitgedrukt, weinig ingenomen betoond met de huidige gang van zaken in Moskou. Zelfs heeft hij zich daarover in een vrij scherp afkeurende zin uitgelaten. Op zijn perskonferentie heeft president Eisenhower, zonder Dulles bepaald af te vallen, nochtans bij lange na niet in zo scherp veroordelende zin daarover gesproken. Hij was in zijn uitlatingen veel gematigder omtrent de diplomatieke methoden, die de Russische regering volgt, dan Dulles dat op zijn perskonferentie was. De president ontweek daarbij het antwoord op de vraag, of propagandistische uitbuiting van de diplomatie een gevaar voor de vrede oplevert, gelijk Dulles dat beweerd had. President Eisenhower zeide alleen, dat de afwijking van de gebruiken omtrent de handhaving van het vertrouwelijk karakter van mededelingen langs de diplomatieke kanalen tot gevolg heeft, dat dergelijke mededelingen niet zo ernstig worden opgevat als de mededelingen, waarin goede trouw en oprechtheid liggen opgesloten. Intussen wilde hij geen kommentaar leveren op de uitwerking van deze Russische handelwijze op een topkonferentie. Hij liet het er bij met te verklaren, dat hij het geen goede praktijk achtte te zijn. De moeilijkheden wat betreft de topkonferentie worden volgens president Eisenhower veroorzaakt door de omstandigheid, dat, in tegenstelling met de topkonferentie van 1955 te Geneve, waar het tot stand brengen van een betere atmosfeer voor vruchtbare besprekingen open stond, „wij thans tot een punt zijn gekomen, dat de specifieke problemen zelf aan de orde worden gesteld en wij het standpunt innemen, dat indien deze niet besproken worden, er niets besproken kan worden dat de moeite waard is". Hoewel hij het eens zei te zijn met de bezwaren van de demokraat Acheson tegen de bijwoning door de president van een dergelijke topkonferentie, meende president Eisenhower niettemin, dat, indien men tenslotte gelooft, dat dit de enige weg is om zekere vorderingen te maken, ik nog altijd bereid ben dit risiko te nemen, althans indien wij enig werkelijk vooruitzicht zien om deze stap voorwaarts te verwezenlijken. In deze is het mogelijk niet zonder betekenis, dat president Eisenhower van standpunt gewijzigd is ten aanzien van de fabrikatie van de zogenaamde schone waterstofbom, wat een bom is, welke bij explosie geen gevaarlijke radio-aktieve stralen veroorzaakt. In Amerika toch is het onderzoek naar „schone waterstofbommen" gestaakt. Het vervaardigen van zodanige bommen acht msn thans in Amerika niet meer mogelijk. Als gevolg hiervan heeft president Eisenhower zijn houding tegenover de proeven met kernwapens grondig herzien. Hij zou thans onder bepaalde voorwaarden en na de aanstaande proeven in de Stille Oceaan bereid zijn om met Rusland en Engeland over de staking van de kemproeven te onderhandelen en zelfs over de toekomstige ontwikkeling van kernwapens. De voorwaarden, waarop de president met de Russen zou willen onderhandelen, zijn nog steeds een behoorlijk inspekUesysteem.

Nog met enkele woorden terugkomend op de perskonferentie van president Eisenhower, vermelden wij, dat op die konferentie ook de val van het ministerie Gaillard ter sprake kwam. Gevraagd naar de mogelijke gevolgen van de huidige Franse kabinetskrisis betreffende de topkonferentie gaf de Amerikaanse president ten antwoord, dat de diskussies hieromtrent nog niet zo ver zijn gekomen, dat de val van de Franse regering er iets mee heeft uit te staan, waarbij hij de felle kritiek op de Verenigde Staten van Amerika, welke in het Franse parlement geuit is, een politiek trucje noemde; in werkelijkheid is het echter veel meer en veel ernstiger, want er bestaat bij talloze Fransen al sedert lang een bepaalde verbitterde stemming tegen de Amerikaanse regering. En dit volstrekt niet zonder enige reden. Gedurig heeft de Amerikaanse regering het tegen de Fransen voor degenen, met wie zij op voet van oorlog verkeerden, opgenomen en gepoogd Frankrijk in die richting te stuwen, die het meest strookte met haar belangen, zoals zij die zag. Ook in de bemiddelingskommissie, welke een goede verstandhouding tussen Frankrijk en Tunesië had te brengen, was de Amerikaanse invloed groot. Deze kommissie stond voor, dat er nieuwe onderhandelingen tussen de Franse regering en die van Tunesië zouden plaats vinden. Met dit voorstel wendde de minister-president zich tot de Franse Tweede Kamer, verklarende, dat dit de enige weg was om tot een goede oplossing van het met Tunesië gerezen geschil te komen. Hij had aan dit voorstel een soort van motie van vertrouwen verbonden. Deze motie nu werd na heftige diskussies, waarbij felle aanvallen op de Amerikaanse regering gedaan werden, met een grote meerderheid van stemmen verworpen, hetgeen de minister-president er toe noopte om het ontslag van zijn kabinet bij president Coty in te dienen, die niet anders overbleef dan dit te aanvaarden en die nu zal moeten trachten een nieuw kabinet te krijgen door een formateur er voor aan te wijzen. Op de formatie van een nieuw kabinet, zo wordt algemeen aangenomen, zal echter een zware wijs gaan. Het zal al heel moeilijk zijn om na het aftreden van het ministerie Gaillard een kabinet te vormen, dat in het Franse parlement een meerderheid zal krijgen, en zo het dit aanvankelijk al moge gelukken, deze voor lange tijd te behouden. Na de beëindiging van de oorlog heeft geen enkel ministerie in Frankrijk een lang bestaan gehad. De ene ministeriële crisis is er op de andere gevolgd.

In het kort nog het navolgende. Maandag 21 april zal de Veiligheidsraad bijeenkomen om de Russische klacht over de patrouillevluchten van de Amerikaanse strategische luchtmacht te behandelen. President Eisenhower gaf reeds aan de pers toestemming om de Russische beschuldiging nadrukkelijk te ontkennen. Zelf ontkende hij het ten sterkste, dat Amerikaanse bommenwerpers provokatieve akties uitvoerden en de wereldvrede bedreigden door met H-bommen over de Noordpool naar Russisch gebied te vliegen. President Eisenhower en minister Dulles zijn van mening, dat de Russische regering Amerika een klap in het gezicht heeft gegeven op het ogenblik, dat de westelijke mogendheden bereid waren te Moskou over een topkonferentie besprekingen te voeren met Russische diplomaten. Volgens hooggeplaatste Amerikaanse funktionarissen was de Russische regering reeds lange tijd op de hoogte van de vluchten. Vijftien minuten nadat het radar-waarschuwingssysteem alarm had geslagen, zijn de toestellen van de strategische luchtmacht gestart. Op het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde men, dat de Russen zielf de Amerikanen tot deze preventieve H-bomvluchten hadden ge­ dwongen, doordat zij geweigerd hadden te onderhandelen over een waterdicht ontwapeningssysteem, waarin beveiligin, gen tegsn verrassingsaanvallen waren opgenomen. Het is te verwachten, dat de behandeling in de Veiligheidsraad de tongen los zal maken en dat er wederzijds nog wel vrij scherpe verwijten door de Russische en Amerikaanse vertegenwoordigers zullen worden gedaan, en dat dit de topkonferentie allerminst ten goede zal komen.

In Indonesië is Padang door de regeringstroepen van Djakarta bezet. De landingen hadden in de vroege morgen van 17 april plaats en van een wezenlijk georganiseerd verzet daartegen van de zijde van de tegenregering op Sumatra viel niets waar te nemen. Ook Padang zelf werd heel gemakkelijk door de troepen van Soekarno's regering genomen. Ook op Celebes moeten deze troepen belangrijke vorderingen gemaakt hebben. Van de kant van de regering te Djakarta werd verklaard, dat nu binnen een week heel de opstand onderdrukt zal zijn. Of er echter geen guerilla-oorlog op Sumatra gevoerd zal worden, zoals de tegenregering van Sumatra die aangekondigd heeft, dient afgewacht te worden. In Engeland hebben de provinciale verkiezingen, in het bijzonder die van de Londense graafschapsraad, zware verliezen voor de konservatieven opgeleverd. Warmeer er voor het parlement verkiezingen gehouden zouden zijn, dan zouden deze, naar de uitslag van deze verkiezingen gerekend, aan de labourpartij de meerderheid, zelfs een grote meerderheid in het parlement bezorgd hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 april 1958

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 april 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken