Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOB

Beste neven en mchtenl

Voordat wij de nieuwe raadsels geven, zullen we eerste de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 561 tot en met 564.

OPGAVE 561

Joageren: 1. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. (Nehemia, Joppe, ijzer, weiden, zon, amen, neen, n). 2. Haggai. (Hiram, Agabus, Gosen, Gomer, Ahinoam, Ismaël). 3. En ik zag d© hemel geopend.

Ouderen: 1. Obadja, Maleachi, Amos. 2. Toen liet hij de duif wederom uit de ark. 3. En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk. (vijgen, Kreta, zegel, wezen, Aaron, Silo, Kedron, Lot, Lea).

OPGAVE 562

Jongeren: 1. En Abram sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre. (Salomo, twee, Gideon, week, ram, vasten, Sem, Obed, perkament, neen, banaan, non, n). 2. Michael. (MozeSj Ismaël, Cyprus, Hiskia, Achab, Emmaüs, Lot). 3. Sihon, de koning van Hesbon. (Kis, David, negen, ons, hoon, n.b., h).

Ouderen: 1. Ruth, Ester, Daniël, Jozua. 2. Wie is tot deze dingen bekwaam? 3. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. (Woord, wijze, Ofir, Ezau, Og, On, Gilead, ijlen, Haggai, Trente, goed, tot).

OPGAVE 563

Jongeren: 1. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. (twee, vijf, woud, wonde, Asnath, Heman, west, voet, ster, voeg, 2 x deeg, s.g.). 2. Methusalah. (Mordeohai, Enos, Tubal Kain, Haran, Uz, Simon, AduUam, Lodebar, Amazia, Hur). 3.' Samuel, Elia.

Ouderen: 1. Kronieken, Richteren, Obadja. 2. Gaat uit van haar Mijn volk. 8. Welaan nu, gij rijken, weent ea huilt over uw ellendigheden, die over u komen. (rood, groen, geel, Nahum, weduwe, lijden, 2 x twee, val, knie, leven, ei, Hur, konijn, tuin).

OPGAVE 564

Jongeren: 1. Rehum de kanselier. (Elia, Sem, Hur, eend, r.k.).

2. Jesaja. (Joel, Elkana, Sadrach, Asa, Jeroboam, Achitofel).

3. Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds (groen, zalig, Vasti, ijdelheid, Lea, eren, avond, beleden, meel, reeds, 2 X els, mes, s).

Ouderen: 1. Klim op de Libanon en roep ea verhef uw stem op de Basan. (Petrus, Nabal, overwonnen, Elim, Orpa, efa, beddeken, roem, spin, h).

2. Wijsheid is beter dan kracht. 3. Beria, Beraja, Elam.

Thans gaan we over tot het geven vaa de nieuwe raadsels van

OPGAVE 569

Jongeren; 1. Een naam uit het Oude Testament {Ester) met nadere aanduiding bestaat uit vier-en^rwintig letters. Zoek de naam met aanduiding met behulp van de volgende gegevens: De discipelen lieten Paulus in een 3 13 II 20 af om te ontvluchten. Mijn ziel is der tegenheden 8 2 22. David kreeg bezoek van de profeet 14 4 22 1 16 5. Abraham was de 9 10 17 van Lot. Het eerste slachtoffer van de duivel was 7 12 21. 23 19 18 24 14 was van zijn jeugd af bedrukt (tussen psalm 87 en 90). 6 is de eerste letter van de naam van Jakobs dochter. 15 is de eerste letter van de naam van Samuels moeder.

2. Noem de naam van: a. een leermeester van alle werken in koper en ijzer (Genesis). b. de moeder van Salome en vrouw van Herodes. c. de koning der Filistijnen, tot wie David toevlucht nam. d. de stad door Nimrod gesticht. e. de godvrezende hofmaarschalk van Achab, die de profeten van voedsel voorzag. f. de vrouw, die van blijdschap Petrus voor de voorpoort liet staan.

3. De naam van een heiden uit het boek Nehemia bestaat met de nadere aanduiding uit negentien letters. Welke naam met aanduiding wordt 'bedoeld als het volgende bekend is? 5 4 11 7 was de eerste mens, die in de hemel kwam. 1 17 6 15 was de naam van een plaats, maar wees ook op de komende Messias (Gen. 49). De broer van Abram en Haran heette 16 8 12 13 14. Apollos heeft 3 2 9 gemaakt (1 Kor. 3). Pilatus zeide: Ziet 10 18 Mens. 19 moet geraden worden.

Ouderen: 1. Zoek uit elk der volgende zinnen. een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Ezra in de buurt van hoofdstuk 9. a. Komt, Iaat ons opgaan naar de stad. b. Zij hebben ons smaadheid aangedaan. c. Eerst dan zal het einde komen. d. Nu laat Gij, Heer', Uw knecht. e. Jeremia maalcte een klaaglied over Josia. f. Zij hebben het verbond verbroken. g. Zie, Ik zal wat nieuws maken.

2. Maak uit IZAHEBERABAABI drie namen van personen, die genoemd worden in Nehemia 7.

3. Een tekstgedeelte uit het tweede 'boek der Koningen bestaat uit zeveruen-dertig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende 'gegevens:5 8 10 1 16 is een eiland van welks bewoners Paulus zdde, dat zij lui waren. 14 21 3 31 is een metaal. 18 26 17 23 11 was de grootvader van Kanaan. Paulus raadde Timotheüs aan wat 34 12 28 te drinken. De 13 2 36 9 6 is ©en schandvlek der natiën. Uit 19 7 4 29 37 33 zijt gij zalig 'geworden. 25 30 27 is het tegenovergestelde van wild. 32 35 15 is de naam van één der zonen van Jakob. 24 20 22 9 17 29 8 is een woord, dat gebruikt wordt om iemand aan te roepen.

De oplossin'gen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Wij laten thans nog een gedeelte van een nieuw verhaal volgen onder de titel:

UIT HET LEVEN VAN EEN ZAKKENROLLER

1.

Jullie hebt zeker allemaal wel eens gehoord van zakkenrollers? Dat zijn lieden, die op handige wijze beurzen en andere eigendommen aan anderen, meestal meer weigestelden, weten te ontfutselen. Zij komen voor onder oudere lieden, maar ook jonge mensen maken zich aan deze zonde schuldig. Ja, het komt voor, dat juist jongens en meisjes door oudere personen en zelfs door hun ouders in dit kwaad worden gedresseerd, zodat zij er een zekere vaardigheid in verkrijgen. Zo hebben we eens gelezen van een vader, die om zijn kinderen in dit kwaad te oefenen, ergens een rok ophing, waarvan in de zakken een zijden zakdoek of een geldbeurs was gestoken. Door middel van dunne draden waren de zakken met een klokje verbonden, dat bij 'de geringste beweging der rokzakken geluid 'gaf. De kinderen werden er nu zodanig op afgericht, dat zij de zakken konden plunderen zonder dat het klokje begon te klingelen. Daarbij ging het er zeer onbarmhartig naar toe, want wanneer de vader maar even geluid hoorde, sloeg hij op zijn kinderen tot het uiterste los. Uit vrees hiervoor spanden de kinderen zich zodoende in om zo voorzichtig mogelijk uit te voeren wat hun opgedragen werd. Op die manier verkrijgen deze jeugdigen een vaardigheid in het zakkenrollen, om versteld van te staan. En het is te begrijpen, dat hoe ouder zij worden, hoe meer bedreven zij in het uitoefenen van hun duistere praktijken worden, zo zelfs, dat het is voorgekomen, dat een rijke dame van haar welgevulde beurs werd beroofd, terwijl deze onder haar klederen verborgen was. Men had namelijk in de bus een stuk uit haar klederen geknipt en zo de beurs bemachtigd!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 januari 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 januari 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken