Bekijk het origineel

De Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Gemeenteraadsverkiezingen

7 minuten leestijd

De verkiezingen van de gemeenteraadsleden staan D.V. op woensdag 28 mei a.s. gehouden te worden. Het behoeft geen nader betoog, dat deze voor elke gemeente van groot belang zijn. Daardoor wordt toch uitgemaakt wie er in de raad als leden gekozen worden, en evenzeer voor een heel groot deel uit welke personen het kollege van wethouders, dat het dagelijks bestuur der gemeente uitmaakt, straks zal bestaan. Bij de gemeenteraadsverkiezingen treedt meermalen het persoonlijk element zeer op de voorgrond. De stem van de kiezers wordt vaak maar al te zeer bepaald door de persoonlijke voorkeur, welke men voor een bepaalde kandidaat heeft, waarbij de beginselen, waaruit die kandidaat leeft en dienovereenkomstig zich in de raad gedraagt, maar al te zeer uit het oog verloren worden.

Dit behoort bij geen enkele S.G.P.-er het geval te zijn. Deze heeft zich ook bij de verkiezing van de gemeenteraad naar zijn beginsel te richten. Hij heeft er deswege nauwkeurig acht op te geven of de kandidaat als gemeenteraadslid zich naar Gods Woord en wet zal gedragen. Is dit het geval, dan is daarop Gods zegen te verwachten, welke ook voor elke gemeente onmisbaar is. Dit wordt dikwerf maar al te zeer vergeten. Maar al te vaak en al te veel ziet men bij gemeenteraadsverkiezingen naar de mens, terwijl men toch boven alles op de Heere en Diens geopenbaard Woord had te letten.

Wie het nu van de mens verwacht, komt daarmede bedrogen uit. Met Gods Woord is echter nog nooit iemand bedrogen uitgekomen. Daarom behoort daarop scherp acht geslagen te worden, of de kandidaat voor de gemeenteraad zich naar Gods Woord begeert te richten. Er komen toch in de vergaderingen van de raad vele onderwerpen ter behandeling, waarbij hoe een raadslid tegenover des Heeren getuigenis staat, de doorslag bij de stemming geeft. Men denke alleen maar aan de heiliging van en de rust op des Heeren dag. Men overwege hierbij terdege hoevele personen, die zichzelf christelijk noemen, ten aanzien van die dag niet stellen, dat de overheid der gemeente zich in gehoorzaamheid aan Gods wet heeft te onderwerpen, maar stellen dat er met de mensen uit de gemeente gerekend moet worden. Wat er bij de laatste opvatting van de eis van Gods Woord terecht komt, behoeft geen nader betoog. Deze legt daarbij het loodje, wordt daarbij ten enenmale verguisd. Gemeenlijk zegt men nog in brede kringen, dat aan Gods zegen alles gelegen is, maar men handelt vaak al bitter weinig naar dat gezegde. Vele gemeenteraadsleden, die dit gezegde nog wel in de mond hebben, zien wij er toch hun stem voor uitbrengen, dat hoogst kostbare sportvelden in hun gemeente worden aangelegd, waarop op Gods dag de sport wordt uitgeoefend, menigmaal zelfs sportwedstrijden plaats vinden. Dat op zulk een gedragswijze de zegen des Heeren niet te verwachten staat, spreekt Gods Woord op een zeer overtuigende wijze uit, als het' in het vierde gebod van overheid en onderdaan zowel de heiliging van des Heeren dag als de rust daarop vordert, een ieder met Gods vloek, zijn tijdelijke en eeuwige straf bedreigend als hij dit gebod veronachtzaamt.

En dit is volstrekt niet het enige punt, waarbij het gezag van Gods Woord in de weegschaal komt. Er zijn meer punten, bijvoorbeeld de toekenning van subsidies. Deze worden meermalen bij besluit van de meerderheid der gemeente toegekend aan allerlei instellingen — men denke slechts aan de subsidies, aan toneelverenigingen en nog al meer instellingen van soortgelijke aard — op welker werkzaamheden de zegen des Heeren niet rusten kan.

Het is waar, dat de S.G.P.-gemeenteraadsleden, die in deze met de meerderheid niet mee kunnen gaan, deswege in menige gemeenteraad als het ware met de nek worden aangezien, daarin meermalen geheel alleen staan en dat deswe- ge hun positie in de raad daarom uiterst moeilijk is, maar het is niet minder waar, dat zij daarom ten volle aanspraak maken op de steun van een iegelijk burger, die Gods wet in het bestuur zijner gemeente wenst geëerbiedigd te zien, en op de stem van zodanige kiezer rekenen mogan. Ook maatschappelijk beschouwd bestaat er geen gegronde reden om zijn stem niet op de kandidatenlijst van de S.G.P. uit te brengen.

De S.G.P. toch is, samengesteld als zij uit alle geledingen van de maatschappij is, een volkspartij in de ware zin des woords. Zij komt, gedachtig zijnde aan de uitspraak der Heilige Schrift, als één lid lijdt dan lijden alle leden, op voor de belangen van heel ons volk. Dit komt in haar leden uit. Dezen behoren toch tot de verschillende groeperingen van ons volk, zowel tot de hogere als tot de lagere, tot de gegoeden en de minder gegoeden. Mede dienovereenkomstig streeft zij er naar om de geestelijke en maatschappelijke belangen van heel ons volk te dienen, geen enkele groepering daarbij uitzonderende, ook de belangen van de middenstand en van de arbeiders dienende, al wordt het meermalen lasterlijk en leugenachtig door de tegenstanders van de S.G.P. gans anders voorgesteld.

Juist omdat de S.G.P. het welzijn van heel ons volk beoogt, is er van haar een sterke aandrang uitgegaan naar de bouw van behoorlijke woningen. Daaraan ontbreekt op tal van plaatsen nog veel. Hoe velen zijn er niet in den lande, die al reeds jaar en dag naar een eigen woning uitzien! Hen aan een woning te helpen, dat heeft de S.G.P. gewild en dat vsal zij nog. 'Daarvoor hebben haar afgevaardigden met alle nadruk gepleit in de Tweede Kamer, in de Staten en in de gemeenteraden. Men steune hen daarbij in hun aandrang en streven door op woensdag 28 mei a.s. zijn stem op haar kandidaten uit te brengen.

Bij de woningbouw, gelijk ook in beel het bedrijfsleven, wenst de S.G.P. het partikulier initiatief en bedrijf gesteund te zien, de aan de burgers overeenkomstig Gods Woord toegekende rechten en vrijheden niet nog al meer vertrapt te zien, wars als zij is van de veelvuldige staatsbemoeienissen en van een onderdrukking en overheersing der burgers door de staatsalmacht. Neen, neen, zij heeft nimmer de weg op gewild en wil die nog niet op, welke ons voert naar toestanden, zoals deze in Rusland en zijn vazalstaten bestaan. Haar afgevaardigden in de openbare kolleges hebben deswege in het belang van al onze landgenoten aangedrongen op verlaging van de zo hoog gestegen lasten en belastingen, en bij voortduring een verantwoorde besteding van de gelden van het rijk, de provincies en ook van de gemeenten door de daarvoor gestelde overheden bepleit, zich daarbij immer scherp kerende tegen geldsmijterij en verkwisting.

Wij zullen over de gedragswijze van de S.G.P. en van haar afgevaardigden in dit artikel niet nader uitwijden. Wij behoeven zulks ook niet te doen. Mede dewijl in het artikel „Waarom ook bij de gemeenteraadsverkiezingen op de kandidaat der S.G.P. gestemd? " dit uitvoerig gedaan is. Zo men daarover in bijzonderheden wil ingelicht worden, leze men dit artikel. Waar wij nog wel met een enkel woord tenslotte op willen vwjzen en aandringen, is dat er bij de S.G.P.-ers bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 28 mei geen lauwheid moge bestaan. Allen hebben zij zelf ter stembus te gaan en zo veel mogelijk ook anderen daartoe op te wekken, dit door bezoek of gesprek met vrienden en kennissen, en dat om de kandidaat der S.G.P. te hunner plaatse te stemmen. Zij hebben daarbij altijd getrouw naar hun beginsel te handelen en zich niet daarvan te laten aftrekken door persoonlijke sym- of antipathieën, welke zo vaak bij de gemeenteraadsverkiezingen een grote rol spelen. Bij elke verkiezing is elke stem van betekenis, doch wel in het bijzonder bij gemeenteraadsverkiezingen. Het komt hierbij toch gedurig voor, dat het toekennen van een gemeenteraadszetel van één of een paar stemmen afhangt.

Daarom is plichtsverzuim in deze nog zo veel te erger. Dit kan toch niets meer of minder tengevolge hebben dan het verlies of de winst van een gemeenteraadszetel voor de S.G.P.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

De Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken