Bekijk het origineel

De uitslag der verkiezingen en de SGP

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De uitslag der verkiezingen en de SGP

5 minuten leestijd

De uitslag is voor de S.G.P. bevredigend. Niet alleen daarom, omdat zij voor een zeer ernstige terugslag, als in 1937, bewaard is gebleven, toen haar stemmenaantal omstreeks 13.000 stemmen terugliep, maar ook omdat zij, in tegenstelling met de A.R.P. en de C.H.U., haar drie zetels behouden heeft, zelfs in stemmenaantal nog wat vooruitging, al liep zij in procenten wat terug.

Dat is op zichzelf reeds hoogst verblij-. dend en geeft alle reden tot dankbaarheid aan de Heere. Men ziet zo licht voorbij, dat de S.G.P. tegen heel de tijdgeest heeft in te roeien, wat ongetvvrijfeld zeer veel te zeggen heeft. Deze toch druist vierkant in tegen haar beginselen, zó zelfs, dat men geheel naar waarheid kan zeggen, dat al wat de tijdgeest wil, zij niet wil, en al wat de tijdgeest persé niet wil, zij wel wil. Dat maakt dat de S.G.P. in het oog van talloze Nederlanders een verachte partij is, waarop men zijn stem niet wil uitbrengen. Dat is zelfs zó sterk, dat zeer velen, onder wie vooraanstaande personen, ons verklaard hebben, dat zij het met haar ekonomiseh maatschappelijk plan geheel eens zijn, maar toch niet op haar kandidaten willen stemmen, omdat haar principe op religieus gebied hun niet aanstaat. Dat principe komt hun te strak voor, is volgens hun opvatting veel te zwaar. Dit weerhoudt hen dan ook hun stem aan de S.G.P. bij dé'verkiezingen te geven. Van dat principe kan en mag de S.G.P., omdat het geheel op Gods Woord gegrond is, geen afstand doen. Zij mag daarvan zelfs geen strobreed noch ter rechternoch ter linkerhand afwijken. Indien zij zulks zou doen, krijgt zij God tegen zich, wat erger is dan zelfs al zou zij alle mensen tegen krijgen. De Heere moge haar daar ook in de toekomst voor bewarcii. Zij zou bij verzaking van haar beginselen dan ook meteen haar bestaansrecnt verliezen. Het zou haar vergaan als de partijen, die ter wüle van tijdelijke belangen eens beleden beginselen verloochend hebben en feitelijk in belangerpartijen ontaard zijn en telkens hun beleid veranderen, naar gelang naar hun inzichten de belangen dit vereisen, en nu eens naar rechts en dan weer naar links zwenken, met gevolg dat tal van kiezers, die eens hun stem op hun kandidatenlijsten uitbrachten, him de rug toekeren.

De uitslag van de verkiezingen is voor de S.G.P. ook daarom bevredigend. Zij toch trok, evenals in 1956, ook nu weer onder voor haar ongimstige omstandigheden ten stembusstrijd op. Evenals er in 1956 vlak voor de verkiezingen door het parlement een wet werd aangenomen, welke tegen haar uitgebuit werd omdat zij zich daar tegen verklaard had, was dat ook thans weer het geval. En evenals in 1956 er partijen aan de verkiezingen deelnamen, die haar stemmenverlies zouden bezorgen, was dit ook thans zo. Hierbij komt nog, dat door de geweldige aanwas van de bevolking de kiesdeler steeds hoger wordt. Werden in 1925 twee S.G.P.-ers tot Kamerleden gekozen toen de Kamer nog 100 leden telde bij een kiesdeler, die omstreeks 30.000 bedroeg; thans, nu de Kamer tot 150 leden is uitgebreid, bedraagt de kiesdeler reeds circa 40.000. De verhoging van de kiesdeler zal stellig ook in de toekomst ongunstig werken voor de positie van de S.G.P. Het is toch z» gesteld, dat de S.G.P. het in hoofdzaak van enkele provincies, een zevental, bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer moet hebben, en vier provincies van de elf slechts een gering aantal stemmen voor de S.G.P. opleveren. Dit maakt haar positie in de toekomst bij verhoging van de kiesdeler steeds moeilijker en kan haar ook ia steden en grote gemeenten op zetelverlies te staan komen.

Uiterst verblijdend is het daarentegen, dat er door de besturen, leden en vrienden van de S.G.P. over het algemeen genomen hard gewerkt is om een gunstige uitslag voor de S.G.P. te bekomen. Ook het hoofdbestuur heeft daarin een hoogst werkzaam aandeel gehad. Het heeft de partijkas daarbij niet ontzien. En dat terecht niet. De S.G.P. is toch geen kapitalistisch© onderneming, die ten doel heeft om gelden bijeen te brengen en op te potten. Het heeft het mogelijk ge- niaakt, dat de veildezingslektuur verspreid is kunnen worden in tal van gemeenten, waarin dit tot dusver niet geschied was, wat wel hard nodig is geweest, dewijl men, naar ons bericht werd, 'daarin nog steeds geheel onkundig was met de beginselen en het streven van de S.G.P. Deze verspreiding heeft thans stellig resultaten opgeleverd, zoals uit menige uitslag valt op te maken.

Uit deze verkiezing bhjkt tevens, dat de S.G.P. ook voortaan alle krachten zal hebben in te spannen om haar positie te handhaven en te versterken. Bovenal is daarbij geboden, dat zij haar beginselen onverkort handhaaft. Een ieder, die haar beginselen deelt, wekken wij daartoe dan ook op.

Wij zullen bet hierbij voorlopig laten, daar wij voornemens zijn nog nader op de uitslag terug te komen. Wij wensen dit artikel niet te beëindigen zonder een 'beroep te doen op allen, die de Geest der genade en der gebeden ontvangen hebben, om de S.G.P. en ook de drie gekozen Kamerleden in hun gebeden bij de troon der genade aan te bevelen.

P.S. Nadat de verschillende fraktie-voorzitters — onder wie ook Ds. Zandt — en tevens de ministers van staat Dr. W. Drees door Hare Majesteit de Koningin op het paleis Huis ten Bosch waren ontvangen en geraadpleegd, werd zaterdagavond prof. Beel door onze Vorstin verzocht Haar rapport uit te brengen „over de mogelijkheden om te komen tot een formatie van een kabinet, dat zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging.

Prof. Beel is alzo benoemd tot informateur. De opdracht, welke hem verleend is, is gedaan in een bijzonder ruime formulering, welke alle mogelijkheden van het soort te vormen kabinet en van de kombinaties van partijen, waarop dit zal moeten steunen, open houdt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

De uitslag der verkiezingen en de SGP

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken