Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het eigen land

5 minuten leestijd

Het vonnis des doods, dat over de vroegere Hongaarse premier Imre Nagy en generaal Pal Maleter en enkele andere vooraanstaande Hongaren is uitgevoerd, heeft niet alleen in onze pers, maar vrijwel in die van heel de wereld in de achter ons liggende dagen een grote plaats in baar besprekingen ingenomen. Dit behoeft geen verwondering te wekken. Daarbij heeft toch de Hongaarse regering Kadar een schandeHjke woordbreuk gepleegd. Beide personen was, wanneer zij in Hongarije terugkeerden en met deze regering in bespreking zouden willen treden, door deze regering een volkomen vrijheid gewaarborgd. Toen zij echter met deze regering een bespreking aangingen, Teerden zij gearresteerd en zijn van dat ogenblik af als haar gevangenen behandeld en voor een rechtbank gevoerd.

Daaruit kan opnieuw gekonstateerd worden, hoe er totaal geen staat kan worden gemaakt op de goede trouw en de plechtig afgelegde beloften van kommunistische regeringen, ook niet op die van de Sovjet-Unie, welke ongetwijfeld in dit geval een groot woord in het kapittel gehad heeft. De oude stelregel van het kommunisme, dat alles, tot leugen en bedrog toe, geoorloofd is als het kommunistisch belang dit meebrengt, is hier voor de zoveelste maal weder in praktijk gebracht.

Hierbij komt nog, dat Imre Nagy en Pal Maleter zijn om het leven gebracht zonder vorm van proces. Het proces is in het grootste geheim in alle stilte gevoerd. Het enige, wat daarover van kommunisti- •che zijde is bekend gemaakt, is, dat Na­ gy en Maleter ter dood zijn veroordeeld en dat dit doodvormis reeds is uitgevoerd en dat beiden tot het eind hebben volgehouden, dat zij aan het htm ten laste gelegde geen schuld hadden. Vele tienduizenden echter dachten tegen beter weten in, dat het kommunistisch regiem tot zulk een afgrijselijk optreden niet zou overgaan. Verbijsterd en ontnuchterd kunnen zij echter opnieuw waarnemen, dat in de kommunistische wereld aan waarheid, recht en rechtvaardigheid geen waarde wordt toegekend en dat het mensenleven er niet in telt, doch enkel gehandeld wordt naar hetgeen geacht wordt in het belang te zijn van de vestiging en handhaving van het kommunistische regime, en dat het kommunisme daarvoor de meest demonische middelen gebruikt en het gebruik er van goedkeurt. De voortdurende Russische verklaringen voor het vestigen van de wereldvrede en voor vermindering van de spanningen onder de volken zijn ten enenmale gelogenstraft door de schrikkelijke terechtstellingen, waarmede de radio-Moskou het eerst, en pas daarna die van Boedapest de wereld in kennis stelde. De Russische propaganda voor vrede heeft al diegenen, die er geloof aan sloegen, ook al omdat zij zelf naar vrede verlangden, bedrogen, zoals de kommunistische politiek Nagy en Maleter bedrogen heeft toen zij hen onder het voorwendsel van vrijgeleide de dood indreef.

De verontwaardiging en verachting over het kommunistische wanbedrijf zijn in heel de wereld op het ogenblik algemeen. Zelfs bladen, welke ten aanzien van het Russische kommunisme een grote terug- houdendheid aan de dag legden, aarzelen thans niet te schrijven over het Hongaarse geval als over een politieke moord. Moge de les, weïïce uit het zo schrikkelijke Hongaarse wanbedrijf geleerd kan worden, maar niet al te spoedig vergeten of straks door allerlei vergoelijkende woorden verzacht worden.

Nog is de bespreking over het beleid van het departement van Oorlog en Marine niet ten einde. Daarbij is ook de vraag aan de orde gesteld, om Nederlands bijdrage aan de defensie van het westen niet te hoog is. Bij de Kamerleden der S.G.P. heeft zich al sedert geruime tijd de indruk gevestigd, dat dit inderdaad zo gesteld is en dat op deze uitgaven, zonder dat de defensie van het westen daaronder leed, bezuinigd Zöu kunnen worden. En dit op tweeërlei wijze en dit vooral in de laatste tijd, dat er miljoenen zijn weggesmeten bij de aankoop van benodigde krijgsartikelen. Ook is nimmer op steekhoudende gronden aangetoond, dat de zo lange diensttijd van twee jaren niet zonder enige schade aan de weerbaarheid van ons leger niet verlaagd kan worden, gelijk de diensttijd in België al verkort is. Er is te meer reden voor bezuiniging op onze hoge defensieuitgaven, als wij acht slaan op de uitgaven voor de defensie, welke twaalf Europese landen gedurende de jaren 1954 tot en met 1956 gedaan hebben, welke uitwijzen het deel van hun nationaal inkomen, dat zij aan defensie-uitgaven besteed hebben.

1. Het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië 8, 2 % 2. Frankrijk 7, 4 % 3. en 4. Nederland en Griekenland 5, 9 % 5. Turkije 5, 1 % 6. Noorwegen 4, 4 %

7. en 8. Portugal en Italië .... 4, 2 S 9 West-Duitsland 4 % 10. België 3, 9 % 11. Denemarken 3, 2 % 12. Ijuxemburg 2, 9 %

Nederland en Griekenland komen dirdkt na grote mogendheden als Engeland en Frankrijk, waarmede zij niet vergeleken kunnen worden wat de defensie-uitgaven aanbelangt, op de derde en vierde plaats, en ten aansaen van de andere landen, waarmede zij veel beter vergeleken kunnen worden, op een veel te hoge plaats. Nu is het wel niet mogelijk uit bovenstaande gegevens een definitieve konklusie te trekken. Ook al niet omdat ons land bovendien nog een oorlogsvloot onderhoudt en door verschillende andere landen meer dan eens alle internationale verplichtingen niet worden nagekomen, maar zoveel is er toch wel met gegronde redenen uit af te leiden, dat er alle reden voor bestaat om onze hoge defensieuitgaven nog eens ter dege te bezien en te herzien.

De kommissie Koersen, die een onderzoek door de Tweede Kamer is opgedragen naar de gang van zaken bij de Dienst Materieel Landmacht, houdt een erkenning in, dat er tot dusver zeer veel ontbroken heeft aan de kontrole, welke het parlement op de uitgaven van de defensie kon uitoefenen. Het is zeer te wensen, dat de instelling van deze kommissie mede tengevolge zal hebben, dat deze kontrole aanzienlijk verbeterd zal worden en dat er dientengevolge een aanmerkelijke bezuiniging aangebracht kan worden op onze zo hoge defensie-uitgaven, en wel doordat aan alle geldsmijterij, waar dan ook, waardoor door onoordeeUomdig beleid vele miljoenen verspild zijn geworden, een einde zal komen, alsook door verkorting van de diensttijd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juni 1958

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juni 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken