Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

VOOR DE

Beste neven en nidbtenl Wij beginnen ditmaal met een hartelijk welkom toe te roepen aan Henk Achterberg te Utrecht en aan Bina Janse te Oostkapelle, die vroegen of ze ook mogen meedoen. Voorts werd een briefje ontvangen met de oplossingen van de raadsels voor de jongeren alleen van opgave 536 van Roel Terluin te Noordbergum (Fr.). Voor zover ons bekend, heeft Roel zidh nimmer als nieuwe neef aangemeld. Ook op de enveloppe stond niet het woord Nieuw vermeld. Wil je eens wat meer van je bekend maken, Roel, ook hoe oud je bent? En voortaan moet je de oplossingen inzenden van de raadsels van 4 opgaven tegelijk. Het staat altijd in „De Banier" vermeld, wanneer de oplossingen ingezonden kunnen worden. Daaraan moet je je dus in het vervolg houden. Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 539

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit de brief aan de Hebreeën bestaat uit zes en veertig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 15 32 46 was een neef van Abraham. 28 2 11 16 26 was de grootvader van Abraham. 37 17 13 40 8 25 23 27 39 waren een volk, afkomstig van een zoon van Kanaan. 18 24 30 2 was een kleindochter van Izak. I 9 33 34 41 21 is een soort klokje. Mijn 45 29 31 12 20 36 23 35 kleeft aan mijn vlees (Ps. 102). Immers is mijn ziel 22 4 42 43 tot God. Heere, leer ons 14 15 19 7 38 10. II 44 3 was bij Israël een maat voor vloeistoffen (Numeri 15). 6 moet geraden worden. 2. Noem de naam van: a. een opstandeüng tegen Mozes en Aaron. b. de persoon, die door Israël gestenigd en daarna verbrand werd. c. Benjamins moeder. d. de berg waar Izak geofferd zou worden. e. een dal bekend om zijn druiven. f. de zoon van Jakob, uit wie de priestere kwamen. 3. Zoek met behulp van onderstaande gegevens een tekstgedeelte uit Psalm 23. 1 18 11 15 werd begraven te Kirjath- Arba of Hebron. ' 10 7 2 6 4 zeide: „Kom ik om, dan kom ik om". 5 3 16 20 13 was de vader van Mahalaleël. 14 18 19 8 9 is een verstoten koningin uit het Oude Testament. Ik 17 12 21 de Heere, uw God.

Ouderen: 1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek der Psalmen tussen de hoofdstukken 22 en 27. a. De dood is doorgegaan .tot aUe mensen. b. Maakt rechte paden voor uw voe- ' ten. c. Het Woord des Heeren bestaat tot in der eeuwigheid. d. Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. e. En zijn slechts twee wegen: de brede en de smalle weg. f. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. g. Waarheid en leugen verdragen eBcaar niet. h. De waanheid struikelt op de straten. 2. Maak uit ABNERHOREBMOTHON de namen van drie bergen uit het Oude Testament. 3. Een tekstgedeelte uit het boek Jona bestaat uit drie en vijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: De 53 22 36 7 van Uw huis heeft mij verteerd. Jakob en Ezau waren een 34 3 38 14 33 49 44 51. 17 30 21 42 is een metaal, dat in het boek Daniël genoemd wordt. 2 28 43 47 is een andere naam voor Ezau. In Klein-Azië waren destijds zeven christelijke 41 6 19 23 29 50 5 8 24. 39 1 4 16 wordt in het boek Lukas zoon van God genoemd. Astoretli, Kamos, Milkom waren 11 40 20 26 12. 10 18 46 9 betekent: smaad. Uit de 52 35 15 13 der kinderkens en der zuigelingen. Ook had 37 11 48 31 45 een lijfrok aan van linnen. 25 en 27 moeten geraden worden. De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden. Wij gaan thans verder met het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

41. Enkele dagen nadat Beza de bidstond had geleid, bevond hij zich in een samenkomst met onder meer twintig Franse predikanten, die door te vluchten aan het bloedbad waren ontkomen. Na de dienst richtte hij zich in het bijzonder tot deze predikanten, waarbij hij hun medededeelde, dat de dienaren van Geneve zich to alle dingen met hen wensten te verenigen en broederlijk alles met hen wilden gebruiken. Ook gaf Beza te kennen, dat men, zodra de predikanten van de doorgestane angsten bekomen waren, gaarne door hen het Woord Gods zou horen verklaren naar de gaven, die de Heere hun verleend had. Voorts bood hij mede namens de andere Geneefse predikanten, hun al het geld aan, dat in handen der Venerable Compagnie was voor het onderwijs der Franse protestantse scholieren. Zij mochten het onder hen verdelen, die er de grootste behoeften aan hadden. Eén der Franse predikanten, de Chandien, antwoordde hierop in naam van aUe anderen als volgt: Wij danken God, dat Hij Zijn genade aan ons betoond heeft door ons te onttrekken aan het zwaard der goddelozen en ons te geleiden naar deze kerk, waar wij zo liefderijk zijn ontvangen. Wij gevoelen ons ten hoogste dankbaar voor het gelde- Hjke aanbod, dat gij ons gedaan hebt, dooh wij hadden liever, dat het geld onder beheer bleef van één uwer predikanten, tot wie wij ons dan kimnen wenden met de meest drmgende noden onzer arme broeders.

Beza overlegde hierna met zijn ambtsbroeders en deelde toen mede, dat de predikant Jean Trembley er mede belast was dit geld onder hen te verdelen. Voorts wekte hij hen op moed te houden onder de beproevingen en zich met goede oefeningen bezig te houden. Tevens verzocht hij hun om, als zij de nodige rust genoten hadden, zo vaak te predi­ ken als hun goed zou dunken en bood hij hun de vergaderplaats der Compagnie aan, om aldaar vrij met elkander hun zaken te kunnen bespreken. De Ohandien dankte opnieuw voor dit aanbod en wat het prediken betreft, ver- . klaarde hij, dat zij maar liever gewone leden der kudde bleven. Om de burgers, die vluchtelmgen m hun wonmgen opgenomen hadden, in de kosten hiervan tegemoet te komen, stelde Beza, nadat er een paar maanden verlopen waren, voor, dat er een collecte gehouden zou worden. Na overleg met de kleine Raad van Geneve, wij zouden nu zeggen: het dagelijks bestuur, werd daartoe overgegaan. Er werd met een Hjst rondgegaan, welke bovenaan door de raadsleden en de predikanten getekend werd. De opbrengst bedroeg het voor die tijd zeer aanzienlijke bedrag van vierduizend ponden. Het was goed, dat Beza daartoe de stoot gegeven had, want er stond een strenge winter voor de deur. Levensmiddelen waren niet dan met grote moeite te krijgen en in verscheidene gezinnen, in het bijzonder ook van predikanten, was er grote nood. De bezoldigingen der predikanten waren toch in die tijd maar zeer matig. Dit bhjkt uit de registers van de zoeven genoemde Compagnie, waarin vermeld wordt, dat zelfs een dienaar zonder kinderen zich volstrekt niet van zijn bezoldiging kon onderhouden. Toch wilden de predikanten niet om verhogmg van traktement vragen. De magistraat, zeiden zij, kent onze armoede even goed als wij zelf; zo zij genegen waren ons te helpen, zouden zij het doen. Vragen/ wij hun om hulp, waarschijnhjk zullen zij niet geheel weigeren, maar zij zullen niet veel helpen en men zou kunnen rondstrooien, dat de dienaren dn deze tijden van ellende verhogmg van bezoldiging vragen en dat men het hun toestaat. Dan, zo verklaarden de Geneefse predikanten, is het beter te verdragen, wachtende op de goede God, dat Hij in deze ellenden voorzie, wanneer het Hem zal goeddunken, en zo enigen der broeders zich in te grote nood bevmden, zo kimnen zij het persoordijfc aan de heren verklaren en om hulp vragen. Inderdaad werd er enige hulp aan de predikanten verleend. De nood werd dn Geneve echter steeds groter. De predikant Trembley, die met het beheer over het voor de vluchtelingen beschikbaar gestelde geld belast was, zag zich genoodzaakt de Franse predikanten mede te delen, dat het geld der collecte sterk vermmderde, terwijl de algemene verarming een tweede coUecte niet toeliet. Hij raadde hun daarom aan een gedeelte van het geld te besteden om de meest behoeftigen te helpen aan het begmnen met een handeltje of met één of ander handwerk.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken