Bekijk het origineel

Hemelvaart

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hemelvaart

5 minuten leestijd

En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

Handelingen 1 : 9

I.

De hemelvaart van Christus, die wij thans weder gedenken mogen, is een rijke troostbron voor Gods volk. In Zijn hemelvaart heefit de Heere Jezus ons vlees en: bloed, de menselijke natuur, ziel en lichaam in de hemel ingebracht. Hij heeft de hemelen geopend, opdat Adams zonen en dochteren ten hemel zullen worden ingenomen en eeuwig zijn voor de troon van God.

Door de zonde zijn de hemelen eeuwig toegesiloten. De bezoldiging dea-zonde is de dood, die in alle eeuwigheid in djn banden omsluit en in volle werking de mens stort in het helse vuur. Die dood hebben ook Gods uitverkorenen zich onderworpen, en hemel en aarde waren niet in staat om uit dit oordeel der zonde te vei'lossen. De hel is ons deel geworden.

En Tiet, met de hemelvaart van Christus wordt 'onze menselijke natuur m de hemel ingebracht.' Wie zal dit wonder verklaren? Maar neen, wat God in Zijn soeverein welbehagen en eeuwige Hefdie voor de Zijnen wrocht^ is niet te verklaren. Gods vo'lk z^l door het geloof van dit wonder iets leren verstaan, en eenmaal eeuwig de vrucht er van ontvangen, doch dan zinkt dat volk ook in aanbidding en verwondering weg, en zal de lofzang zingen tot in aler eeuwen eeuwigheid, Code de eer gevende, daarvan, dat heïlewichten ten hemel worden opgenomen.

Door Zijn dood heeft de Heere Jezus Gods toom gestild; in Zijn opstanding is Hij igei-echtvaardigd van de zonde. Thans vaart Hij op, om de heerlijkheid te beërven, die Hij vóór de wereld had. De kloof, die door de zonde is geslagen, is hersteld voor al idegenen, die C3iristus gegeven zijn van de Vader. Want die zijn in Hem begrepen. Voor hen allen en voor hen alleen gaf Hij Zich in de dood. Zij zijn in Hem verheerlijkt en gezet in de hemel.

Och, of het ons gegeven werd, op deze dag der herinnering van de majesteitvolle hemelvaart van Christus, Hem door het geloof te aanschouwen als Borg en Plaatsbekleder, als Hoofd en Middelaar, ingaande i Zijn beerhjkheid. Wij znuden met de dichter zingen:

Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden De poorten der gerechtigheid; Door déze zal ik binnentreden En ilóven 's Heeren heerhj'kheid.

De Heere heeft Zijn discipelen uitgefeid tot aan Bethanië. Daar, van de Olijfberg, vaart Hij op ten hemel. Aan die voet des berg ligt het land, waar eens Gods eigen en ma'tuurüjke Zoon, Die het geen roof geacht heeft God de Vader evengeUjk te 2djn, ons vlees en bloed aannam. Dat land heeft Hij doorwandeld, als ware Hij een mens gehjk allen, waarvoor de Joden Hem dan ook aan-zagen.

Predikende in de synagogen en genezende de .kranken, die tot Hem gebracht werden, bewees Hij in dat land Zich te zijn, 'een Profeet, krachtig in woorden en ^verken. De Koning Israels, Die op de troon van David zitten zou, eeuwiglijk. Maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Zij wierpen Hem uit, volbrengende de raad Gods, naar welke Hij Zich geven moest tot in de dood, ja tot in de dood dtes kruises.

Aan de voet van de berg waar Christus ten hemel vaart, Hgt Gethsémané, de hof der smarten, waarin de Zoon Gods in onze menselijke natuur kroop in het stof en waar Zijn zweet werd als grote droppelen bloeds, vanwege de oneindige toom Gods, die op Zijn voilk rustte en voor hen op Hem nederdaalde.

Jemzalem in de nabijheid, sloot Hem als een onheilige buiten haar poorten. Want op Hem zijn de ongerecbtigheden Zijns vo; lks gelegd. Hij is zonde gemaakt voor hen. Hij werd vernederd, gesmaad, gevloekt, gedood.

Maar nu! De strijd is volstreden. De eeuwige overwinning op satan en zonde en dood en hel is bevochten. Go'ds deugden zijn in eer hersteld. Hij, Die ads een lam ter slachting is geleid, heeft als de Leeuw uit Juda's stam overwonnen en Hij vaart thans triomferend ten hemel op. Hijzelf heeft het gezegd: „Ik ben van de Vader uitgegaan en 'in de wereld 'gekomen, wederom verlaat Ik de wereld en ga heen tot 'de Vader".

Als Profeet leerde Hij Zijn elf discipelen tot de laatste ogenblikken toe van het Koninkrijk Gods; als Priester heft Hij zegenend de handen op over die jongeren; en als Koning treedt Hij .overvrómend de heerlijkheid in. De hemeler» m-oeten Hem ontvangen. En zij ontvangen Hem met gejuich.

Verhoogt, o poorten, nu de boog; Rijst, eeuwge deunen, rijst omhoog. Opdat g" uw Koning moogt ontvangen.

Geen helse machten, geen booshedten in de lucht zullen Hem tegenstaan. Zij zijn heengevluoht. En d© hemelse heirsoharen begroeten Hem met gejuich; ja, de lof van' d© verlosten vervult alle hemelzalen nu /dj hun Immanuël en Verlosser zien inkomen in Zijn voUe majesteit. God vaart op met gejuich; die Heere met 'geklank der bazuin.

O, volk van God, dat nog op aai-die toef't, aanschouw uw Koning. Alle gij treurenden en verslagenen om uw zonden en ongerechtigheden, voor wie de hemelen igeslo'ten zijn, ziet Hem, Die voor gans eH'endige en verloren zondaren t'Ot Zijn Vader ingaat en aan Diens rechtei-hand plaa'ts neemt. De hemelen zijn geopend in Hem. Want in Hem is de verzoening van alle zonden en de reiniging van alle ongerechtigheden. Komt, alle gij dorstigen, itot de wateren en drinkt O'm niet uit 'deze Levensbron. Het worde u gegeven uit uw banden verlo'st te worden en aan de voeten van de Hem'eilkoning in het stof te bui'gen. Wat aanvaUen satan op uw ziel doet, er is geen nood. De silang is de kop vermorzeld. De 'sterk gewapend© is óe vang O'ntnomen. Wie zal beschul'diginig inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt?

Wijlen Ds. G. H. KERSTEN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

Hemelvaart

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken