Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd

ALGEMENE VERGADERING

Daar de grote zaal van Tivoli in Utrecht op vroegere data in april en mei niet beschikbaar was, heeft het Hoofdbestuur in zijn vergadering van 22 november 1.1. besloten, de Algemene Vergadering D.V. te doen plaats hebben op donderdag 14 mei 1959. De afgevaardigden en leden der kiesverenigingen worden opgewekt deze datum bij leven en welzijn vrij te maken, om in groten getale deze vergadering te bezoeken.

GIFTEN VOOR DE \TSRSPREIDING VAN LEKTUUR

Het is ons een aangename plicht weer ©en verantwoording van vele giften te kunnen doen. Als wij deniken aan de verenigingen, stichtingen e.d., die ook aan onze mensen om steuo voor hun arbeid vragsn, en daarbij letten op de voor velen moeüijke tijden, dan stemt het ons te meer tot blijdschap, dat zo vele vrienden en vriendinnen bhjk ge\'en, de noodzakehjkheid van lektuiuverspreiding te verstaan, en aas daarom altijd opnieuw in staat stellen in deze rubriek te verschijnen. Er is in ons partijblad al op gewezen, dat de partijkas bij het drukken van een grote oplaag van de rede van Ir. van Dis bij de Algemene Beschouwingen zo ver mogehjk is gegaan.

Het hoofdbestuur heeft er steeds naar gestreefd bij de Tweede Kamerverkiezingen, die zeer grote tiitgaven meebrengen, over een zo ruitn mogelijke kas te kunnen beschikken. Tussentijds v/ordt gedaan wat mogelijk en verantwoord is. Hoezeer een voorzichtig financieel beleid geboden is, bhjkt tihans wel te meer nu het niet uitgesloten moet worden geacht, dat er vervroegde verkiezingen zouden komen.

Het is dan ook oiet zonder oorzaak, dat zo nu en dan een opwekking tot het zenden van giften wordt gedaan. Zonder die giften zou de prijs van genoemde rede 6 a 7 cent moeten zijn. Het behoeft geen betoog, dat de l^e prijs van 4 cent per exemplaar het de kiesverenigingen en partikulieren, financieel bezien, aantrekkelijker maakt hun besteïïingen te doen. Het uiteindelijk nut der giften is dan ook, dat onze lektuur zo goedkoop mogelijk — en daardoor op z» groot mogelijke schaal — onder ons volk wordt gebracht. De proef op de som kan dit nog eens extra onderstrepen. De laatste jaren gaan de drukkosten in stijgende hjn, terwijl de prijs van de redevoeringen in brochurevorm, die voorheen 5 of soms 6 cent bedroeg, thans slechts 4 cent is. Onder harteHjke dank verantwoorden wij: ƒ 2.50 van M.A.V. te H.; ƒ 10.- van J.W. te V.; ƒ 25.- van X. te IJ., ƒ 10.van T. te H.I.A.; ƒ 2.50 van Wed. N.N. te R.; ƒ 2.50 van Mevr. de B. te R.; ƒ 10 van N.N. door bemiddeling van Ds. Dorsman; in totaal ƒ 62.50. Juist toen dit stukje gereed lag voor verzending, bracht de giro een nieuwe verrassing. Het was een gift van ƒ 50.— van N.N. te O.a.d.IJ., waardoor het totaal van deze verantwoording niet minder dan ƒ 112.50 is geworden. Ook aan deze gever onze hartelijke dank.

De Partijpenningmeester

Giro 119560

VERENIGING VAN GEMEENTE­ RAADSLEDEN IN DE PROVINCIE UTRECHT

Bovenstaande vereniging hoopt D.V. z»terdag 20 december a.s. een ledenvergadering te houden in het gebouw .Vriendenkring Oudwijk", Brigittenstraat 1 t» Utrecht, aanvang 14.30 uur. Alle gemeenteraadsleden en him opvolgers op de Hjst worden uitgenodigd deze bijeenkomst te bezoeken. De heer Zoutendijk zal als spreker die middag een aktueel onderw-erp op het gebied van de gemeentepolitiek behandelen. Daar echter tengevolge van de wijzigingen door de laatst gelhouden verkiezingen niet meer de juiste namen van tegenwoordige gemeenteraadsleden bekend zijn, wordt dezen verzocht hrni juiste naam en adres op te geven aan de sekretaris, de beer E. Eikelenboom, Ie Zijweg te Mijdrecht. d 1CD d E GSVkiu d eK96 L 6 de

PROVINCIALE KIESVERENIGING UTRECHT 9 u

Bovenstaande vereniging hoopt D.V. zaterdag 13 december a.s. ledenvergadering te houden in het gebouw , , Vriendenkring Oudwijk", Brigittenstraat 1 te Utrecht, aanvang 14.30 uur. Het hoofdbestuurslid Ds. Dorsman zal dan een rede voor ons ihouden. De aangesloten kiesverenigingen wordt verzocht twee afige vaardig den te zenden. Gewone leden zijn echter ook harteHjk welkom.

PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen in Zuid-Holland wordt medegedeeld, dat D.V. op zaterdag 17 januari 1959 vergadering zal zijn te Rotterdam-Zuid, kerkgebouw der Geref. Gemeente, Mijnsheerenplein, iagang 's-Gravendeelstraat. Aanvang 2.30 UUT. De heer Vlasblom zal enkele aspekten van de Provinciale Staten behchten. Ds. C3hr. van Dam zal een slotwoord spreken. Leden van de Partij hebben het recht deze vergadering bij te wonen. Vragen en voorstellen worden ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft: , 23601.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken