Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten. Na eerst een hartelijk welkom te hebben toegeroepen aan onze nieuwe neef Piet Vos te Wijk en Aalburg en twee nieuwe nichten Ineke Knook te Gorichem en Jannie de Vries te Nw. Lekkerland, beginnen wij nu met de nieuwe raadsels van 3

OPGAVE 563

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit Genesis bestaat uit drie en vijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der navolgende gegevens: 1, 18, 9, 41 is een laag getal. 46, 47, 48 is een wat hoger getal. Beltsazar zag vingeren van een mensenhand schrijvende op de kalk van de 5, 11, 24, 51. Lamech sloeg een man dood om ene 28, 32, 14, 49, 17. Jozefs Egyptische vrouw heette 6, 7, 36, 29, 22, 8. 25, 3, 31, 52, 4 was doodbrafcende van der jeugd aan (Ps. 88). 39, 45, 21, 43 is een windrichting. Gods Woord was een lamp voor Davids 12, 13, 23, 27. De wijzen uit het Oosten volgden de 30, 10, 19, 33. Ga toe en 46, 2, 26, 53 u bij deze wagen. Een weinig zuurdesem verzuiirt het gehele 15, 40, 20, 37. Zij nam 44, 26, 50, 16 en kneedde het. 42, 34 is een afkorting van staatkundig gereformeerd. D n T h

2. Noem de naam van: a. een jood die in plaats van gehanhangen, verhoogd werd. b. een zoon van Seth. c. de man, die in koper en ijzer werkte en daarin leermeester was. d. de vader van Lot. e. Jobs geboorteland. f. een lederbereider. g. de spelonk waarin David schuiling vond. h. Mefiboseths woonplaats. i. de zoon en opvolger van Joas. j. de man, die met Aaron, de ann van Mozes ondersteimde. Welke naam vormen de eerste letters van boven bedoelde namen. 3. Maak uit: EMASILUALE de namen van twee profeten uit het Oude Testament. O v R m h R e m h d D e v h „ m a p v s

Ouderen: o 1. Maak uit: BRIKOJACHANKEDRONEERTIEN de namen van drie boeken uit het Oude Testament. 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de Openbaring van Johannes tussen het 15e en 20ste hoofdstuk. a. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. b. Gij zijt uit de vader de duivel. c. De zonen van Jozef waren Manasse en Efraim. d. De Heere Jezus gaf haar geen antwoord. e. Zij hebben Mijn Woord verworpen. f. Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. k . Een tekst uit het boek Jalcobus bestaat uit zestig letters. Welke tekst wordt bedoeld als het volgende bekend is: 54, 57, 28, 48 is een kleur. 9, 31, 51, 2, 22 is een kleur. 42, 17, 35, 26 is een kleur. 6, 4, 23, 55, 58 is een der zgn. kleine profeten, bijgenaamd de Elkosiet. Elia nam zijn intrek bij een 1, 46, 40, 8, 33, 59 te Zarfath. Het 37, 10, 45, 50, 19 dezes tegenwoordigen tij ds is niet te waarderen tegen de heerlijkheid. 27, 1, 34, 14 is gelijk 20, 16, 44, 38 is een getal. Deze wordt gezet tot een 52, 5, 36 en opstanding veler in Israël. Voor Mij zal alle 56, 15, 49, 30 zich buigen. Dit is het eeuwige 3, 18, 29, 53, 60, dat zij u kennen. Zo hij ook aan een 21, 25 zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? 43, 24, 11 moest met Aaron, Mozes vervangen terwijl deze op de berg Sinai verbleef. Het 13, 28, 47, 12, 7 behoort tot een machteloos volk (Spr.) Een mens plantte een wijngaard en zette een 27, 32, 41, 39 daarom. p e v

e oplosingen dezer raadsels mogen og niet ingezonden worden. hans volgt nog een gedeelte van het istorisch verhaal over

THEODORUS BEZA

57.

fsohoon de pogingen van de jezuiet an Sales om Beza voor de kerk van ome terug te winnen op een totale islukking waren uitgelopen, wendde ij zich drie jaar later opnieuw tot de aad van Geneve met het verzoek om en openbare samenkomst te beleggen et de leraars van Geneve. Alvorens em op dit verzoek te antwoorden, won e Raad eerst het advies in van Beza. eze gaf zijn advies, waaruit wel helder n klaar blijkt, dat Beza niet de minste erwachting van zulk een samenlcomst ad. Hij schreef aan de Raad als volgt: Zeer geëerde heren, deze openbare samensprekingen zijn nutteloos; zij zijn ahede gehouden in Languedoc, Dauhine en andere plaatsen, en zij hebben vrede noch stichting gegeven, eerder twist en ergenis verwekt. Onze tegenstanders komen niet samen om te leren of voor de waarheid te buigen, maar om zioh stijfhoofdig in hun valse stellingen te handhaven; al zijn zij duizendmaal overtuigd, toch beroemen zij zich ons te hebben verslagen. Ziet, mijne heren, zo deze konferentie in Geneve gehouden wordt, zal het gaan evenals voorheen, dan zal men tot in Rome met groot rumoer vertellen, dat Geneve wankelt, dat zij wederkeert tot de schoot der Kerk, dat zij op alle punten de leraars overwonnen hebben, tot grote ergernis der Kerken en verontrusting der goede zielen. Overigens, de vergadering der leraren is tot deze verdediging gereed, doch om goed te tonen, dat wie deze samenspraak voorstelt het eerlijk meent, moet verstaan en vastgesteld worden, dat men de waarheid van de godsdienst alleen uit de kanonieke Schriften bewijzen zal en alleen die getuigenissen zullen goedgekeurd worden, welke met deze overeenstemmen". Dit kloeke antwoord van Beza is niet outer alleen van historische betekenis, aar is evenzeer van grote waarde voor nze tijd, waarin Rome alles in het werk telt om de protestanten terug te brengen in de schoot der door Rome zo enoemde alleenzahgmakende kerk.

Dat Rome dit tracht te doen, is te verstaan. Het is echter zo jammer, dat er rotestanten zijn, die Rome daarin handen spandiensten verlenen, gehjk daarvan de vorige week in Den Haag nog weer een bewijs is geleverd doordat één der Haagse hervormde predikanten gevolg gaf aan de tot hem gerichte uitnodiging om het in gebruik nemen van een nieuw kerkgebouw der rooms-katholieken bij te wonen en bij die gelegenheid met een pater een toespraak te houden. Als men zulke dingen ziet dan zou men denlcen dat Rome van nu, niet meer het Rome is van vroeger. Dit is echter maar schijn, Rome is toch in zijn leerstellingen niets veranderd en het heeft ook nimmer herroepen de vloekspraken van het Concilie van Trente over hen, die alleen Gods Woord aanvaarden als toetssteen voor leer en leven. Ook is door Rome nog nooit teruggenomen de vloek, die Rome over alle protestanten uitsprak toen het aan het slot van de uitspraken beh-effende de onfeilbaarheid van de paus (1870) schreef: , , Als iemand zich echter verweet, deze onze bepaling tegen te spreken, wat God verhoede, die zij vervloekt".

Rome vervloekt < k\s nog steeds alle protestanten, die de leer van de pauselijke onfeilbaarheid verwerpen. Dat Rome desniettemin in ons land toch een predikant uitnodigt om in een harer kerkgebouwen te spreken heeft natuurlijk een doel, namelijk — om op die manier tal van protestanten in de roomse kerk te krijgen, die daar anders niet zouden komen en om te laten zien hoe verdraagzaam Rome wel is. In Spanje en Columbia worden dienaangaande echter heel andere ervaringen opgedaan. In die landen waar de roomse kerk Staatskerk is, worden de protestanten op allerlei manieren verdrukt en vervolgd.

Nog maar zeer kort geleden, vertelde ons iemand, die dikwijls in Spanje geweest is, dat men daar de protestantse kerk te Madrid niet mag binnentreden, wanneer men geen bewijs van toegang kan tonen van het gezantschap. Politie staat er voor het kerkgebouw om de kerkgangers naar dit toegangsbevnjs te vragen.

Kan men als protestant zo'n bewijs niet tonen, dan is het binnentreden verboden. Zo is Rome in Spanje. Hier doet men zich voor als de verdraagzaamheid zelf, elders staan de protestanten aan verdrukking en vervolging bloot, zo zelfs dat niet lang geleden, kerkgebouwen der protestanten in Columbia op aanstoken van geestelijken verwoest en protestanten aangevallen, gevangen gezet en zelfs vemioord werden!

Beza zag het wel goed in, dat samenspreken met Rome geheel nutteloos is, wanneer men zich alleen op de grondslag van Gods Woord stelt. Van Sales gaf dan ook geen duidelijk antwoord, met het gevolg, dat de konferentie niet plaats vond. Maar wel gebeurde wat Beza voorzegd had. Tot in Rome toe werd namelijk het gerucht verspreid, dat de lafhartige leraars van Geneve uit vrees de diskussie met Van Sales afgewezen hadden!

OOM KOOS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken