Bekijk het origineel

Uit het eigen land (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het eigen land (2)

6 minuten leestijd

Hij wekt voorts op om typ de ingeslagen ^•, eg voort te gaan en voor de beginselen uit te komen. Hiema worden de notulen en de jaar- \erslagen gelezen. Punt 5 van de agenda is de bestuursverkiezing. Ir. van Dis en de heer Bijl, die aftredend zijn, worden met grote meerderheid herkozen. Dan volgt pauze. Na de pauze komt de bespreking van de uitgave van een boek aan de orde. De voorzitter noemt twee titels: 1. Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid. 2. Het Calvinisme in deszelfs wording door Calvijn, van Ds. Barth.

Hierop volgt een brede bespreking. De voorzitter deelt nog mee, dat Ds. Zandt had geadviseerd om het eerste niet uit te geven. Tegen het tweede rijst bezwaar uit de \ergadering, dat echter door anderen niet wordt gedeeld. Eén der afgevaardigden uit Doetinohem zag liever een geschrift betrekking hebbend op het huidige sociale leven, bijvoorbeeld de vakorganisatie.

De voorzitter merkt op, dat meerdere malen de kwestie van de vakorganisatie door het Hoofdbestuur naar aanleidiQg van gestelde vragen besproken is. Steeds is daarbij geantwoord, dat het Hoofdbestuur ten deze geen dwang wil en kan opleggen, maar er wel op wijzen moet, dat ook zelfs de christelijke vakorganisatie, als het er op aankomt, gebruik maakt van het wapen der staking, wat de S.G.P. krachtens beginsel evenals uitsluiting veroordeelt.

De voorzitter merkt tenslotte op, dat hij het geraden acht, dat het bestuur zich nader beraadt, temeer, daar nog één en ander onderzocht moet worden hoe het staat met de auteursrechten van het genoemde boekje. Hiertoe wordt besloten. Bij de ingekomen stukken komt een schrijven ter tafel van de studie vereni- (jintj te Dirksland. Dit schrijven bevatte onder meer de vraag of het bestuur een actueel geschrift bijvoorbeeld over de S.G.P. en de cultuur wü uitgeven en voorts of het bestuur een boek wil uitgeven, waarin vragen uit de gemeenteraden uitvoerig behandeld worden. Deze punten worden nader toegelicht door de afgevaardigde van Dirksland, de heer van Rossum.

De voorzitter geeft zijn mening over deze punten te kennen, w"aarbij hij er de aandacht op vestigt, dat bij het eerstgenoemde onderwerp heel wat te berde komt, daar cultuur de godsdienst, de wetenschap het onderwijs en de Icimst in al haar vormen tot het dansen, het toneel enz. toe, omvat. De voorzitter ziet, gezien de arbeid hieraan verbonden, geen mogelijkheid om zon geschrift binnen afzienbare tijd uit te geven. Inzake het tweede punt wijst de voorzitter er op, dat een geschrift waarin vragen uit de gemeenteraden uitvoerig behandeld worden, ook maar niet zo direkt geschreven kan worden, daar het aantal onderwerpen zeer talrijk is. Ook andere vrienden maken hierover nog enkele opmerkingen. Het resultaat van de bespreking over dit punt is, dat verzocht wordt aan de heer van Rossum de door hem bedoelde vragen, welke zich in Dirksland hadden voorgedaan, aan het bestuur te doen toekomen. Het bestuur kan dan beoordelen wat het in deze kan doen.

Inzake het beschikbaar stellen van een deel van „De Banier" ten behoeve der studieverenigingen wijst de voorzitter op het voortdurend gebrek aan plaatsruimte in „De Banier", om vervolgens het één en ander in het midden te brengen over de nieuwe Boerenpartij, waarover uit de vergadering enkele vragen warea gesteld. Ook de heer Groothedde spreekt hierover, er op wijzend, dat deze partij door ons niet kan en mag gesteund worden, daar zij louter een belangenpartij is, waarin christendom en humanisme samen optrekken. Hiema geeft de voorzitter het woord aan Ds. Abma, die zijn rede aanvangt met de vraag, of de Heere Jezus in Zijn optreden ook politieke bedoelingen gehad heeft.

Ohristus heeft geen politieke bedoelingen gehad, maar wel richtlijnen gegeven voor het politieke leven. De Heere Jezus heeft geen revolutie gepredikt, maar steeds verwezen naar Gods Woord en wet. Pilatus is gezwicht voor de aandrang der Joden, omdat deze riepen: Indien gij Deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Pilatus was een humanist. Het humanisme is ©en zeer oude geestesstroming uit de Griekse cultuiu'. Het failliet van het humanisme zien we in Pilatus.

Christus heeft geleden en is gestorven voor Zijn kerk. Zijn Koninkrijk was niet van deze wereld. Wordt daarmee het optreden van onze Partij afgewezen? vraagt spreker zich af. Neen, want Christus Zelf is er in voorgegaan om de overheid te eerbiedigen en te gehoorzamen. De overheid is immers Gods dienaresse.

Maar Christus heeft geen politieke machtspositie beoogd. Hij wüde de harten winnen en vernieuwen en van daaruit het politieke leven beïnvloeden. Eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. Niet allerlei coalities om een voet tussen de deur te krijgen. Het is onze roeping ondanks alle gebrek te trachten vanuit het Woord te getuigen. Christus is ondergegaan in het oog der wereld, maar voor Zijn kerk is Hij de dood ingegaan om te overwinnen. De S.G.P. moet de overheid \vijzen op haar schuldige plicht. Geen einddoel in machtsposities, maar het beginsel uitdragen, dat uitlopen zal op het eeuwig Koninkrijk.

We moeten bij onze studie letten op de overste Leidsman. Uitzien en getuigen van het komende Koninkrijk. De tijdgeest is echter niet geporteerd voor de beginselen van Gods Woord. Men begeert een zakelijk doel. Als we alleen een zakelijk doel nastreven komen we, waar we niet wezen moeten. De beginselen worden tegenwoordig aangepast. De moderne mens heeft losser opvattingen. De dienst des Heeren is geen harde dienst. De Heere Jezus zegt: Mijn juk is zacht en Mijn last is Hcht. Het gaat er om hoe men er persoonlijk tegenover staat.

Eerst het hart en van daaruit het beginsel. Gij zijt het zout der aarde, zegt Christus. Christus wil nog werken in de harten der mensen. Het gaat niet alleen om belijdenis, maar vooral om beleving. We moeten niet schuwen om de smaadheid om het beginsel te ondergaan. Ds. Abma besluit zijn rede met de opwekking om zich het Evangelie niet te schamen, want dat Evangelie zal overwinnen. Het zal alles bloeien van zee tot zee. Kust de Zoon, opdat Hij niet toom e, want Hij is de Heere, ook voor het staatkundig leven. Hierna dankt de voorzitter Ds. Abma voor het gesprokene. Omdat de üjd al zo ver verstreken is, wordt geen rondvraag meer gehouden. Op verzoek van de voorzitter sluit Ds. Abma de vergadering. Deze laat zingen Psalm 89 : 8 en eindigt met dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken