Bekijk het origineel

De militaire diensttijd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De militaire diensttijd

4 minuten leestijd

Het onderzoek, dat de regering had opgedragen aan de kommissie van Voorst, naar de mogehjkheid om de militaire diensttijd in ons land te verkorten, is beëindigd, althans voorlopig beëindigd. Voor zover daarover bekend geworden is, moet zij zich tot de minister van Oorlog en Marine gewend hebben om nadere inlichtingen en moet deze kommissie ook reeds tot een voorlopige konklusie gekomen zijn, welke inheeft, dat een verkorte diensttijd slechts mogelijk zou zijn door werving van vrijwilligers, waardoor de defensie-uitgaven zouden stijgen.

Hoewel dit onvermijdehjk het geval zal zijn, is de verkorte diensttijd in België ingevoerd en tot op een jaar teruggebracht, waarbij dan de sterkte en de strijdvaardigheid van de strijdmacht op de zelfde hoogte blijven doordat vrijwilligers door de Belgische regering zijn opgeroepen, die zich in voldoende getale hebben aangemeld. Ook in België zullen daardoor ongetwijfeld de defensie-uitgaven gestegen zijn, wat echter de Belgische regering niet belet heeft om tot deze maatregel over te gaan.

Ook in ons land behoort tot het nemen van deze maatregel overgegaan te worden en kan het motief niet aanvaard worden, dat daardoor de' defensie-uitgaven zouden stijgen, te meer niet als men overweegt, dat miljoenen worden uitgegeven aan allerlei subsidies voor zaken, die ons volk generlei nut, maar wel grote schade opleveren. Men denke, om een paar voorbeelden te noemen, alleen maar aan de zo grote subsidies voor sport en spel, toneel en opera, en allerlei andere ijdele vermaken, welke in geestelijk opzicht ons voBc ten verderve zijn, en aan de miljoenen guldens, weUce aan de Volkenbond en de Organisatie der Verenigde Naties letterlijk zijn weggesmeten, en aan de kapitale bedragen, welke nog aan het laatstgenoemde instituut worden verkwist, hoewel dit instituut ons land generlei voordeel heeft opgeleverd, maar integendeel inzake Indonesië ons enorme schade berokkend heeft.

Het doet dan ook wel vreemd aan, dat thans het motief van bezuiniging opgeld doet, waar de regering nimmer een oor heeft willen verlenen aan degenen, die — onder wie de Kamerleden der S.G.I'. — bij de regering bezuiniging en matiging hebben bepleit, waar zij de staatsuitgaven, evenals haar voorafgaande regeringen, zo tot formidabele, onverantwoordelijke hoogte heeft opgedie-

Voorwaar, voorwaar, daar zouden nog kapitalen bezuinigd kunnen worden, waarbij ons volk niet geschaad, maar gebaat zou zijn. Ook ten aanzien van onze strijdmacht zijn er door wanbeheer, zoals de droeve feiten bij aankoop van materiaal en anderszins onbetwistbaar hebben uitgewezen, miljoenen nutteloos zoek gemaakt.

Doch hoewel wij er besliste voorstanders van zijn, dat ons geld wel besteed zal worden en ook de gelden van het rijk, en al wensen wij de vereiste zuinigheid en matigheid ten opzichte van de laatstgenoemde gelden betracht te zien, nochtans, zelfs al zou dit de uitgaven voor de defensie verhogen door de invoering van het systeem met vrijwilligers, zijn wij voor de invoering van een verkorte diensttijd, te meer nog omdat daaraan benevens een schaduwzijde, ook een zonnige, benevens schade ook baat verbonden is; een baat, welke de schade opheft, als wij acht geven op de voordelen, welke daaraan verbonden zijn.

De zware druk, weDce de zo lange diensttijd op ons volk legt, zou daardoor aanmerkelijk verlicht worden. Bovendien zou dit ook ongetwijfeld geldelijk voordeel opleveren. Tal van jongelieden toch, die in het bedrijf van hun ouders zeer node gemist kunnen worden, zouden bij de verkorte diensttijd daarin niet zo lange tijd gemist worden, waarin zij produktieve arbeid zullen kunnen verrichten, hetzij direkt produktief, hetzij indirekt, omdat de studie van studerende personen daardoor veel korter onderbroken zou worden. Ook zou zij geldelijk voordeel opleveren in die zin, dat de gelden, welke nu betaald worden ter ondersteuning van de gezinnen van de disnstplichtigen, die deze geheel of gedeeltelijk door hun arbeid onderhouden, niet over zulk een lange tijd door het rijk uitbetaald behoeven - te worden. Wij bepleiten alzo om allerled redenen de verkorting van de diensttijd, niet echter om de reden, dat wij een goede verdediging van ons land niet van node zouden achten. Integendeel, wij achten het esn van God ons opgelegde plicht om ons land tegen de aanval van een buitenlandse aanvaller te verdedigen en wij hebben daarvoor beslist een geoefende weeimacht van node.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

De militaire diensttijd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken