Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Ditmaal beginnen wij met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 578

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het Evangelie naar de beschrijving van Markus bestaat uit 58 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens:5 38 1 45 56 was de moeder van Ismaël. Jezus wandelde aan de Zee van 40 3 18 10 24 8 53 en zag daar Simon en Andreas. Van 16 55 32 31 13 27 zijn de woorden: ier sta ik, ik kan niet anders. 33 15 42 19 49 betekent: enezen. 37 17 46 6 39 zijn geroepen. 11 21 14 23 58 is een getal beneden tien. Op deze 26 48 35 22 2 zal Ik Mijn gemeente bouwen. 50 34 7 54 is een geldstuk van weinig waarde. 'Ismaël was 29 44 51 4 43 57 9 jaar oud toen hij besneden werd. Wij zijn het volk Zijner 20 28 30 12 36 (Psalm 95). Zij zullen de vossen ten 25 41 52 47 worden (Psalm 63).

2. Noem de naam van: a. een jeugdige evangelist. b. de man, die de Joden haatte (Oude Testament). c. de zoon van Boaz en Ruth. d. één der aartsengelen, die tegen de draak krijgde (Openb.). e. de raadsman van David. f. een tovenaar te Samavia ten tijde van de apostelen. Welke naam vormen de eerste letters vaa de bovengenoemde namen?

3. De naam van iemand uit het Oude Testament, met nadere aanduiding, bestaat uit 21 letters. Zoek deze naam met de aanduiding met behulp van de volgende gegevens:5 10 15 21 was een profeet, die naar Tarsis wilde vluchten. 9 2 8 1 was een vorst der Midianieten, wiens hoofd naar Gideon gebracht werd. De vierde zoon van Jafeth was 16 4 13 19 12. De rok van de Heere Jezus was zonder 3 14 6 20. De bezoldiging der zonde is de 7 11 17 20.

Ouderen:

1. Maak uit: HALSMUILESAURE twee namen van zonen van Sem en één naam van een persoon uit het leven van Job, die van het geslacht van Ram was.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Lukas na hoofdstuk 22. a. Hij moest hun op het feest één loslaten. b. En zij waren allen tijd in de tempel. c. Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. d. Die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk gestreden heeft. e. Op deze zal Ik zien, die voor Mijn Woord beeft. f. Al deze dingen zijn tegen mij. g. Het lijden dezes tegenwoordigen tijds is niet te waarderen.

3. Een tekstgedeelte uit Lukas bestaat uit 63 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:1 7 10 53 29 12 4 was een Egyptische hoveling. 16 11 45 28 27 5 6 werd uit de doden opgewekt. Jakob zag te 37 41 25 48 15 52 in een droom een ladder. 58 21 30 47 was een Edomiet, die 85 priesters vermoordde. 23 56 43 18 32 moet Ik in uw huis zijn. Sta op, en neem tot u het 61 17 55 50 33 39 60 13 en Zijn moeder. Paulus werd door TertuUus als een grote 19 24 9 3 aao de stadhouder voorgesteld. 26 36 49 6 is een stemmige mengkleur. De Heere stelde een 20 62 40 44 57 aan Kain. 34 46 31 was één der zonen van Jakob. 42 59 51 54 betekent: iddag. 14 35 2 63 is een Europeaan. En haar werd.gegeven de sleutel van de 8 38 22 des afgronds (Openb.).

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Wij gaan nu verder met het verhaal over

JOHAN RAMAWARMA 2.

Zoals dit bij de zoon van een maharadja paste, werd Ramawarma bij het opgroeien ondei-wezen in alle toen beoefende wetenschappen. Ook de dusgenaamde godentaai, het Sanskriet, moest hij leren, de taal waarin de bij de Indiërs als heilig beschouwde boeken, alsmede de voornaamste werken van beroemde dichters gesohi'even waren. Deze taal gold dan ook bij hen als dermate heilig, dat zij de lagere kasten of standen niet mocht worden geleerd en door de laagste zelfs niet eens mocht worden gehoord!

Rawawarma heeft later zelf een beschrijving van zijn levensloop gegeven, waarin hij verhaalde, dat hij op zijn vijfde jaar de Brahminenschool moest bezoeken. Daar hij zeer leergierig was, maakte hij al spoedig vorderingen, zodat hij op zijn zevende jaar al vele gedichten van buiten kende en op elfjarige leeftijd met de spraak-en redekunst uit het Boekder Redetwisten beginnen kon. Ook hield hij zich gaarne met sterrekunde bezig, wat wel blijkt uit zijn mededeling, dat hij op zijn dertiende jaar reeds de zon-en maaneclipsen (verduisteringen) berekenen kon.

Hoe verder hij echter in de geschriften van de oude Indiërs werd ingeleid, hoe groter ook de gevaren werden, waaraan hij kwam bloot te staan. Er gaat toch van het lezen van boeken en andere geschriften een zeer grote invloed uit. Zijn het goede boeken, waarvan de inhoud dus niet indruist tegen de wet des Heeren, dan kan er uit zulke lektuur veel geleerd worden. Wanneer het echter over boeken en geschriften gaat, waarin leringen en beginselen voorgesteld en aangeprezen worden, die tegen Gods Woord en wet ingaan, dan vormen zij een zeer ernstig gevaar voor oud en jong. Vele jeugdigen vsn jaren zijn door het lezen van zulke lektuur afgeweken van het goede pad, hebben de godsdienst, waarin zij door hun ouders waren opgevoed, er door de rug toegekeerd en zich overgegeven aan het bedrijven van allerlei kwaad, zelfs van misdaden. Zeer terecht is door de bekende dichter Da Costa dan ook eens in één zijner gedichten opgemerkt, dat de uitvinding van de boekdrukkunst een stap betekende ten hemel en een stap ter helle. Ten hemel voor zover zij dienstbaar is gemaakt voor het drukken van miljoenen exemplaren van de Bijbel, waardoor deze in honderden talen over de gehele wereld kon worden verspreid en voor velen door de bearbeiding des Heiligen Gee.stes het middel werd tot hun eeuwige behoudenis. Ter helle in zoverre zij er toe heeft medegewerkt om miljoenen mensen van God en Zijn dienst al verder en verder af te trekken en zich aan de wereld en haar begeerlijkheden volop over te gevsn.

Ook Ramawarma heeft ondervonden welk een schadelijke invloed er van lektuur kan uitgaan.

De lektuur toch, die door de Indiërs is voortgebracht, staat uit zedelijk oogpunt bezien, op een zeer laag peil. Vergeleken met die van de oude Griekse en Romeinse schrijvers, moet zij zelfs van nog lager gehalte zijn dan deze, zodat te begrijpen is, dat er van het lezen dier geschriften een slechte invloed uitging op het jeugdig gemoed van Ramawarma, die bovendien overeenkomstig de wens van zijn vader onderwezen werd in de heidense Vishnoe-dienst, welke nauw verbonden was met de dienst van Rama en Krischna, waarvan de laatste uitermate zedenbedervend was.

Ramawarma heeft dienaangaande in zijn levensbeschrijving vermeld, dat deze dienst zijn hart al spoedig in de afschuwelijkste onreinhedsn deed opgaan. Hoe zeer hij met deze heidense afgodendienst verweven was, komt wel daarin uit, dat hij op zijn twaalfde jaar naar de opperpriester van het Udapikklooster werd gebracht, die hem, met goedkeuring van zijn vader, drie zegels van de afgod Vishnoe op de schouders en de borst liet branden. Ramawarma geloofde destijds vast, dat de god van Tripumtura (de residentie waar zijn vader woonde) de ware Heer der Wereld was, zodat hij deze vol ijver diende. Een gelukkige omstandigheid voor hem was echter, dat zijn moeder, hoewel zij een heidin was, toch zedelijk op een hoger peil stond dan velen van haar tijdgenoten. Zij beijverde zich haar kinderen tot godsdienst en zedelijkheid op te wekken, en had de gewoonte om, wanneer zij slechte woorden of gedragingen van hen vernam, hen daarover ernstig te onderhouden en te straffen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken